برچسب: تعبیر خواب با حرف ک

کاخ

لطفا به حرف ـ ق ـ کلمه قصر نگاه کنید. تعبیر قصر و کاخ یکی است. دیدن قصر در خواب گویای...

کلید

  داشتن کلید در خواب خوب است بخصوص اگر بتوانید به مدد کلید قفل در بسته ای را بگشائید و...

کلاغ

  کلاغ در خواب های ما شوم و بد یمن نیست اما از جمله پرندگانی است که دیدنش خوب شناخته...

کفش

  کفش در خواب ما زن است و همسر. برای زنان دیدن کفش در خواب زندگی زناشوئی است که شوهر...

کفتار

  همان طور که می دانید کفتار جانوری است وحشی و مردار خوار و کثیف و متعفن که دیدنش در...

کشتی

  کشتی پایگاهی است که بر آن قرار می گیریم تا از آب بگذریم. آب خود آیت رحمت است و...

کرکس

  دیدن کرکس در خواب به هیچ وجه خوب نیست. کرکس دشمنی است بدخواه و صبور که سال ها انتظار...

کرم

  اگر در خواب ببینید در میوه ای که می خورید کرم هست پولی نصیبتان می شود که به دل...

کراوات

  دیدن کراوات در خواب تظاهر به تشخص و نوعی ریاکاری است. تعبیر خاصی ندارد و چنانچه در خواب های...

کدو

  می گویند کدو صیفی و گیاه بی مزه و بی خاصیتی است ولی این شهرتی است بی پایه و...