برچسب: تعبیر خواب درخت

درخت

  درخت خود به خود هیچ تعبیر مشخصی ندارد . معبران نوشته اند درختان بی بر مردمی درویش و …...