برچسب: تعبیر خواب با حرف ص

صنوبر

  معبران در مورد صنوبر نظر خوشی ابراز نداشته و آن را در زمره درختان خوب به حساب نیاورده اند....

صندوق

  صندوق همسر است یا دوست رازدار و یک رنگ. ابن سیرین می گوید که صندوق در خواب یا جاه...

صندلی

  در خواب های ما صندلی اشاره به چیزهای متفاوتی می تواند باشد. اگر زنی در خواب صندلی ببیند و...

صبح

  صبح به معنی وجود روشنایی نیست. ظهور ناگهانی روشنایی را نیز روز نمی گویند. صبح به لحظاتی از زمان...

صافی

  اگر در خواب ببینید که مایعی را صاف می کنید یا صافی به کار می برید مشکلی در زندگیتان...

صاعقه

  دیدن صاعقه به خودی خود بد نیست اگر در خواب ببینیم که آسمان منقلب است و صاعقه می درخشد...

صابون

  صابون در خواب نشانه تحصیل برائت است. اگر محکومی، متهمی، یا محبوسی در رویای خویش ببیند که با صابون...

صدف

  دیدن صدف در خواب تعابیر زیادی ندارد و ممکن است یک عامل انحرافی در خواب شما باشد. اگر صدف...

صلوات

  محمدبن سیرین گوید: اگر دید که بر رسول صلوات می فرستاد، دلیل است حاجتش روا شود و روزی بر...