برچسب: تاراج

تاراج

  در خواب می بینیم که یا مال ما را تاراج می کنند یا مال دیگری را می برند و...