جواب کامل همه مراحل بازی کلماتیک

 بازی کلماتیک

بازی کلماتیک

پاسخ های بازی “کلماتیک”

نکته: کلیه ی پاسخ های این نسخه از بازی، دارای تغییرات کلی بوده، به طور کامل جایگزین پاسخ های قبلی می شود پس حتماً آخرین نسخه بازی را استفاده کنید

۱- آب، بابا
۲- با، ابا
۳- ری، رای، یار
۴- بت، تب، تاب
۵- لب، بلا، بال
۶- شک، کت، کش، تشک
۷- زر، ورز، روز، زور
۸- نو، ون، نوچ
۹- بز، رب، رز، زبر
۱۰- دم، کد، مد، کم، کمد
۱۱- کم، نم، نمک
۱۲- ته، تی، تهی
۱۳- نیک، یکی، نیکی
۱۴- سال، فال، لاف، سفال
۱۵- کته، هتک، تکیه، تیکه
۱۶- شهر، ریش، شیره، ریشه، شهیر
۱۷- حرص، حریص، حصیر، صریح
۱۸- نی، ننگ، نگین
۱۹- حس، سر، سحر، سری، سیر، سحری
۲۰- مچ، مه، چشم، چشمه
۲۱- روز، زبر، بروز، برزو
۲۲- پر، پا، روا، پارو، پروا
۲۳- ارم، آدم، مادر، مدار، درام، دمار، مراد
۲۴- امن، نام، نما، امان
۲۵- انس، کنس، ساک، ساکن، ناکس
۲۶- یک، نیک، عینک
۲۷- هوش، هوس، شوسه
۲۸- نوا، نان، وان، نانو
۲۹- خط، شک، خشک، خطکش
۳۰- ایل، یال، اصل، اصیل، اصلی
۳۱- کویر، کوری، کروی
۳۲- هک، چک، چکه، کوه، کوچ، کوچه
۳۳- نیم، نمک، یمن، نمکی، کمین
۳۴- آیه، آهن، ناهی، آهنی
۳۵- نخ، خان، خانه
۳۶- رخت، خرد، ترد، درخت، دختر
۳۷- دم، نم، مد، منش، نمد، دشمن
۳۸- وجد، جلو، ولد، جدل، جلد، جدول
۳۹- پشه، هوش، پوشه
۴۰- مار، رام، مرگ، گرم، گام، ارگ، گرما
۴۱- آس، سن، سان، آسان، ناسا
۴۲- تی، یخ، سیخ، تخس، خیس، سخت، سختی
۴۳- اشد، شاد، یاد، شیدا، شاید، شادی، شیاد
۴۴- زن، ده، زهد، هند، نزد، زنده
۴۵- ورز، شور، روش، وزش، ورزش
۴۶- باک، تاک، کتب، کاتب، کتاب
۴۷- تر، دف، فر، ترد، فرد، دفتر
۴۸- داد، مدد، دام، دما، مداد
۴۹- فک، کف، فن، کند، کنف، دفن، کفن، فندک
۵۰- یکه، سکه، کیسه
۵۱- بته، بست، بهت، بسته
۵۲- بیم، بیمه، مهیب
۵۳- اسد، داس، دیس، سید، یاس، اسید
۵۴- بره، برگ، رگه، گره، برگه، گربه
۵۵- ماه، ماهی، مایه، مهیا
۵۶- دل، لب، بدل، بدن، بلد، بند، بلند
۵۷- زره، ریه، هرز، هیز، ریز، زهر، زیره
۵۸- ساق، یاس، ساقی، قیاس، سیاق
۵۹- ابر، شار، برش، بشر، بارش، شراب
۶۰- امن، دام، دما، ندا، نمد، دامن، نادم، نماد
۶۱- هار، بار، بها، راه، بهار، راهب
۶۲- لک، هل، کله، لبه، لکه، کلبه
۶۳- ارد، دار، ردا، درک، کار، کدر، راد، کرد، کادر، اردک، راکد، کارد
۶۴- تار، تاک، ترک، راکت، کرات، کارت
۶۵- مو، مزه، موز، موزه
۶۶- سری، سیر، کسر، ریسک، سیرک، کسری، کرسی
۶۷- کک، چک، کوچ، کوک، کوچه
۶۸- سفر، سرفه، سفره
۶۹- کلم، ملک، کله، کلمه، مهلک، ملکه
۷۰- امر، ران، نرم، مار، امن، رام، رمان، منار
۷۱- جهل، جمله، مجله
۷۲- خر، رخ، خرس، سرخ، سرو، خروس، خسرو، رسوخ
۷۳- گوش، گوی، گوشی، گویش
۷۴- شل، لش، یل، شلیل
۷۵- مو، می، وام، مایو
۷۶- نوا، ناو، وان، انس، اونس، سونا
۷۷- ساق، سقا، ساقه
۷۸- کمر، کرم، مرز، رمز، مرکز
۷۹- شب، به، شیب، بیشه، شبیه
۸۰- ترک، فکر، کتف، کفر، تفکر، کفتر
۸۱- ارگ، رنگ، انگ، گران، نگار
۸۲- دهم، شهد، مهد، مشهد
۸۳- قله، قول، قوه، هلو، قلوه
۸۴- حمل، ملی، میل، محل، حلیم، محلی، لحیم، ملیح
۸۵- بنا، ناب، انبر، برنا
۸۶- نا، نخ، خان، نان، ناخن
۸۷- باب، باک، بابک، کباب
۸۸- وجه، هجو، جوجه
۸۹- شنل، لگن، لنگ، شلنگ، گلشن
۹۰- هاگ، گناه، نگاه، آهنگ
۹۱- تشک، شیک، کشت، کشتی
۹۲- فنس، فنی، نفس، نفیس
۹۳- رشد، گرد، شگرد، گردش
۹۴- یخ، رخ، خیر، آخر، اخیر، خیار
