دسته: تعبیرخواب

غارت

  اگر در خواب ببینید کسی مال دیگری را غارت می کند از نظر مالی دچار تشویش و اضطراب می...

غار

  دیدن غار در خواب خوب نیست و از آن بدتر ورود در غار است و از آن هم بدتر...

غرق شدن

  دیدن غرق شدن در خواب بسته به محل غرق شدن (دریا، دریاچه، استخر و…) تعابیری متفاوت به همراه دارد....

عینک

  اگر در خواب ببینید عینک زده اید دلتان روشن می شود. این در صورتی است که عینکی نباشید ولی...

عید نوروز

  دیدن اعیاد در خواب خوب است و معبران برای اعیاد مذهبی هر یک تعبیر خاصی نوشته اند. اگر در...

عنکبوت

  اگر در خواب عنکبوت ببینید که در خانه یا اتاق شماست یکی از اهالی خانه یا افراد خانواده در...

عقیق

  عقیق از سنگ های عبادی است. در اسلام عقیق را منهای سنگ های جوهری تایید کرده اند و همراه...

عطسه

  عطسه در بیداری واکنش یک تحریک عصبی است در مخاط بینی ولی در خواب نیز می تواندهم این تحریک...

عطر

  عموم بوهای خوش در خواب تعبیر خوب دارند و بوهای بد تعابیر نامطلوب. حتی اگر بوئی خوش باشد ولی...

عشق

  عشق در خواب دیدنی نیست مگر این که خودتان یا دیگریرا عاشق بیابید. عشق در هر غالبی که باشد...