برچسب: تعبیر خواب با حرف ت

تجاوز

  در تعابیر خواب تجاوز کردن یا مورد تجاوز وارد شدن همان معنی تعبیر خواب جماع کردن و آمیزش و...

تعبیر خواب تابه

تاوه که ما امروز به آن ماهیتابه می گوییم ظرفی است که به ندرت ممکن است در رویای مردان دیده شود و برای...

تبر

  معبران کهن تمام ابزار از نوع بیل و پارو و تبر را خادم تعبیر کرده اند یا کسی که...

تب

  در خوابهای ما دیدن تب و تب داشتن هشدار روح است در مقابل همه حوادثی که به نحوی می...

تاک

  در خواب های ما تاک خوب است و به امید تعبیر شده است. ریشه امیدی است که در زمین...

تایپ

  تایپ تجسمی است از یک زن به استثنای زنان خانه و او زنی است پر غلغله و شلوغ که...

تازیانه

  تازیانه یا شلاق در گذشته یک وسیله جنگی و تدافعی بوده و هر جنگجوی سوارکاری یک تازیانه داشت که...

تاریکی

  ما نمی دانیم درون تاریکی چیست به همین علت گاه اشخاص از تاریکی می ترسند و به جائی که...

تاراج

  در خواب می بینیم که یا مال ما را تاراج می کنند یا مال دیگری را می برند و...

تار

  تار یکی از آلات موسیقی است و دیدنش درخواب حکم دیگر آلات طرب را دارد. در بیداری تار وسیله...