۹۵- شهد، دیه، هدی، شهید
۹۶- شیر، شور، روش، روی، رویش، یورش
۹۷- پل، لپ، سیل، پلیس
۹۸- اسب، بال، بلا، سال، لباس
۹۹- ده، نخ، دهن، هند، خنده
۱۰۰- پریز، پیرو، روزی، زیور، وزیر، پیروز، پرویز
۱۰۱- اجین، جانی، جوان، جویا، ناجی، نجوا، وجین، جوانی
۱۰۲- اکو، نوک، نیکو، کیان، یکان، کیوان
۱۰۳- ماش، شنا، شام، نیش، میش، شامی، مینا، مانی، منشی، ایمن، ماشین، نمایش
۱۰۴- گرو، گاو، ارگ، گور، نور، نوار، واگن، انگور
۱۰۵- نقلی، قالی، قلیا، لایق، ناقل، نایل، نقال، قلیان
۱۰۶- آلو، بوم، لبو، مبل، وام، بلوا، مولا، وبال، آلبوم
۱۰۷- نهی، آیین، آهنی، آینه، نهایی
۱۰۸- حوض، حوضه، حوضچه
۱۰۹- باغ، چاه، بچه، بها، باغچه
۱۱۰- اردو، یاور، دریا، ویار، یارو، رویا، ورید، وادی، راوی، دوری، داوری، دیوار، رادیو
۱۱۱- آزاد، زیاد، ایزد، زاید، آزادی
۱۱۲- تهی، نیت، تنه، نهی، جهت، نتیجه
۱۱۳- شیک، خشک، شیخ، خشکی، خطکش، خطکشی
۱۱۴- هوا، ذوق، آهو، قوا، قوه، آذوقه
۱۱۵- آرام، آمار، مجرا، ماجرا، اجرام
۱۱۶- جوار، ابرو، باور، جارو، جواب، واجب، جوراب
۱۱۷- افت، تاب، فتا، بافت، آفات، آفتاب
۱۱۸- حرم، رحم، مهر، هرم، محل، محله، حمله، مرحله
۱۱۹- سود، دست، دیو، سوت، سوتی، دستی، دوست، دوستی
۱۲۰- انبه، آمنه، بهمن، منها، نامه، بهنام
۱۲۱- پرتو، پستو، پوست، ترسو، پرستو، پوستر
۱۲۲- دامن، زمان، نادم، نماد، نماز، نامزد
۱۲۳- سود، عدس، عمو، عمد، وسع، عمود، موعد، مسعود
۱۲۴- ترنم، تینر، ریتم، نرمی، متین، تمرین
۱۲۵- شرم، شمش، یشم، شمشیر
۱۲۶- دست، مست، ستم، متد، مدت، مستعد
۱۲۷- اپل، پاپ، تپل، لات، آتل، پالت، لپتاپ
۱۲۸- تمنا، توان، ناتو، وانت، تومان، مانتو
۱۲۹- طاس، وسط، واسط، طاووس
۱۳۰- اسیر، سایر، سیار، گاری، گریس، گیرا، سیگار
۱۳۱- غنی، منگ، مین، مغنی، غمگین
۱۳۲- جرز، جری، جزر، جیر، رجز، زجر، زجه، زهر، جیره، زیره، هجری، جزیره
۱۳۳- فکر، کار، کفر، کافر، کفار، افکار
۱۳۴- برخی، ریخت، تبخیر، تخریب
۱۳۵- ابری، اریب، باری، بایر، بیات، تایر، تیبا، باتری
۱۳۶- روال، شورا، لارو، لواش، واشر، شلوار
۱۳۷- تشنه، توشه، شهوت، نوشت، نوشته
۱۳۸- دافع، دفاع، معاد، معاف، مفاد، مدافع
۱۳۹- جام، مهم، هجا، ماه، جامه، مهاجم
۱۴۰- ترش، ترم، تیر، تیم، رشت، متر، مشت، ترشی، مشتی، مشتری
۱۴۱- ایده، دانه، دایه، دنیا، دهان، نهاد، هادی، ناهید، آدینه، آینده
۱۴۲- کاهن، کاهی، کیان، کینه، آکنه، کنایه، کیهان
۱۴۳- ریگ، کیف، گری، کفری، کیفر، کفگیر
۱۴۴- ناشی، شناس، شانس، شاسی، شانسی
۱۴۵- آوا، پرو، پروا، آوار، پارو، اروپا
۱۴۶- پتو، توپ، ننو، نپتون
۱۴۷- اوره، آهار، آواره، اهورا
۱۴۸- کام، کما، کژی، ماژیک
۱۴۹- اکو، پاک، پوک، کاپ، کاو، کوژ، اوپک، پژواک
۱۵۰- تبر، ترب، ربط، مطب، تمبر، مرتب، مطرب، مرتبط
۱۵۱- قاب، عقب، عبا، تابع، عقاب، عاقبت
۱۵۲- جاری، جانی، رایج، ناجی، نجار، آرنج، انجیر، جریان
۱۵۳- افق، خان، فاق، فنا، ناف، نفخ، نفاق، خفقان
۱۵۴- اطلس، باطل، بساط، طالب، طلاب، طبال، لباس، اسطبل
۱۵۵- حنا، حیا، وحی، حاوی، حیوان، نواحی
۱۵۶- فرد، دیر، رشد، شرف، فرش، فیش، ردیف، رشید، شریف، فرید، فرشید
۱۵۷- قسمت، قیمت، متقی، مستی، تقسیم
۱۵۸- آخری، اخیر، اریب، بایر، بخار، خراب، خیار، بخاری
۱۵۹- صاف، صنف، نصف، اصناف، انصاف، ناصاف
۱۶۰- آلی، ایل، لات، یال، آتل، آلات، آیات، ایلات، ایالت
۱۶۱- انگل، گالن، گران، لنگر، نگار، گلنار
