برچسب: تعبیر خواب با حرف و

ویرانی

  دیدن ویرانی، گمراهی و ضلالت است ولی از دیدن ویرانی احساسی که در بیننده خواب پدید می آید بیشتر...

وضو

  وضو گرفتن در خواب بسیار نیکو است به خصوص اگر در عالم خواب نیت اقامه نماز داشته باشید. معبران...

وانت

  وانت، زندگی شخصی و خصوصی شماست. اگر در خواب دیدید وانت می رانید و آسوده هستید و مشکلی برای...

وان حمام

  دیدن وان حمام در خواب به معنی داشتن زنی است که شما و زندگی شما را در بر می...

وافور

  وافور کشیدن در خواب، نشانه بیزاری از این عمل ناپسند است که باعث می شود بیننده خواب، هرچه بیشتر...