برچسب: تار يکي از آلات موسيقي

تار

  تار یکی از آلات موسیقی است و دیدنش درخواب حکم دیگر آلات طرب را دارد. در بیداری تار وسیله...