برچسب: تعبیر خواب تاریکی

تاریکی

  ما نمی دانیم درون تاریکی چیست به همین علت گاه اشخاص از تاریکی می ترسند و به جائی که...