برچسب: تاج در خواب

تاج

  تاج در خواب برای زنان شوهر است و برای مردان مجد و شرف و آبرو و اعتبار. اگر زنی...