برچسب: تعبیر خواب با حرف ق

قورباغه

معبران اسلامی و قدیمی در مورد قورباغه یا وزغ یا غوک مطالب متفاوت و مختلفی نوشته اند که چون تباین زیاد دارد...

قوچ

  همانند تعبیر خواب گوسفند، دیدن قوچ در خواب ما مبارک است و مبشر خیر و برکت و نعمت می...

قند

  قند در خواب های ما نفع و مال و سود و بهره است و آن چیزهایی است که به...

قناری

  قناری مرغ غم و رنج و مرغ بیماری است و رنجوری به خصوص اگر زرد یک دست باشد. اگر...

قلیان

  قلیان مانند دیگر وسائل تدخین نشان غم و اندوه و تلخ کامی است. چنانچه در خواب ببینید که قلیان...

قفس

  قفس در خواب گویای سختی و تنگی است. اگر در خواب ببینید قفسی خالی در خانه دارید یا یک...

قطار

  قطار را در خواب اگر ببینید که می آید خوب است و اگر برود خوب نیست و مفارقت و...

قصر

  دیدن قصر در خواب گویای هیچ سود و زیانی نیست مگر تحولات روحی که در خودمان به وجود می...

قربانی کردن

  قربانی کردن در خواب نجات و رستگاری است و دیدن قربانی کردن دیگران نشان انتفاع و سود بردن است...

قرآن

  دیدن قرآن در خواب مبارک است به خصوص اگر ببینید که قرآن تلاوت می کنید. معبران در مورد تلاوت...