۱۶۲- حنا، حیا، رای، نیا، حیران، ریحان
۱۶۳- بارم، درام، مادر، مبرا، مدار، مدبر، مربا، مرداب
۱۶۴- چال، چای، خال، خالی، خیال، یخچال
۱۶۵- پره، پهن، رنج، رهن، نهر، هنر، پنجه، پنجره
۱۶۶- باج، جذب، باجه، جذاب، جذبه، جاذبه
۱۶۷- ترک، تور، رکن، کور، نور، نوک، وتر، تنور، نوکر، کنتور
۱۶۸- گاز، گدا، هاگ، زاده، زاهد، گدازه
۱۶۹- ایل، زال، گلی، لیگ، لیز، ازلی، زگیل، ازگیل
۱۷۰- فوت، نفت، نوع، نفع، نعفن، تنوع، عفونت
۱۷۱- اتو، قوا، قوت، قوی، وقت، آتی، وقتی، یاقوت
۱۷۲- تنگ، انگ، شنا، شان، گشت، نشا، نشت، آتش، انگشت
۱۷۳- امت، اتم، مات، مته، بهت، همت، ابهت، تابه، تباه، همتا، مهتاب
۱۷۴- اجین، ناجی، نجات، جنایت، نتایج
۱۷۵- حیا، رای، طرح، طیر، حیاط، طراح، طراحی
۱۷۶- بچه، بره، بهت، چتر، چرب، چرت، تره، بهتر، رتبه، تربچه
۱۷۷- رفعت، رفیع، فرعی، رعیت، ترفیع، تعریف
۱۷۸- جاری، اجیر، جراح، حراج، حجار، رایج، حاجی، جراحی، حراجی
۱۷۹- تولد، دولت، تولید، دولتی
۱۸۰- شکل، شوک، کشک، کشو، کلک، کوک، شکلک، کشکول
۱۸۱- پشه، پهن، شاه، پناه، پهنا، شانه، پاشنه
۱۸۲- بلوا، لابی، والی، وبال، ویلا، یابو، لوبیا
۱۸۳- فال، لاف، لال، فلفل، لفاف، فلافل
۱۸۴- منور، منیر، مینو، نرمی، نمور، نیرو، ورنی، نیمرو
۱۸۵- مایه، مهیا، بیمه، ماهی، مهیب، بامیه
۱۸۶- نایل، والی، اولین، لیوان، وانیل، ویلان
۱۸۷- دین، صید، نیل، صندل، صندلی
۱۸۸- انور، رانش، روان، روشن، شنوا، شورا، ناشر، نوار، واشر، شناور
۱۸۹- تکرر، راکت، کاتر، کارت، کرات، تکرار
۱۹۰- پاتک، پارک، پاکت، پارکت
۱۹۱- آبی، باج، جیب، عاج، عجب، عیب، عجیب، عجایب
۱۹۲- جاز، جزا، هجا، هیز، جایز، جهاز، جایزه
۱۹۳- رگه، رنگ، رهن، سنگ، نهر، گره، سنگر، سرنگ، سرهنگ، گرسنه
۱۹۴- بارز، سراب، سزار، بازرس، سرباز
۱۹۵- اخرا، بخار، خراب، اخبار
۱۹۶- بیکار، باریک، رکابی
۱۹۷- تراس، راست، ستار، راسته، ستاره
۱۹۸- قوز، زین، قوی، وزن، یوز، وزین، قزوین
۱۹۹- تنها، رانت، نهار، ترانه
۲۰۰- بلاگ، گلاب، لابی، گلابی
۲۰۱- سمن، سمی، سیم، مسن، مین، سینی، نسیم، سیمین
۲۰۲- موقت، مقوی، تقویم، قومیت
۲۰۳- موز، میز، یوز، یوم، مویز، موزیک
۲۰۴- خطی، خیط، خاطی، خیاط، خیاطی
۲۰۵- پنیر، پیرو، نیرو، ورنی، پروین
۲۰۶- کایت، ماکت، متکا، متکی، یکتا، ماتیک
۲۰۷- برنا، برنج، جانب، جبار، جناب، نجار، آرنج، جبران
۲۰۸- چال، چنگ، لگن، لنگ، انگل، گالن، چنگال
۲۰۹- جیره، مجری، مهیج، هجری، جریمه
۲۱۰- تیر، تیز، ریز، زیر، قیر، رزق، تیزر، قرتی، ترقی، تزریق
۲۱۱- چاک، کاک، کاو، کوک، چکاوک
۲۱۲- نوکر، کورس، سکون، کوسن، نورس، کنسرو
۲۱۳- پتو، پیت، تیپ، یون، تیوپ، پوتین
۲۱۴- الک، اهل، کال، کاه، کله، لاک، آهک، کلاه، هلاک، کاهگل
۲۱۵- بانو، صواب، نصاب، نواب، صابون
۲۱۶- گونی، گویا، واگن، یگان، یوگا، آونگ، گونیا
۲۱۷- راسو، رسوا، سوار، روستا
۲۱۸- اشل، آغل، شال، شغل، شاغل، شغال، آشغال
۲۱۹- ریواس، سواری، وارسی، واریس
۲۲۰- انگ، منگ، گمان، مژگان
۲۲۱- عارف، عرفا، نافع، عرفان
۲۲۲- چرخ، چنگ، خنگ، رنگ، نرخ، خرچنگ
۲۲۳- قند، نان، نقد، قناد، نقاد، ناقد، قندان
۲۲۴- تشکل، تلاش، کاشت، کلاش، شکلات
۲۲۵- نیش، شنا، نشا، ناشی، نشاط، شیطان
۲۲۶- کاوش، کوشا، لواش، وکلا، لواشک
۲۲۷- شکوه، شوکه، شکوفه
۲۲۸- گسل، گلی، گیس، یاس، لیگ، سیال، گسیل، گیلاس
۲۲۹- برادر، دربار، بردار
۲۳۰- الگو، والد، ولاد، گودال
