سخنان بزرگان و جملات زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی

سخنان بزرگان و جملات زیبای انگلیسی

سخنان بزرگان و جملات زیبای انگلیسی

جملات کوتاه انگلیسی درباره زندگی به همراه ترجمه

Two things are infinite, the universe and human stupidity, and I’m not sure about the former.

Albert Einstein

دو چیز بی انتهاست، جهان هستی و حماقت بشر، و من در مورد اولی مطمئن نیستم.

آلبرت آینشتین

جملات زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی

Life is really simple, but we insist on making it complicated.

Confucius

زندگی واقعا ساده است، اما ما اصرار داریم آن را پیچده کنیم.

کنفوسیوس

جملات مفهومی انگلیسی با ترجمه فارسی

Know yourself! Understand yourself! Correct yourself!

خود را بشناس! خود را درک کن! خود را اصلاح کن!

جملات انگلیسی

If you can’t do anything about it, then let it go. Don’t be a prisoner to things you can’t change.

اگر نمی توانی کاری درباه اش انجام دهی، رهایش کن. زندانی چیزهایی که نمیتوانی تغییر دهی نباش.

 

تبریک تولد به انگلیسی به همراه ترجمه فارسی

 

Courage is knowing what not to fear.

شهامت آن است که بدانی از چه چیز نباید ترسید.

جملات ناب انگلیسی با ترجمه فارسی

Friendship is always a sweet responsibility. Never an opportunity.

دوستی همیشه یک مسئولیت شیرین است و هرگز یک موقعیت نیست.

سخنان بزرگان و جملات زیبای انگلیسی با ترجه فارسی

Don’t let anyone rent a space in your head, unless they’re a good tenant.

به هیچکس اجازه نده فضایی را در سرت اجاره کند، مگر اینکه مستاجر خوبی باشد.

متن های عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

Happiness is when what you think, what you say and what you do are in harmony.

شادی زمانی است که آنچه فکر میکنی، آنچه میگویی و آنچه انجام می دهی در هماهنگی هستند.

مجموعه سخنان بزرگان جهان همراه با ترجمه به انگلیسی

When my absence doesn’t alter your life, then my presence has no meaning in it.

وقتی غیبت من زندگیت را تغییر نمیدهد، بنابراین حضورم معنایی ندارد.

جملات زیبا و پرمعنای انگلیسی

Always try to be a little kinder than is necessary.

همیشه تلاش کن اندکی از آنچه لازم است، مهربان تر باشی

یک شعر انگلیسی با ترجمه به فارسی

Maturity is not when we start speaking big things… it is when we start understanding small things.

بلوغ زمانی نیست که ما شروع به گفتن حرف های بزرگ میکنیم، بلکه زمانی است که شروع به فهمیدن چیزهای کوچک میکنیم.

جملات فلسفی انگلیسی با ترجمه فارسی

If light is in your heart, you will find your way home.

اگر در دلت نور باشد، راهت را به سوی خانه پیدا خواهی کرد.

جملات کوتاه انگلیسی درباره زندگی به همراه ترجمه

Two things are infinite, the universe and human stupidity, and I’m not sure about the former.

Albert Einstein

دو چیز بی انتهاست، جهان هستی و حماقت بشر، و من در مورد اولی مطمئن نیستم.

آلبرت آینشتین

جملات زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی

Life is really simple, but we insist on making it complicated.

Confucius

زندگی واقعا ساده است، اما ما اصرار داریم آن را پیچده کنیم.

کنفوسیوس

جملات مفهومی انگلیسی با ترجمه فارسی

Know yourself! Understand yourself! Correct yourself!

خود را بشناس! خود را درک کن! خود را اصلاح کن!

جملات انگلیسی

If you can’t do anything about it, then let it go. Don’t be a prisoner to things you can’t change.

اگر نمی توانی کاری درباه اش انجام دهی، رهایش کن. زندانی چیزهایی که نمیتوانی تغییر دهی نباش.

 

تبریک تولد به انگلیسی به همراه ترجمه فارسی

 

Courage is knowing what not to fear.

