برچسب: تعبیر خواب با حرف ت

تاج

  تاج در خواب برای زنان شوهر است و برای مردان مجد و شرف و آبرو و اعتبار. اگر زنی...

تابوت

  اگر در خواب تابوت دیدید نترسید زیرا عمر شما طبیعی است و دیدن تابوت در خواب ارتباطی با مرگ...

تابستان

  تمام قدرتهای خارج از محدوده توانایی ما که می توانند حادثه آفرین و تعیین کننده باشند در خواب ها...

تاب

  تاب، بی اعتباری و تزلزل در رای و اراده و بی اعتمادی به کار یا وضع اجتماعی است. اگر...

ته چین

  دیدن ته چین در خواب بر خلاف دیدن ته دیگ است. ته چین مائده و نعمت است مخصوصا اگر...

تله

  لطفا به حرف د و تعبیر دام مراجعه کنید.  

تلویزیون

  دیدن تلویزیون در خواب جهانگردی و سیر و سیاحت و مسافرت است. چنانچه در خواب ببینید به تماشای تلویزیون...

تراشیدن ریش

  حضرت دانیال گوید: اگر بیند ریش او تراشیده است، دلیل که از بهر معیشت ذلیل گردد. تعبیر خواب اصلاح...

تاتو

  تاتو کردن بدن یکی از خواب های رایجی است که تعبیر آن مورد بحث است برای مشاهده تعبیر این...

تبخال

  دیدن تبخال یا هر گونه مشکلات پوستی مانند خشکی پوست در رویا به این معناست که پول یا مبلغی...