برچسب: تعبیر خواب با حرف ک

کتاب

  معبران نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند کتاب حساب می خواند غمگین می شود و چنان چه افسانه...

کبوتر

  کبوتر بین تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستی شناخته می شود. کبوتر...

کباب

  کباب غذایی است مطلوب و دوست داشتنی که در تمام اقوام و ملت ها و کشورها در انواع مختلف...

کاهو

  دیدن کاهو در خواب نشان فرح و خرمی است و خوردن آن کامیابی و تمتع به شرطی که شیرین...

کاه گل

  دیدن کاه گل در خواب خوب نیست به خصوص اگر دست و پایتان به آن آلوده باشد. اندودن بام...

کامیون

  کامیون در خواب های ما تعبیر واحد و خاصی ندارد و اشاره به چیزهای مختلفی می تواند باشد. این...

کاج

  کاج هم سر سبزی و خرمی است و هم سردی و بی مهری و تشخیص تعبیر مربوط بستگی دارد...

کابل

  کابل در خواب های ما نشان امنیت است و به هر صورتی که باشد و ببینید بد نیست. اگر...

کرگدن

  گاهی اوقات در خواب هایمان حیواناتی را میبینیم که ممکن است هیچگاه آنها را از نزدیک ندیده باشیم که...

کچل شدن

  محمد بن سیرین می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند که موی جلوی سرش ریخته و کچل شده است به...