شهامت آن است که بدانی از چه چیز نباید ترسید.

جملات ناب انگلیسی با ترجمه فارسی

Friendship is always a sweet responsibility. Never an opportunity.

دوستی همیشه یک مسئولیت شیرین است و هرگز یک موقعیت نیست.

سخنان بزرگان و جملات زیبای انگلیسی با ترجه فارسی

Don’t let anyone rent a space in your head, unless they’re a good tenant.

به هیچکس اجازه نده فضایی را در سرت اجاره کند، مگر اینکه مستاجر خوبی باشد.

متن های عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

Happiness is when what you think, what you say and what you do are in harmony.

شادی زمانی است که آنچه فکر میکنی، آنچه میگویی و آنچه انجام می دهی در هماهنگی هستند.

مجموعه سخنان بزرگان جهان همراه با ترجمه به انگلیسی

When my absence doesn’t alter your life, then my presence has no meaning in it.

وقتی غیبت من زندگیت را تغییر نمیدهد، بنابراین حضورم معنایی ندارد.

جملات زیبا و پرمعنای انگلیسی

Always try to be a little kinder than is necessary.

همیشه تلاش کن اندکی از آنچه لازم است، مهربان تر باشی

یک شعر انگلیسی با ترجمه به فارسی

Maturity is not when we start speaking big things… it is when we start understanding small things.

بلوغ زمانی نیست که ما شروع به گفتن حرف های بزرگ میکنیم، بلکه زمانی است که شروع به فهمیدن چیزهای کوچک میکنیم.

جملات فلسفی انگلیسی با ترجمه فارسی

If light is in your heart, you will find your way home.

اگر در دلت نور باشد، راهت را به سوی خانه پیدا خواهی کرد.

جملات مفهومی انگلیسی با ترجمه فارسی

Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity.

به رویاها اعتماد کن، چرا که دروازه ابدیت در آنها پنهان است.

جملات انگلیسی

Never look down somebody unless you’re helping him up.

هیچگاه از بالا به کسی نگاه نکن، مگر آنکه بخواهی به او کمک کنی که برخیزد.

 

تبریک تولد به انگلیسی به همراه ترجمه فارسی

 

You and I are more than pronouns.

تو و من چیزی بیشتر از ضمیر هستیم.

جملات ناب انگلیسی با ترجمه فارسی

A beautiful life begins with a beautiful mind.

یک زندگی زیبا با یک ذهن زیبا آغاز میشود.

سخنان بزرگان و جملات زیبای انگلیسی با ترجه فارسی

Children must be taught how to think, not what to think.

باید به کودکان آموزش داد که چگونه فکر کنند نه اینکه به چه فکر کنند.

متن های عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

People cry, not because they’re weak. It’s because they’ve been strong for too long.

افراد گریه میکنند نه به این خاطر که ضعیف هستند، بلکه به این دلیل که برای مدت طولانی قوی بوده اند.

مجموعه سخنان بزرگان جهان همراه با ترجمه به انگلیسی

It is hard to fly when something is weighing you down.

وقتی سنگینی چیزی تو را به پایین میکشد، پرواز کردن سخت است.

جملات زیبا و پرمعنای انگلیسی

Don’t forget: beautiful sunsets need cloudy skies.

فراموش نکن: غروب های زیبا نیازمند آسمان های ابری هستند.

یک شعر انگلیسی با ترجمه به فارسی

You never know how strong you are until being strong is your only choice.

هیچوقت نمی فهمی که چقدر قوی هستی تا وقتی که قوی بودن تنها گزینه ای باشه که داری.

جملات فلسفی انگلیسی با ترجمه فارسی

One of the best lessons you can learn in life is to master how to remain calm.

یکی از بهترین درس هایی که میتوانی در زندگی یاد بگیری این است که بدانی چگونه همیشه آرام باشی.

جملات کوتاه انگلیسی درباره زندگی به همراه ترجمه

Smile and the world smiles with you, cry and you cry alone.

وقتی میخندی تمام دنیا با تو میخندد، اما وقتی گریه میکنی تو تنهایی

جملات فلسفی انگلیسی با ترجمه فارسی

The first to apologize is the bravest. the first to forgive is the strongest. the first to forget is the happiest.

