برچسب: تعبیر خواب با حرف ع

عینک

  اگر در خواب ببینید عینک زده اید دلتان روشن می شود. این در صورتی است که عینکی نباشید ولی...

عید نوروز

  دیدن اعیاد در خواب خوب است و معبران برای اعیاد مذهبی هر یک تعبیر خاصی نوشته اند. اگر در...

عنکبوت

  اگر در خواب عنکبوت ببینید که در خانه یا اتاق شماست یکی از اهالی خانه یا افراد خانواده در...

عقیق

  عقیق از سنگ های عبادی است. در اسلام عقیق را منهای سنگ های جوهری تایید کرده اند و همراه...

عطسه

  عطسه در بیداری واکنش یک تحریک عصبی است در مخاط بینی ولی در خواب نیز می تواندهم این تحریک...

عطر

  عموم بوهای خوش در خواب تعبیر خوب دارند و بوهای بد تعابیر نامطلوب. حتی اگر بوئی خوش باشد ولی...

عشق

  عشق در خواب دیدنی نیست مگر این که خودتان یا دیگریرا عاشق بیابید. عشق در هر غالبی که باشد...

عسل

  معبران در مورد شهد یا شربت غلیظ که ما وقتی با انواع میوه می آمیزیم نام مربا به آن...

عروسی

  دیدن عروسی در خواب ها به هیچ وجه خوب نیست. تمام معبران عروسی را عزا دانسته اند و عروس...

عرق

  عرق نیز دو نوع است. اول عرقی که از بدن و پیشانی می تراود. دومی عرقی که از گیاهان...