برچسب: تعبیر خواب با حرف غ

غول

  غول در خواب یا واکنش ضعف است یا دشمنی است بزرگ که از او هم بیم داریم و هم...

غوره

  اگر در خواب ببینید که غوره دارید یا بر درخت است و آن درخت در تملک شماست یا جایی...

غسل

  غسل به معنی شستن است که در فارسی با دو فعل معین به کار می رود. غسل کردن به...

غزال

  غزال همان تعبیر آهو را دارد و غزال زنی است خوش خرام و زیبا و رمنده اگر به چنگ...

غربال

  معبران نوشته اند غربال خادم است ولی غربال در خواب های ما قدرت و تشخیص و تمیز ماست و...

غذا

  غذا نعمت و خیرو برکت و روزی است ولی نوع و رنگ و طعم و مزه و مکان صرف...

غبار

  غبار یا گرد را مال اندک و قلیل تعبیر کرده اند. عموما معتقدند که اگر در خواب شما گرد...

غارت

  اگر در خواب ببینید کسی مال دیگری را غارت می کند از نظر مالی دچار تشویش و اضطراب می...

غار

  دیدن غار در خواب خوب نیست و از آن بدتر ورود در غار است و از آن هم بدتر...

غرق شدن

  دیدن غرق شدن در خواب بسته به محل غرق شدن (دریا، دریاچه، استخر و…) تعابیری متفاوت به همراه دارد....