کسی که اول عذرخواهی میکند، شجاع ترین است. کسی که اول میبخشد، قوی ترین است. کسی که اول فراموش میکند، خوشبخت ترین است.

یک شعر انگلیسی با ترجمه به فارسی

If you had the power to read the minds of the people around you, you would lose more than half of them.

اگر این قدرت را داشتی که ذهن آدم های اطرافت را بخوانی، بیش از نیمی از آنها را از دست میدادی.

جملات زیبا و پرمعنای انگلیسی

I am convinced that hardest language to speak for some is the TRUTH.

متقاعد شده ام که سخت ترین زبان برای بعضی ها زبان راستگویی ست.

مجموعه سخنان بزرگان جهان همراه با ترجمه به انگلیسی

I get the best feeling in the world when you say hi or even smile at me because I know, even if its just for a second, that I’ve crossed your mind.

بهترین احساس زمانی به من دست میدهد که به من سلام میکنی یا لبخندی میزنی، حتی اگر برای ثانیه ای، زیرا میفهمم که لحظه ای به ذهنت خطور کرده ام.

جملات زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی

The liar’s punishment is not in the least that he is not believed, but that he cannot believe anyone else.

-George Bernard Shaw-

مجازات آدم دروغگو این نیست که کسی باورش نمیکند بلکه این است که خودش نمی تواند حرف کسی را باور کند.

-جورج برنارد شاو-

جملات مفهومی انگلیسی با ترجمه فارسی

If I could give you one thing in life, I would give you the ability to see yourself through my eyes, only then would you realize how special you are to me.

اگر میتوانستم در زندگی یک چیز به تو بدهم، توانایی دیدن خودت از درون چشمانم را میدادم، تنها در آن زمان متوجه میشدی که چقدر برای من خاص هستی.

جملات انگلیسی

Let your smile change the world, but don’t let the world change your smile.

بگذار لبخندت دنیا را تغییر دهد، اما اجازه نده که دنیا، لبخندت را تغییر دهد.

 

تبریک تولد به انگلیسی به همراه ترجمه فارسی

 

Anyone who has never made a mistake has never tried anything new.

-Albert Einstein-

کسی که هیچگاه اشتباه نکرده، هرگز چیز جدیدی را امتحان نکرده است.

-آلبرت آینشتاین-

جملات ناب انگلیسی با ترجمه فارسی

The most important thing a father can do for his children is to love their mother.

مهم ترین کاری که یک پدر برای فرزندانش میتواند انجام دهد، دوست داشتن مادرشان است.

سخنان بزرگان و جملات زیبای انگلیسی با ترجه فارسی

Don’t waste your time with explanations; people only hear what they want to hear.

-Paulo Coelho-

وقتت رو با توضیح دادن هدر نده، آدم ها فقط چیزی رو میشنون که خودشون بخوان

-پائولو کوئیلو-

متن های عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

Don’t let anyone treat you badly because you’re scared of losing them.

به خاطر اینکه می ترسی کسی رو از دست بدی، اجازه نده باهات بد رفتاری کنه.

متن های عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

If you succeed in cheating someone, don’t think that the person is a fool. Realize that the person trusted you much more than you deserved.
اگر موفق شدید کسی را فریب دهید او را احمق تصور نکنید. بدانید که او بیش از آن چه لایق آن بوده اید به شما اعتماد کرده است

جملات فلسفی انگلیسی با ترجمه فارسی

Never make permanent decisions based on temporary feelings

هرگز بر اساس احساسات زودگذر، تصمیمات

یک شعر انگلیسی با ترجمه به فارسی

Don’t ever mistake my silence for ignorance, my calmness for acceptance, or my kindness for weakness

هرگز سکوتم را با نادانی‌، آرامشم را با رضایت، و مهربانیم را با ناتوانی، اشتباه مگیر.

جملات زیبا و پرمعنای انگلیسی

It doesn’t matter how many resources you have, if you don’t know how to use them, it will never be enough

مهم نیست چقدر امکانات در اختیار دارید . اگر ندانید چگونه از آنها استفاده کنید، هیچگاه کافی نخو اهند بود.

