دسته: تعبیرخواب

هیزم

  دیدن هیزم در خواب جنگ و فتنه و غصه و غم است. هیزم یا هیمه را معبران نشان جنگ...

هندوانه

  دیدن هندوانه در خواب بسیار خوب است به خصوص اگر قرمز و رسیده باشد و شما از خوردن آن...

هلو

  دیدن هلو در خواب، به خصوص اگر صورتی و رسیده باشد بسیار خوب و خوش یمن است. بقیه تعبیر،...

هاون

  امروز هاون مرسوم و متداول نیست، فقط در برخی لابراتورهای شیمیایی نوعی هاون چینی یافت می شود که در...

ویرانی

  دیدن ویرانی، گمراهی و ضلالت است ولی از دیدن ویرانی احساسی که در بیننده خواب پدید می آید بیشتر...

وضو

  وضو گرفتن در خواب بسیار نیکو است به خصوص اگر در عالم خواب نیت اقامه نماز داشته باشید. معبران...

وانت

  وانت، زندگی شخصی و خصوصی شماست. اگر در خواب دیدید وانت می رانید و آسوده هستید و مشکلی برای...

وان حمام

  دیدن وان حمام در خواب به معنی داشتن زنی است که شما و زندگی شما را در بر می...

وافور

  وافور کشیدن در خواب، نشانه بیزاری از این عمل ناپسند است که باعث می شود بیننده خواب، هرچه بیشتر...

نیمرو

  دیدن نیمرو در خواب خوب است و اگر ببینید غذایی از نیمرو می خورید به پول می رسید. هر...