۲۳۱- شانه، شاهی، ناشی، ناهی، شاهین
۲۳۲- خشت، دخت، دشت، شدت، شهد، تشهد، خدشه، شهدخت
۲۳۳- عادت، عادل، تعادل، عدالت
۲۳۴- کیف، یکی، کیفی، فیزیک
۲۳۵- اخم، خام، خشم، خوش، شاخ، شام، شخم، موش، اخمو، خاموش
۲۳۶- تهی، تیز، جهت، زجه، هیز، تجزیه، تجهیز
۲۳۷- آباد، آداب، ادعا، عابد، ابداع، ابعاد
۲۳۸- پارو، پروا، زوار، آرزو، پرواز
۲۳۹- شاکی، شکیب، کاشی، آبکش، آبکی، شکیبا
۲۴۰- حلول، محلل، محول، محلول
۲۴۱- بهتر، رتبه، هجرت، تجربه
۲۴۲- تایر، ریتم، میرا، تیمار، میترا
۲۴۳- اتود، دوات، کاتد، کادو، کودتا
۲۴۴- تاپ، پتو، تپق، توپ، قوت، وقت، پاتوق
۲۴۵- بنه، نبش، بنفش، شنبه، بنفشه
۲۴۶- بارم، رکاب، اکرم، مبرا، مربا، مکار، مرکب، مبارک
۲۴۷- پشیز، پیاز، زایش، آشپز، آشپزی
۲۴۸- خنس، خون، سخن، سنگ، سوگ، سخنگو
۲۴۹- چرم، مهر، هرم، مور، ورم، وهم، مورچه
۲۵۰- ترک، ترن، رکن، لنت، لکنت، کنترل
۲۵۱- تهوع، ستوه، وسعت، توسعه
۲۵۲- تصور، رویت، صورت، وصیت، تصویر، صورتی
۲۵۳- تاک، حیا، کیا، حاکی، حیات، کایت، یکتا، حکایت
۲۵۴- تشخص، خشتی، شخیص، شخصی، تشخیص، شخصیت
۲۵۵- دید، دیه، هدی، پدید، پدیده
۲۵۶- اجنه، جانی، جهان، ناجی، جهانی، هیجان
۲۵۷- املت، تعلم، عالم، عامل، علامت، متعال
۲۵۸- سطل، سنت، تسلط، سلطنت
۲۵۹- رکوع، عروس، کورس، عروسک
۲۶۰- اهرم، شمار، ماشه، ماهر، مهار، هاشم، آرشه، شماره
۲۶۱- رفاه، زهرا، فراز، هزار، زرافه
۲۶۲- خمره، خمیر، خیمه، مریخ، خمیره
۲۶۳- بغل، بیت، بیل، تیغ، غیب، لغت، بغلی، بلیت، غیبت، تبلیغ
۲۶۴- آسان، امان، آسمان، سامان
۲۶۵- درک، دره، دکه، رشد، شکر، شهد، کره، درکه، شهرک، درشکه
۲۶۶- روان، کاور، کنار، نارو، نوار، نوکر، کوران، راکون
۲۶۷- ساس، تاس، سست، ایست، سستی، سیاست
۲۶۸- دعا، عدد، تعدد، عادت، تعداد
۲۶۹- ترسو، رسول، رولت، لوستر
۲۷۰- تلخ، تلف، لخت، لخم، مفت، ملخ، تخلف، مختل، متخلف، مختلف
۲۷۱- بلوا، تاول، وبال، تابلو
۲۷۲- بوس، بوم، حبس، سبو، محب، محو، محبوس، محسوب
۲۷۳- عاقل، قلعه، علاقه
۲۷۴- دوک، دیو، کدو، کود، کوک، کیک، یدک، کودک، کوکی، کودکی
۲۷۵- رسم، سرم، گرم، مرگ، مگس، مسگر، سرگرم
۲۷۶- قوا، چاق، روا، قوچ، ورق، چاقو، قارچ، وقار
۲۷۷- قتل، قلم، لنت، ملت، متن، منت، نقل، منقل، تملق، منتقل
۲۷۸- ارگ، انگ، ژانر، گران، نگار، ارژنگ
۲۷۹- تازی، تراز، تیزر، زاری، زیارت
۲۸۰- آتی، پیت، تاپ، تپل، آتل، پالت، تایپ، پاتیل
۲۸۱- ببر، چرب، چسب، سبب، سرب، برچسب
۲۸۲- پره، پرو، پور، رژه، پوره، پروژه
۲۸۳- پرز، پری، پیر، زیپ، زین، پنیر، رزین، زرین، پیرزن
۲۸۴- باطل، بالا، طالب، طبال، ابطال
۲۸۵- سمین، سیما، مینا، نامی، نسیم، سیمان، سینما، یاسمن
۲۸۶- شیار، گاری، گیرا، گرایش
۲۸۷- درهم، سرمد، سرمه، مدرس، همسر، مدرسه
۲۸۸- پست، پیچ، پستی، پیست، چیپس، پستچی
۲۸۹- تار، ترش، تشر، تیر، راش، شتر، آتش، ارتش، آشتی، ترشی، تراش، ارتشی
۲۹۰- اختر، تراس، راسخ، ساخت، ستار، آخرت، خسارت، استخر
۲۹۱- اسیر، افسر، سیار، سفیر، یاسر، سایر، فارسی
۲۹۲- آذر، رخش، شاخ، خراش، ذرخش، آذرخش
۲۹۳- اسب، اکو، باک، سبک، سبو، سکو، بوکس، کاسب، واکس، کابوس
۲۹۴- اختر، خیار، ریخت، تاخیر، تاریخ، خیرات
۲۹۵- بعد، بیت، بید، عید، عیب، بعید، تعدی، تبعید
۲۹۶- تیغ، تهی، تیغه، تغذیه
۲۹۷- آزار، بارز، ابراز، بازار، ابزار
۲۹۸- آمال، مانا، لاما، امان، المان
۲۹۹- بنا، ناب، آرا، آبان، انار، انبر، برنا، انبار، باران