مجموعه سخنان بزرگان جهان همراه با ترجمه به انگلیسی

Be so busy improving yourself that you have no time to criticize others

بقدری مشغول اصلاح خودت باش که فرصتی برای نقد دیگران نداشته باشی.

مجموعه سخنان بزرگان جهان همراه با ترجمه به انگلیسی

Love is not finding someone to live with. It’s finding someone you can’t live without

عشق پیدا کردن کسی که با او زندگی کنی نیست. پیدا کردن کسی هست که بدون او نتوانی زندگی کنی

جملات زیبا و پرمعنای انگلیسی

Be a good person but don’t waste time to prove it
آدم خوبی باش اما وقتت رو برای اثباتش تلف نکن

یک شعر انگلیسی با ترجمه به فارسی

You are the only reason for the smile on my face

تو تنها دلیلِ لبخند روی صورت منی

جملات فلسفی انگلیسی با ترجمه فارسی

Life doesn’t get easier, you just get stronger!

زندگی آسون تر نمیشه، تو قوی تر میشی

جملات کوتاه انگلیسی درباره زندگی به همراه ترجمه

Nothing and nobody in life is as loyal and everlasting as the fat around your waist

هیچ چیزی و هیچ کسی توی زندگی مثل چربی دور شکم وفادار و ماندگار نیست

جملات ناب انگلیسی با ترجمه فارسی

The happiest couples never have the same character. They have the best understanding of their differences

خوشبخت ترین زوج ها هرگز شخصیت یکسانی ندارند. آنها درک درستی از تفاوت هایشان دارند

سخنان بزرگان و جملات زیبای انگلیسی با ترجه فارسی

You’re my heaven. But maybe I’m your hell

تو بهشت منی. اما شاید من جهنم تو اَم.

متن های عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

Never underestimate the power of stupid people in large groups.

هیچوقت قدرت گروه بزرگی از احمق ها رو دست کم نگیر

جملات فلسفی انگلیسی با ترجمه فارسی

There is no coming to consciousness without pain

هیچ آگاه شدنی بدون درد نیست

یک شعر انگلیسی با ترجمه به فارسی

Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself.
در گذشته ، باهوش و با استعداد بودم و میخواستم دنیا را تغییر دهم. امروز عاقل هستم و دارم خودم را تغییر میدهم.

جملات زیبا و پرمعنای انگلیسی

I can’t promise to fix all your problems but I can promise you that you won’t have to face them all alone.

من نمی توانم قول بدهم که تمام مشکلاتت را حل می کنم، اما می توانم قول بدهم دیگر به تنهایی با آن ها مواجه نمی شوی.

مجموعه سخنان بزرگان جهان همراه با ترجمه به انگلیسی

۵ things to quit right now:
۱- Trying to please everyone.
۲- Fearing change.
۳- Living in the past.
۴- Putting yourself down
۵- Overthinking . .

پنج چیزی که همین الان باید متوقف کنید:
۱- راضی نگه داشتن همگان
۲- ترس از تغییر
۳- زندگی کردن در گذشته
۴- کم ارزش کردن خودتان
۵- فکر کردن بیش از حد

 

تبریک تولد به انگلیسی به همراه ترجمه فارسی

 

Waiting is a sign of true love and patience. anyone can say “I love you”, but not everyone can wait and prove it’s true.
انتظار نشانه ای از عشق واقعی و صبر و شکیبایی است. هر کسی میتواند بگوید “دوستت دارم” ولی هرکسی نمیتواند بماند و آن را ثابت کند.

جملات انگلیسی

Before you diagnose yourself with depression or low self-esteem, first make sure you are not, in fact, just surrounded by assholes.

قبل از اینکه تشخیص بدی افسرده هستی یا عزت نفس پایینی داری؛ اول مطمئن شو که آدمهای عوضی اطرافت رو محاصره نکردند. .

جملات مفهومی انگلیسی با ترجمه فارسی

A bird sitting on a tree is never afraid of the branch breaking, because her trust is not on the branch but on its own wings. Always Believe in Yourself.

