برچسب: تعبیر خواب با حرف ث

ثبت اختراع

  آنلی بیتون میگوید : اگر خواب ببینید حق ثبت و امتیاز اختراع خود را محفوظ می دارید ، علامت...

ثبت نام کردن

  آنلی بیتون میگوید : اگر خواب ببینید کسی نام شما را در دفتر ثبت میکند نشانه آن است که...

ثروت

  آنلی بیتون میگوید : اگر زنی خواب ببیند با ثروتی افسانه ای زندگی میکند علامت آن است که مدتی...