۳۰۰- عطا، ناو، نوع، وطن، طاعون
۳۰۱- ترن، تره، رهن، نهر، هار، هنر، آهن، رانت، نهار، ترانه، تهران
۳۰۲- نسبت، بیست، تنیس، سنتی، نسبی، بستنی
۳۰۳- اتو، قوا، قوت، وقت، قضات، قضاوت
۳۰۴- رواج، نوار، نجار، نجوا، وراج، آرنج، ناجور، جانور
۳۰۵- خزه، دهن، زهد، نزد، هند، خنده، زنده، خزنده
۳۰۶- ایده، پایه، پیدا، دایه، هادی، پیاده
۳۰۷- پلک، پلو، پوک، کوی، پولک، کولی، وکیل، پولکی
۳۰۸- انگل، گالن، لادن، الدنگ، گلدان
۳۰۹- اکرم، رمان، کنار، کمان، مکار، کرمان
۳۱۰- پدر، پند، پهن، دره، رند، هدر، پرده، رنده، نرده، پرنده
۳۱۱- الک، بال، کال، لاک، ناب، بانک، کابل، کلان، بالکن
۳۱۲- راه، شاه، شهر، آرشه، شراره
۳۱۳- افت، صاف، صدا، صدف، صفت، فدا، تصادف
۳۱۴- امور، راسو، رسوا، رسوم، سرما، سمور، سماور
۳۱۵- بره، ریه، غرب، غره، غیب، غیر، غریب، غریبه
۳۱۶- دانه، دهان، نهاد، هاون، نواده، اندوه
۳۱۷- خاص، شاخ، شخص، شاخص، اشخاص
۳۱۸- اصل، حال، صلح، حاصل، صالح، صلاح، اصلاح
۳۱۹- الگو، انگل، گالن، واگن، آونگ، النگو
۳۲۰- تنی، تیم، ضمن، متن، میت، منت، مین، نیت، نیم، یمن، متین، تضمین
۳۲۱- عضو، عوض، وضع، تعویض، وضعیت، عضویت
۳۲۲- راسو، رسوا، سوار، واسط، ساطور، ارسطو
۳۲۳- بانو، بلوا، وبال، بالون
۳۲۴- مبنا، بانک، کمان، کنام، مکان، بانمک
۳۲۵- بدن، بند، دبه، هند، بدنه، بنده، دنده، بددهن
۳۲۶- راهب، ارده، باده، برده، بهار، بهادر، بهدار، براده
۳۲۷- قیم، نطق، یمن، منطق، مقنی، منطقی
۳۲۸- ابدی، ادبی، ادیب، بیان، بینا، دیبا، نایب، بنیاد
۳۲۹- پاتک، پاکت، پاکی، تایپ، تیپا، کایت، یکتا، اپتیک
۳۳۰- باقی، بقال، قالب، قالی، قبیل، قلاب، قلیا، لابی، لایق، قبایل، قلابی، بقالی
۳۳۱- ارشد، شگرد، گارد، گردش، گشاد، شاگرد
۳۳۲- رشوه، شوره، شوهر، مشهور
۳۳۳- درو، گرد، گرو، لرد، لگد، گود، رودل، گردو، لودر، ولگرد
۳۳۴- ترسو، تنور، توسن، ستون، نورس، وسترن، سنتور
۳۳۵- اهلی، اولی، لایه، هالو، ویلا، واهی، یاوه، الویه، اولیه، هیولا
۳۳۶- خاور، خروس، خسرو، راسخ، رسوخ، سوار، آخور، سوراخ
۳۳۷- تریل، تیره، تیله، رتیل، لیته، هیتلر
۳۳۸- لیمو، میله، میوه، هلیوم، ولیمه
۳۳۹- اذن، نای، ذهن، آهن، آذین، آهنی، ذهنی، هذیان
۳۴۰- ترم، تور، متر، وتر، وتو، ورم، تورم، مترو، مروت، موتور
۳۴۱- شنوا، شیون، شیوا، یواش، نیوشا، آویشن
۳۴۲- رنگ، ریگ، ننر، ننگ، رینگ، نگین، رنگین، نیرنگ
۳۴۳- رسمی، سوری، مرسی، مسری، مسیر، موسی، میسر، موسیر
۳۴۴- شهید، مشهد، مهدی، مشهدی، مهشید
۳۴۵- جشن، کنج، کنش، جنگ، گنج، گنجشک
۳۴۶- جارو، جوار، جوهر، رواج، هاجر، هوار، وراج، جواهر
۳۴۷- شنل، گلو، گول، لنگ، نوش، شگون، شنگول، گلنوش
۳۴۸- گز، نی، زن، زنگ، زین، نهی، نیز، هیز، زنگی، نیزه، گزینه
۳۴۹- الکی، رالی، ریال، کاری، کرال، لاکی، کالری
۳۵۰- برکت، تبرک، تکبر، تیرک، کبیر، کتبی، تبریک، ترکیب، تکبیر، کبریت
۳۵۱- پلک، پلو، پوک، سکو، سوپ، کپل، کول، سلوک، پولک، لوکس، کپسول
۳۵۲- قدی، قید، قیل، نقل، نیل، نقلی، قندیل
۳۵۳- رفو، روی، فرو، گور، گرو، گوی، فوری، ویفر، فیگور
۳۵۴- اتو، اوت، توت، لات، تتو، تاول، تلاوت، توالت
۳۵۵- تیر، تیغ، غیر، غیرت، تغییر، غیرتی
۳۵۶- اتم، امت، امن، ضمن، مات، منت، تمنا، ضامن، متان، ضمانت
۳۵۷- صدا، صدق، قصد، صادق، قاصد، قاصدک
۳۵۸- پرو، پری، پیر، ریش، شور، پیرو، رویش، ریشو، یورش، شیپور