پرنده ای که روی درخت میشینه هرگز نگران شکستنِ شاخه نیست، چون او به بال هایش متکی هست نه به شاخه… همیشه خودت رو باور داشته باش…!.

جملات زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی

It’s better to be hated for what you are, than to be loved for what you’re not.

بهتر است برای آنچه که هستی از تو متنفر باشند تا برای آنچه که نیستی، دوستت بدارند

جملات ناب انگلیسی با ترجمه فارسی

When someone truly cares about you, they make an effort, not an excuse.

وقتی کسی واقعا بهت اهمیت بده، واست تلاش میکنه، نه اینکه دنبال بهونه باشه.

سخنان بزرگان و جملات زیبای انگلیسی با ترجه فارسی

The darkest nights produce the brightest stars.

تاریک ترین شبها ؛ روشن ترینِ ستارگان را هویدا میسازد.

 

تبریک تولد به انگلیسی به همراه ترجمه فارسی

 

Stress, anxiety and depression are caused when we are living to please others.

استرس، اضطراب و افسردگی زمانی ایجاد میشوند که ما برای رضایت دیگران زندگی می کنیم.

متن های عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

Today is the first day of the rest of your life. Make the rest of your life, the best of your life. .

امروز اولین روز از باقی زندگیت است؛ بقیه زندگیت را بهترینِ زندگیت بکن.

جملات فلسفی انگلیسی با ترجمه فارسی

The Best Apology Is Changed Behavior.

بهترین عذرخواهی، تغییر رفتار است

یک شعر انگلیسی با ترجمه به فارسی

Nearly all men can stand adversity, but if you want to test man’s character

تقریبا هر انسانی می تواند فلاکت را تحمل کند, ولی اگر می خواهید شخصیت انسان را محک زنید به او قدرت بدهید

جملات زیبا و پرمعنای انگلیسی

When you care for someone more than they deserve, you get hurt more than you deserve.

وقتی به کسی بیشتر از لیاقتش اهمیت میدهی، بیشتر از اون چه که حقت باشه، ضربه میخوری

مجموعه سخنان بزرگان جهان همراه با ترجمه به انگلیسی

The best way to avoid disappointment is not to expect anything from anyone.

بهترین راه برای اجتناب از ناامیدی، این است که توقع هیچ چیزی رو از هیچکسی نداشته باشیم

جملات ناب انگلیسی با ترجمه فارسی

And in the end all I learned was how to be strong alone.

و در پایان ، تنها چیزی که آموختم این بود که چگونه در عین تنهایی ، قوی باشم

سخنان بزرگان و جملات زیبای انگلیسی با ترجه فارسی

My scars show pain and suffering, but they also show my will to survive. They’re part of my history.

زخم های من نشان دهنده درد و رنج هستند، ولی اشتیاق من به زنده ماندن را نیز نشان میدهند. آنها بخشی از تاریخ زندگی من هستند.

Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity.

به رویاها اعتماد کن، چرا که دروازه ابدیت در آنها پنهان است.

جملات زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی

Never look down somebody unless you’re helping him up.

هیچگاه از بالا به کسی نگاه نکن، مگر آنکه بخواهی به او کمک کنی که برخیزد.

جملات مفهومی انگلیسی با ترجمه فارسی

You and I are more than pronouns.

تو و من چیزی بیشتر از ضمیر هستیم.

جملات انگلیسی

A beautiful life begins with a beautiful mind.

یک زندگی زیبا با یک ذهن زیبا آغاز میشود.

 

تبریک تولد به انگلیسی به همراه ترجمه فارسی

 

Children must be taught how to think, not what to think.

باید به کودکان آموزش داد که چگونه فکر کنند نه اینکه به چه فکر کنند.

جملات ناب انگلیسی با ترجمه فارسی

People cry, not because they’re weak. It’s because they’ve been strong for too long.

افراد گریه میکنند نه به این خاطر که ضعیف هستند، بلکه به این دلیل که برای مدت طولانی قوی بوده اند.

