دسته: سرگرمی

روز مهندس مبارک

فارغ از مدرک تحصیلی، اگر پلی ساختید برای عبور از افکار منفی، شما یک مهندس هستید روز مهندس مبارک

اس ام اس شب قدر

اگر سربشکند جا دارد امشب ندانم سر چه سودا دارد امشب غریب یثرب و مظلوم کوفه هوای کوی زهرا دارد...