۳۵۹- دوا، دوش، شاه، هوا، هود، آهو، اشهد، شاهد، شهود، شواهد
۳۶۰- ارز، ازن، راز، ناز، نشر، ارزش، ارزن، ناشر، رانش، شنزار
۳۶۱- ریه، سطر، سیر، طیر، هرس، ریسه، سیطره
۳۶۲- تیم، ستم، میت، مست، سیم، سمت، سستی، مستی، سیستم
۳۶۳- اشعه، شایع، شیعه، عیاش، شایعه
۳۶۴- زمان، منزه، منها، نامه، نماز، آمنه، زمانه
۳۶۵- رشک، شیک، شیر، زرشک، زرکش، زیرک، شریک، زرشکی
۳۶۶- اسیر، ایست، راست، تایر، سایر، تراس، سیرت، سیار، ریاست، سرایت
۳۶۷- ابرو، انبر، باور، بران، برنا، نوبر، بوران، روبان
۳۶۸- درنا، دریا، دنیا، دیار، نادر، دایر، راند، دینار
۳۶۹- تکه، تهی، کته، هتک، هدی، یدک، یکه، تکدی، تکیه، تیکه، تکیده، دیکته
۳۷۰- دلار، دلبر، بلاد، دالبر، دلربا
۳۷۱- چکه، خوک، کوچ، کوه، کوچه، خوکچه
۳۷۲- مهد، میخ، خدمه، خیمه، دخمه، خمیده
۳۷۳- خشن، خون، شوخ، شنود، نخود، خشنود
۳۷۴- ازن، خان، خزه، ناز، خازن، خانه، خزان، خزانه
۳۷۵- خرم، خمر، خمس، گرم، رسم، مگس، مسگر، خرمگس
۳۷۶- حکم، محک، محو، موت، تحکم، حکمت، موکت، حکومت
۳۷۷- تحیر، ترقی، حریق، حقیر، حیرت، قرتی، تحقیر
۳۷۸- غربی، رغبت، غربت، غریب، غیرت، غیبت، ترغیب، غربتی
۳۷۹- تاج، جام، حجت، حجم، حاتم، حاجت، حجامت، محتاج
۳۸۰- پوچ، چاپ، پانچ، اوپن، نوپا، چوپان
۳۸۱- اپرا، پارچ، آچار، چاپار
۳۸۲- اجل، ازل، جاز، جزا، جلا، زاج، زال، لزج، یال، جایز، آجیل، جالیز
۳۸۳- تماس، حاتم، ماست، ساحت، تمساح، مساحت
۳۸۴- توقف، وقتی، توفیق، توقیف
۳۸۵- بخت، بیت، بیخ، خوی، خوبی، توبیخ
۳۸۶- جمع، جنم، عجم، عمو، منع، نوع، موج، نجوم، معوج، معجون
۳۸۷- پره، چاه، رها، پاچه، پاره، چاره، پارچه
۳۸۸- ادب، اشک، باک، کبد، آبکش، بادکش
۳۸۹- اثر، ارث، ریا، ثریا، یارا، آثار، آریا، ایثار
۳۹۰- اخت، تاب، ثبت، ثابت، ثبات، خباثت
۳۹۱- حول، صلح، صله، لهو، لوح، هلو، وصل، حوله، وصله، حوصله
۳۹۲- ژانر، ژیان، آژیر، انرژی
۳۹۳- توان، ناتو، نبات، نبوت، نوبت، وانت، باتون، تناوب
۳۹۴- عاق، قوی، عایق، واقع، وقایع، واقعی
۳۹۵- درون، دوره، رنده، روده، نرده، روند، رونده، وردنه
۳۹۶- آمال، سالم، سلام، لاما، اسلام، امسال، الماس
۳۹۷- خاطر، خراط، طاهر، اهرم، خامه، خرما، خمار، خمره، ماهر، مهار، خاطره، مخاطره
۳۹۸- فایل، فیلم، مالی، مایل، ایمیل، فامیل، فامیلی
۳۹۹- بیمار، ربایش، مباشر، ابریشم، بیشمار
۴۰۰- ترجمه، تهاجم، مهاجر، مهارت، مهاجرت
۴۰۱- اماکن، امانی، امکان، ایمان، ناکام، ماکیان
۴۰۲- اساس، سکان، آسان، اسانس، اسکان، ساسان، سکانس، اسکناس
۴۰۳- باند، زبان، بناب، بادبزن، بندباز
۴۰۴- پشتی، ترشی، شریف، شیفت، تشریف، پیشرفت
۴۰۵- اندک، بانک، دکان، آکبند، بادکنک
۴۰۶- شمع، شوق، شوم، عشق، عمق، قشو، مشوق، موقع، معوق، معشوق، معشوقه
۴۰۷- پویا، نوپا، پیانو، پاپیون
۴۰۸- شامل، شمال، لامپ، لواش، پوشال، شامپو، آمپول، پشمالو
۴۰۹- تیتر، درست، دستی، رسید، سیرت، تدریس، تردست، تردستی
۴۱۰- جانی، جنین، نشان، ناجی، ناشی، نشانی، جانشین
۴۱۱- تخیل، تقلا، قاتل، خیال، خلقت، خلاق، خالی، خالق، قالی، لایق، اقلیت، تلاقی، خلایق، لیاقت، خلاقیت
۴۱۲- بخش، شاخ، شفا، فاش، بخشش، بشاش، خفاش، آبشش، خشاب، شفابخش
۴۱۳- تیم، میت، تیمم، یتیم، تصمیم، صمیمی، صمیمیت
۴۱۴- تفکر، کارت، کاتر، کافر، کاور، کفتر، کوفت، اورکت، تکاور، کافور، کفتار، فاکتور
۴۱۵- پاره، پارو، پروا، پناه، پهنا، پوره، پونه، روان، نهار، هاون، روانه، پهناور، پروانه