سخنان بزرگان و جملات زیبای انگلیسی با ترجه فارسی

It is hard to fly when something is weighing you down.

وقتی سنگینی چیزی تو را به پایین میکشد، پرواز کردن سخت است.

متن های عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

Don’t forget: beautiful sunsets need cloudy skies.

فراموش نکن: غروب های زیبا نیازمند آسمان های ابری هستند.

مجموعه سخنان بزرگان جهان همراه با ترجمه به انگلیسی

You never know how strong you are until being strong is your only choice.

هیچوقت نمی فهمی که چقدر قوی هستی تا وقتی که قوی بودن تنها گزینه ای باشه که داری.

جملات زیبا و پرمعنای انگلیسی

One of the best lessons you can learn in life is to master how to remain calm.

یکی از بهترین درس هایی که میتوانی در زندگی یاد بگیری این است که بدانی چگونه همیشه آرام باشی.

یک شعر انگلیسی با ترجمه به فارسی

Smile and the world smiles with you, cry and you cry alone.

وقتی میخندی تمام دنیا با تو میخندد، اما وقتی گریه میکنی تو تنهایی

جملات فلسفی انگلیسی با ترجمه فارسی

The first to apologize is the bravest. the first to forgive is the strongest. the first to forget is the happiest.

کسی که اول عذرخواهی میکند، شجاع ترین است. کسی که اول میبخشد، قوی ترین است. کسی که اول فراموش میکند، خوشبخت ترین است.

یک شعر انگلیسی با ترجمه به فارسی

If you had the power to read the minds of the people around you, you would lose more than half of them.

اگر این قدرت را داشتی که ذهن آدم های اطرافت را بخوانی، بیش از نیمی از آنها را از دست میدادی.

جملات زیبا و پرمعنای انگلیسی

I am convinced that hardest language to speak for some is the TRUTH.

متقاعد شده ام که سخت ترین زبان برای بعضی ها زبان راستگویی ست.

مجموعه سخنان بزرگان جهان همراه با ترجمه به انگلیسی

I get the best feeling in the world when you say hi or even smile at me because I know, even if its just for a second, that I’ve crossed your mind.

بهترین احساس زمانی به من دست میدهد که به من سلام میکنی یا لبخندی میزنی، حتی اگر برای ثانیه ای، زیرا میفهمم که لحظه ای به ذهنت خطور کرده ام.

جملات فلسفی انگلیسی با ترجمه فارسی

The liar’s punishment is not in the least that he is not believed, but that he cannot believe anyone else.

-George Bernard Shaw-

مجازات آدم دروغگو این نیست که کسی باورش نمیکند بلکه این است که خودش نمی تواند حرف کسی را باور کند.

-جورج برنارد شاو-

جملات کوتاه انگلیسی درباره زندگی به همراه ترجمه

If I could give you one thing in life, I would give you the ability to see yourself through my eyes, only then would you realize how special you are to me.

اگر میتوانستم در زندگی یک چیز به تو بدهم، توانایی دیدن خودت از درون چشمانم را میدادم، تنها در آن زمان متوجه میشدی که چقدر برای من خاص هستی.

جملات زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی

Let your smile change the world, but don’t let the world change your smile.

بگذار لبخندت دنیا را تغییر دهد، اما اجازه نده که دنیا، لبخندت را تغییر دهد.

جملات مفهومی انگلیسی با ترجمه فارسی

Anyone who has never made a mistake has never tried anything new.

-Albert Einstein-

کسی که هیچگاه اشتباه نکرده، هرگز چیز جدیدی را امتحان نکرده است.

-آلبرت آینشتاین-

جملات انگلیسی

The most important thing a father can do for his children is to love their mother.

مهم ترین کاری که یک پدر برای فرزندانش میتواند انجام دهد، دوست داشتن مادرشان است.

 

تبریک تولد به انگلیسی به همراه ترجمه فارسی

 

Don’t waste your time with explanations; people only hear what they want to hear.

-Paulo Coelho-

وقتت رو با توضیح دادن هدر نده، آدم ها فقط چیزی رو میشنون که خودشون بخوان

-پائولو کوئیلو-

جملات ناب انگلیسی با ترجمه فارسی

Don’t let anyone treat you badly because you’re scared of losing them.

به خاطر اینکه می ترسی کسی رو از دست بدی، اجازه نده باهات بد رفتاری کنه.

متن های عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

If you succeed in cheating someone, don’t think that the person is a fool. Realize that the person trusted you much more than you deserved.
اگر موفق شدید کسی را فریب دهید او را احمق تصور نکنید. بدانید که او بیش از آن چه لایق آن بوده اید به شما اعتماد کرده است

جملات فلسفی انگلیسی با ترجمه فارسی

Never make permanent decisions based on temporary feelings

هرگز بر اساس احساسات زودگذر، تصمیمات

یک شعر انگلیسی با ترجمه به فارسی

Don’t ever mistake my silence for ignorance, my calmness for acceptance, or my kindness for weakness

هرگز سکوتم را با نادانی‌، آرامشم را با رضایت، و مهربانیم را با ناتوانی، اشتباه مگیر.

جملات زیبا و پرمعنای انگلیسی

It doesn’t matter how many resources you have, if you don’t know how to use them, it will never be enough

مهم نیست چقدر امکانات در اختیار دارید . اگر ندانید چگونه از آنها استفاده کنید، هیچگاه کافی نخو اهند بود.

مجموعه سخنان بزرگان جهان همراه با ترجمه به انگلیسی

Be so busy improving yourself that you have no time to criticize others

بقدری مشغول اصلاح خودت باش که فرصتی برای نقد دیگران نداشته باشی.

سخنان بزرگان و جملات زیبای انگلیسی با ترجه فارسی

Love is not finding someone to live with. It’s finding someone you can’t live without

عشق پیدا کردن کسی که با او زندگی کنی نیست. پیدا کردن کسی هست که بدون او نتوانی زندگی کنی

متن های عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

Be a good person but don’t waste time to prove it
آدم خوبی باش اما وقتت رو برای اثباتش تلف نکن

مجموعه سخنان بزرگان جهان همراه با ترجمه به انگلیسی

You are the only reason for the smile on my face

تو تنها دلیلِ لبخند روی صورت منی

جملات زیبا و پرمعنای انگلیسی

Life doesn’t get easier, you just get stronger!

زندگی آسون تر نمیشه، تو قوی تر میشی

یک شعر انگلیسی با ترجمه به فارسی

Nothing and nobody in life is as loyal and everlasting as the fat around your waist

هیچ چیزی و هیچ کسی توی زندگی مثل چربی دور شکم وفادار و ماندگار نیست

جملات ناب انگلیسی با ترجمه فارسی

The happiest couples never have the same character. They have the best understanding of their differences

خوشبخت ترین زوج ها هرگز شخصیت یکسانی ندارند. آنها درک درستی از تفاوت هایشان دارند

سخنان بزرگان و جملات زیبای انگلیسی با ترجه فارسی

You’re my heaven. But maybe I’m your hell

تو بهشت منی. اما شاید من جهنم تو اَم.

متن های عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

Never underestimate the power of stupid people in large groups.

هیچوقت قدرت گروه بزرگی از احمق ها رو دست کم نگیر

جملات فلسفی انگلیسی با ترجمه فارسی

There is no coming to consciousness without pain

هیچ آگاه شدنی بدون درد نیست

یک شعر انگلیسی با ترجمه به فارسی

Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself.
در گذشته ، باهوش و با استعداد بودم و میخواستم دنیا را تغییر دهم. امروز عاقل هستم و دارم خودم را تغییر میدهم.

جملات زیبا و پرمعنای انگلیسی

I can’t promise to fix all your problems but I can promise you that you won’t have to face them all alone.

من نمی توانم قول بدهم که تمام مشکلاتت را حل می کنم، اما می توانم قول بدهم دیگر به تنهایی با آن ها مواجه نمی شوی.

مجموعه سخنان بزرگان جهان همراه با ترجمه به انگلیسی

۵ things to quit right now:
۱- Trying to please everyone.
۲- Fearing change.
۳- Living in the past.
۴- Putting yourself down
۵- Overthinking . .

پنج چیزی که همین الان باید متوقف کنید:
۱- راضی نگه داشتن همگان
۲- ترس از تغییر
۳- زندگی کردن در گذشته
۴- کم ارزش کردن خودتان
۵- فکر کردن بیش از حد

 

تبریک تولد به انگلیسی به همراه ترجمه فارسی

 

Waiting is a sign of true love and patience. anyone can say “I love you”, but not everyone can wait and prove it’s true.
انتظار نشانه ای از عشق واقعی و صبر و شکیبایی است. هر کسی میتواند بگوید “دوستت دارم” ولی هرکسی نمیتواند بماند و آن را ثابت کند.

جملات انگلیسی

Before you diagnose yourself with depression or low self-esteem, first make sure you are not, in fact, just surrounded by assholes.

قبل از اینکه تشخیص بدی افسرده هستی یا عزت نفس پایینی داری؛ اول مطمئن شو که آدمهای عوضی اطرافت رو محاصره نکردند. .

جملات مفهومی انگلیسی با ترجمه فارسی

A bird sitting on a tree is never afraid of the branch breaking, because her trust is not on the branch but on its own wings. Always Believe in Yourself.

پرنده ای که روی درخت میشینه هرگز نگران شکستنِ شاخه نیست، چون او به بال هایش متکی هست نه به شاخه… همیشه خودت رو باور داشته باش…!.

جملات زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی

It’s better to be hated for what you are, than to be loved for what you’re not.

بهتر است برای آنچه که هستی از تو متنفر باشند تا برای آنچه که نیستی، دوستت بدارند

جملات ناب انگلیسی با ترجمه فارسی

When someone truly cares about you, they make an effort, not an excuse.

وقتی کسی واقعا بهت اهمیت بده، واست تلاش میکنه، نه اینکه دنبال بهونه باشه.

سخنان بزرگان و جملات زیبای انگلیسی با ترجه فارسی

The darkest nights produce the brightest stars.

تاریک ترین شبها ؛ روشن ترینِ ستارگان را هویدا میسازد.

 

تبریک تولد به انگلیسی به همراه ترجمه فارسی

 

Stress, anxiety and depression are caused when we are living to please others.

استرس، اضطراب و افسردگی زمانی ایجاد میشوند که ما برای رضایت دیگران زندگی می کنیم.

متن های عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

Today is the first day of the rest of your life. Make the rest of your life, the best of your life. .

امروز اولین روز از باقی زندگیت است؛ بقیه زندگیت را بهترینِ زندگیت بکن.

جملات فلسفی انگلیسی با ترجمه فارسی

The Best Apology Is Changed Behavior.

بهترین عذرخواهی، تغییر رفتار است

یک شعر انگلیسی با ترجمه به فارسی

Nearly all men can stand adversity, but if you want to test man’s character

تقریبا هر انسانی می تواند فلاکت را تحمل کند, ولی اگر می خواهید شخصیت انسان را محک زنید به او قدرت بدهید

جملات زیبا و پرمعنای انگلیسی

When you care for someone more than they deserve, you get hurt more than you deserve.

وقتی به کسی بیشتر از لیاقتش اهمیت میدهی، بیشتر از اون چه که حقت باشه، ضربه میخوری

مجموعه سخنان بزرگان جهان همراه با ترجمه به انگلیسی

The best way to avoid disappointment is not to expect anything from anyone.

بهترین راه برای اجتناب از ناامیدی، این است که توقع هیچ چیزی رو از هیچکسی نداشته باشیم

جملات ناب انگلیسی با ترجمه فارسی

And in the end all I learned was how to be strong alone.

و در پایان ، تنها چیزی که آموختم این بود که چگونه در عین تنهایی ، قوی باشم

سخنان بزرگان و جملات زیبای انگلیسی با ترجه فارسی

My scars show pain and suffering, but they also show my will to survive. They’re part of my history.

زخم های من نشان دهنده درد و رنج هستند، ولی اشتیاق من به زنده ماندن را نیز نشان میدهند. آنها بخشی از تاریخ زندگی من هستند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *