برچسب: تعبیر خواب با حرف ح

حمله

  تعبیر مورد حمله قرار گرفتن در خواب چیست؟ خواب حمله به معنی حل مشکلات به شکلی مسالمت آمیز است....

حجامت

  حجامت خون گرفتن از انسان است و اسم فاعل آن حجام. در قدیم این عمل بسیار متداول بود و...

حباب

  حباب پوکی و پوچی است و در وجه دیگر فساد و گناه و تباهی. اگر در خواب ببینید که...

حب

  حب خوردن در خواب تصاحب مال اندک است، اگر در خواب ببینید بیمار هستید و برای درمان خویش حب...

حامله

  دیدن زن حامله در خواب رو به روئی با گناه و بار غم است. اگر در خواب ببینید که...

حاجی فیروز

  دیدن حاجی فیروز در خواب میمون و مبارک است چرا که وجود او در معابر و کوچه ها از...

حاجی

  اگر در خواب ببینید که خودتان حاجی شده اید از شر و ترس و بلا ایمنی می یابید و...

حمام

  در مورد دیدن خواب حمام تعبیرهای مختلفی وجود دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره میکنیم: حمام ...

حلقه

  به نقل از ستاره؛ حلقه در خواب نشانه وحدت و تمامیت، ذات بنیادین شخص، ارتباط با هستی و حلقه...

حسادت

  حسادت به معنی آرزو کردن زوال نعمت از کسی است که آن را به دست آورده است. ریشه حسادت،...