سرانجام، خوابی راحت- بی‌خوابی مزمن دختر ده‌ ساله‌ام چگونه درمان شد !

 

مدت زمانی بسیار طولانی، دختر ده سالهام « مالوا » شبها بهسختی بهخواب میرفت. بهخاطر ندارم که ازکی شروع شد، اما نگرانی بزرگی بود.

تمام فرزندانمان روال عادی یکسانی در زمان خوابیدن داشتند و پسرهای کوچکتر سریع به خواب میرفتند، اما مالوا اینگونه نبود.درمانهای گوناگونی را امتحان کردیم، اما هیچکدام کمکی نکرد.

اغلب پس از اینکه ساعتها در تختش دراز میکشید میگفت : « مامان، خوابم نمی‌‏بره. هیچوقت نمیتوانم بخوابم. »

در تختش مینشست در حالیکه کاملاً احساس درماندگی میکرد و هر شب این اتفاقات تکرار میشد.

هر چقدر بیشتر این مسئله ادامه پیدا میکرد، عصبیتر میشد. نگران بود که نتواند فردا صبح بهقدر کافی زود بیدار شود تا همهچیز را برای رفتن به مدرسه آماده کند. صبحهایش روال عادی داشت و می توانست آرام و شاد به مدرسه برود. اما بیخوابی اغلب با آن مداخله میکرد.

شناسایی مشکل نتیجه چندانی نداشت

دائماً در جستجوی راهی بودم که به مالوا کمک کند شب خوب بخوابد.

سرانجام، خوابی راحت- بی‌خوابی مزمن دختر ده‌ ساله‌ام چگونه درمان شد!

با آگاهی به نیاز به داشتن تعادل، میدانستم که فعالیتهای جسمی بیش از اندازه در طول روز، همچنین هر چیزی که فعالیت مغزی را در زمان به خواب رفتن تحریک کند، آرام گرفتن و بهخواب رفتن را سختتر میکند.

بنابراین، تصمیم گرفتیم فعالیتهای مشخصی را محدود کنیم؛ مالوا اغلب حتی از فرصتبازی با دوستانش  بعد از مدرسه چشمپوشی میکرد.سعی میکردیم زمان خوابش را زودتر کنیم. من و شوهرم نیز با او حرف میزدیم تا بفهمیم آیا چیزی آزارش میدهد یا نه.

اما همه اینها نتایج محدود و اندکی داشت. شبهای بیخوابی ادامه پیدا کردند و نمیدانستیم چهکار کنیم. بهشخصه سعی میکردم به اینکه چقدر این مسئله برای دخترم دشوار است فکر نکنم یا نگران نباشم که عصرها وقت زیادی را برای انجام دادن کارهایی که میخواستم انجام دهم از دست میدادم.

راه حلی غیرمنتظره

اکنون سالهای زیادی است که من و شوهرم یک روش  تزکیه چین باستان را که فالون دافا نامیده میشود تمرین میکنیمو از آن بسیار بهره بردهایم. فالون دافا شامل تمرینهای آرام و فلسفهای در رابطه با چگونگی بهبودبخشی خود توسط اصول حقیقتنیکخواهیبردباری است.  بهعنوان یک زوج، از جهات مختلفی در زندگیمان از آن بهره بردهایمرابطه شادتری داریم و نسبت به هم بیشتر با احترام رفتار میکنیم.

سرانجام، خوابی راحت- بی‌خوابی مزمن دختر ده‌ ساله‌ام چگونه درمان شد!

در جایگاه مادر خانواده، بسیار اهمیت دارد که با فرندانم با اخلاق خوب رفتار کنم.تمرین فالون دافا و پیروی کردن از آموزههای استاد که در کتاب « جوان فالون »آمده بهمن بسیار کمک کرده است. برای مثال، نسبت به همسر و فرزند و خودم راستگو‌‏تر شدهام. نسبت به اشتباهاتم صادق هستم و اجازه نمیدهم که درگیری و مشاجره ادامهدار شده و بزرگتر شود. در عوض، تلاش میکنم که ببینم کجای کارم اشتباه بود. دلیل عکسالعملهایم را خودخواهی، ترس و تنبلی میبینم. اینها چیزهایی هستند که از وقتی بر طبق اصول فالون دافا تزکیه میکنم قادرم رهایشان کنم.

ما با فرزندانمان درباره اینکه چگونه بر طبق این فلسفه انسان خوبی باشیم صحبت میکنیم. آنها نیز سعی  کردند حرکات را تمرین کنند.

تابستان امسال، وقتی من و همسرم بیرون در یک پارک با گروه محلی فالون دافایمان تمرین میکردیم، مالوا آمد و به ما ملحق شد. در این روش، چهار تمرین ایستاده و یک تمرین مراقبه نشسته وجود دارد. تمام تمرینات را انجام دادیم، اما زمان آن را کوتاهتر کردیم، بنابراین او توانست تمرینات را تا آخر انجام دهد.

هنگامیکه به خانه رسیدیم، وقت خواب بود و آن زمان بود که معجزه اتفاق افتاد. مالوا فوراً به خواب رفت. بدیهی است که دلیل آن انجام تمرینات بوده است. روز بعد از او پرسیدم  که دیشب چگونه به خواب رفت.

او گفت : « خیلی خوب بود. »

پرسیدم : « چطور؟ »

پاسخ داد : « میدانم چرا… » و بدون توضیحی خندید.

مدیتیشن شبانه

از آن پس تصمیم گرفتیم شبها قبل از خواب، همه با هم مدیتیشن کوتاهی داشته باشیم. نیازی نبود طولانی باشدحدوداً ده دقیقه در مدیتیشن مینشستیم. مدیتیشن را به روشی که در فالون دافا آمده انجام میدهیم، با حرکات دست و موسیقی آرام و صلحجو. پس از آن، مالوا احساس آرامش میکرد.

اکنون پنج ماه است که این کار را انجام میدهیم و به ندرت مالوا مشکل بیخوابی داشته است.

همچنین، از زمانیکه مالوا بهطور مرتب مدیتیشن میکند صبحها حال بهتری دارد. قبلاً صبحها  بیحوصله  بود وزود از کوره در میرفتاحتمالاً از کمخوابی اینگونه بود. این تغییر البته برای کل خانواده خوب بود، مخصوصاً زمانی از روز که استرسزا بود.

خیلی خوشحالم که راهی را پیدا کردیم که به مالوا کمک کرد تا به راحتی و آرامی بهخواب رود. او میگوید که سابقاً قبل از خواب افکار بسیاری در ذهنش بودند که او را بیدار نگه میداشتند و همچنین نگران بود که نتواند صبح به موقع بیدار شود. اما در طول مدیتیشن این افکار و نگرانیهای بیدلیل ناپدید میشوند.

پیشرفت خوب دیگری که اتفاق افتاده این است که اخیراً فرد دیگری نیز به ما اضافه شدهبرادر هشت ساله مالوا انجام مدیتیشن را با ما شروع کرده است.

بدین طریق، کل خانوده ما از مزایای فالون دافا بهرهمند شدهاند. قلبا بسیار سپاسگزارم.

اِوا ساگرفورس و خانوادهاش در سوئد زندگی میکنند.

یادداشت ویراستار :

فالون دافا یک تمرین تزکیه بدن و ذهن است که حقیقتنیکخواهیبردباری را بهعنوان راهی برای بهبود سلامت و اخلاقیات و بدست آوردن خرد معنوی آموزش میدهد.

برای اطلاعات بیشتر درباره این روش، به سایت www.falundafa.org بروید. تمام کتابها، موسیقی تمرین، منابع ودستورالعملها به صورت رایگان در دسترس هستند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *