برچسب: تعبیر خواب با حرف ط

طوطی

  طوطی در خواب های ما شخصی است وراج، پر حرف، مکرر گو و در عین حال بدیع و ظریف...

طناب

  طناب در خواب کاری است که می کنید، رشته ای است که در دست دارید و پیوندی است که...

طلاق

  از امام صادق علیه السلام نقل می کنند که اگر ببینید زن خویش را طلاق داده اید کاری می...

طلا

  دیدن طلا در خواب برای مردان رنج و اندوه است و برای زنان نیکو است. اگر مردی در خواب...

طشت

  طشت زنی است نزدیک به بیننده خواب که جوابگوی نیازهای او می تواند باشد. او هم می تواند خادم...

طبل

  طبل و صدای طبل در خواب های ما کلا گویای بیهودگی است و پوچی. طبل زدن ارتکاب عمل بیهوده...

طبق

  طبق ظرفی است به مانند سینی اما مقداری بزرگتر از سینی، معبران کهن طبق را نادم و کنیز و...

طاووس

  طاووس فریب زیبایی هاست و چون گوشت این مرغ دلفریب و چشم گیر خوردنی نیست در رویاهای ما فریب...

طوفان

  تعبیر خواب طوفان ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره کند. کولاک برف تعبیر کولاک برف احساساتی سرد...

طاسی

  معبرین غربی درباره طاس شدن در خواب گویند: به تعبیر برخی از معبرین غربی عدم توانایی در کنترل‌ها خود...