۴۱۶- افسر، فارس، ساکن، کرفس، نارس، اسکن، کفران، فرکانس
۴۱۷- چاق، مال، قلق، ماچ، قلم، چماق، چلاق، قلچماق
۴۱۸- ریسک، سیرک، کرسی، کسری، مسری، رسمی، کمیسر، کریسمس
۴۱۹- اریب، بانگ، بیان، بینا، گاری، نایب، یگان، بریان، گرانی، گریان، آبگیر، گریبان
۴۲۰- تنگ، گوی، نیت، یون، گونی، گیتی، گیوتین
۴۲۱- بلیت، بیات، تنبل، لابی، لبنی، نبات، بالین، لاتین، نیابت، لبنیات
۴۲۲- پری، پیچ، پیر، چای، چرم، مار، چاپ، آمپر، میرا، پرچم، پیام، مارپیچ
۴۲۳- برگ، بره، رگه، گره، مرگ، مهر، هرم، برگه، رهبر، گربه، همبرگر
۴۲۴- سایه، سهام، سیاه، سیما، سهیم، ماهی، مایه، مهیا، سهمیه، همسایه
۴۲۵- سینی، نسیم، میان، آیین، سیمان، یاسین، یاسمن، سیمین، یاسمین
۴۲۶- آبان، ساتن، نسبت، استان، تابان، بستان، تناسب، آبستن، انتساب، باستان
۴۲۷- املت، تحمل، حالت، حامل، حمال، محال، آمال، مالت، حملات، احتمال
۴۲۸- خامه، خیام، خیمه، زخمی، هیزم، خمیازه
۴۲۹- درنا، دانگ، دایر، درنگ، دریا، گران، گردن، گارد، گردان، اردنگی
۴۳۰- آواز، زانو، زمان، نماز، نازا، آزمون، آمازون
۴۳۱- راوی، رزمی، روزی، زیور، رویا، مزار، مویز، وزیر، ویار، ویزا، آرزو، آویز، امروز، موازی، میرزا، واریز، امروزی
۴۳۲- عیان، عناب، عصبی، عاصی، نصیب، نایب، صنایع، عصیان، عصبانی
۴۳۳- بال، بلا، فال، فضا، فضل، لاف، بالا، فاضل، الفبا، فاضلاب
۴۳۴- راسو، رسوا، اسوه، هراس، سوره، ساطور، واسطه، اسطوره
۴۳۵- بطن، ناب، ضبط، بنا، نبض، باطن، ضابط، طناب، انضباط
۴۳۶- رمان، طاهر، منها، منظر، مظهر، ناظر، ناظم، نظام، نمره، رهنما، منظره، نظاره، مناظر، مناظره
۴۳۷- بیل، عیب، نعل، علنی، عینک، نعلبکی
۴۳۸- اغما، انار، غران، آمار، آرام، آرمان، ارمغان
۴۳۹- تراس، راست، ستار، سرما، مفسر، سفارت، مسافت، مسافر، مسافرت، اتمسفر
۴۴۰- ذهن، ذوق، قوه، وزن، قوز، نوه، وزنه، ذوزنقه
۴۴۱- استیل، اسکلت، اسکیت، کسالت، کاستی، تاکسی، کلیسا، لاستیک
۴۴۲- تلاش، شاکی، شلیک، شکیل، کایت، کشتی، آشتی، تشکیل، شکایت، شیلات، شکلاتی
۴۴۳- تاس، خیس، سخت، تخس، سیخ، گیس، ساخت، سختی، خستگی، گستاخ، ساختگی، گستاخی
۴۴۴- جاه، گیج، هجا، گیاه، آگهی، گیجگاه
۴۴۵- ارگ، بام، برگ، گام، مرگ، بارم، گرما، مبرا، مربا، گرامر، رگبار، مرگبار
۴۴۶- تسلط، طلسم، لیست، مستی، مسلط، مسیل، تسلیم، مستطیل
۴۴۷- اسم، سال، لمس، نام، مسن، نسل، مسلم، سلام، سالن، سالم، مماس، مسلمان
۴۴۸- قامت، توقف، متفق، مقوا، وفات، موقت، موفق، توافق، مافوق، متوقف، موافق، موافقت
۴۴۹- خروش، خورش، شوید، شوخی، رشید، دوری، درویش، خورشید
۴۵۰- اریب، رباب، بایر، باربر، برابر، بربری، باربری، برابری
۴۵۱- بازی، بارز، بزرگ، زیبا، گراز، گریز، آبزی، آبگیر، بیزار، بازیگر
۴۵۲- بینا، ادیب، بیان، دنیا، ژیان، نژاد، بنیاد، دژبان، دژبانی
۴۵۳- آجری، اجیر، اخیر، جاری، خارج، خراج، خرجی، خیار، رایج، اخراج، خارجی، اخراجی
۴۵۴- سماور، سرسام، سمسار، سوسمار
۴۵۵- تاب، ثبت، باب، بابت، ثابت، ثبات، اثبات، باثبات
۴۵۶- جدار، جوار، جارو، اردو، داور، دارو، گارد، گردو، وارد، وراج، جگوار، جادوگر
۴۵۷- چاه، ماه، هما، چای، هیچ، مایه، مهیا، ماهیچه
۴۵۸- خطیر، خمیر، مورخ، وخیم، مریخ، مخروط، خرطوم، مخروطی
۴۵۹- کام، کاه، محک، مهم، حکم، آهک، حاکم، حمام، محکم، محکمه، محاکمه
۴۶۰- تاول، افول، سفال، سوال، فلوت، وفات، سولفات، فوتسال
۴۶۱- اپرا، پارس، دارا، سارا، آدرس، پارسا، سراپا، پاسدار
۴۶۲- ایست، پالت، پستی، پلیس، پیست، لیست، استیل، پاتیل، پاستل، پاستیل
۴۶۳- اتاق، بقال، تقبل، تقلا، تقلب، قالب، قلاب، قبال، اقبال، تالاب، تقابل، باتلاق
۴۶۴- زنگ، گله، گلو، لگن، هلو، گوزن، گونه، لنگه، لوزه، نزول، وزنه، زنگوله
۴۶۵- بته، برج، بهت، تبر، ترس، تره، جبر، بستر، بسته، رتبه، هجرت، تجربه، برجسته
۴۶۶- ابله، اغلب، باله، زاغه، زغال، غالب، غزال، زباله، غزاله، بزغاله
۴۶۷- ژست، پری، پیت، تیپ، سپر، سیر، سپری، سیرت، سرتیپ، پرستیژ
۴۶۸- شانه، شکاک، کاهش، کاهن، آکنه، اشکنه، کنکاش، کهکشان
۴۶۹- اره، رهن، صرع، عار، عصا، عصر، هنر، عرصه، نعره، عنصر، عصاره، عصرانه
۴۷۰- ارتش، شاعر، شعار، مرتع، عمارت، مرتعش، معاشرت
۴۷۱- دفن، سند، سنگ، سود، سوگ، گود، نفس، نود، سوگند، گوسفند
۴۷۲- برهان، بهرام، رهنما، مبرهن، مناره، برنامه، مهربان
۴۷۳- ریشه، شهره، شیره، مهره، شهریه، شیهه، مهریه، همیشه، همشیره، همشهری
۴۷۴- تارا، ترکه، راکت، کاتر، کارت، اکراه، هکتار، کاراته
۴۷۵- قاره، اهرم، قرمه، قمار، قهار، نقره، منقار، قهرمان
۴۷۶- اسکی، سویا، ماسک، واکس، ماکسی، مساوی، مسواک، اسکیمو
۴۷۷- ابهت، بهشت، تابش، تابه، تباه، شتاب، شهاب، شباهت، تشابه، اشتباه
۴۷۸- تانک، ترکش، تشکر، شرکت، شکار، کتان، ناشر، شراکت، کارتن، تانکر، کشتار، تراکنش
۴۷۹- باتری، باریک، تاریک، تبریک، ترکیب، تکبیر، کتابی، کبریت، کتیرا، باکتری، کاربیت
۴۸۰- تمنا، زمان، ساتن، ماست، نماز، زمستان
۴۸۱- داس، یاس، اسید، آسیا، سفید، فاسد، فساد، آفساید
۴۸۲- بدل، بند، بلد، گند، گود، لبو، لگد، بلند، گنبد، لوند، بلوند، گوبلن، بلندگو، گلوبند
۴۸۳- داوری، دیدار، دیوار، رادیو، روادید، رویداد
۴۸۴- شهود، شهید، شوید، شیوه، یهود، دوشیزه
۴۸۵- استاد، استان، سادات، اسناد، استناد، داستان
۴۸۶- سیم، قسم، سمی، قوس، قوم، قوی، قیم، قیسی، مقوی، موسیقی
۴۸۷- بازی، زبان، زمین، زیان، مانی، نازی، نیاز، مبانی، مابین، میزان، آنزیم، میزبان
۴۸۸- بندر، برین، دبیر، نبرد، نوبر، نوید، نیرو، بیرون، دوربین
۴۸۹- آنتیک، تبانی، کابین، کتابی، نیابت، کابینت
۴۹۰- بازرس، بیزار، سرباز، سیراب، بازرسی، سربازی
۴۹۱- افت، صاف، صدا، صدف، صفت، یاد، صید، صافی، صیاد، تصادف، تصادفی
۴۹۲- بادی، ایاب، ادیب، ادبی، دیبا، اداب، آباد، ابتدا، دیابت، ابیات، آبادی، ادبیات
۴۹۳- قایم، قامت، قاضی، قاتی، قیمت، قیام، قیامت، متقاضی
۴۹۴- درمان، مدارک، نامرد، کارمند
۴۹۵- باله، قبله، لقمه، بقال، قالب، قباله، مقابل، مقاله، ملاقه، مقابله، قابلمه
۴۹۶- جشن، رنج، جیر، شرط، نیش، شرجی، شرطی، شطرنج، شطرنجی
۴۹۷- رانت، گران، ارتش، رانش، نگرش، انگشت، شناگر، نگارش، انگشتر
۴۹۸- پشتی، پیاز، تایپ، زایش، زشتی، آشپز، آشتی، پشیز، پیتزا، تیزپا، آشپزی، پیشتاز
۴۹۹- دام، آدم، یاد، امید، پماد، پیام، پیدا، دایی، دیمی، مادی، اپیدمی، دمپایی
۵۰۰- جوان، رواج، نجار، واگن، آونگ، نجوا، انگور، جانور، جگوار، جنگاور
۵۰۱- پستو، پوست، توکل، سکوت، سلوک، کسوت، لوکس، کپسول، تلسکوپ
۵۰۲- روانی، گرانی، گریان، واگیر، ویران، ویرانگر
۵۰۳- حملات، صلوات، متحول، محصول، مصالح، مصلحت، محصولات
۵۰۴- استاد، سعادت، اعداد، تعداد، سادات، استدعا، استعداد
۵۰۵- ارزان، ارگان، بازار، آزگار، بازرگان، گازانبر
۵۰۶- درمان، نامرد، دشنام، نامزد، آمرزش، ارزشمند
۵۰۷- سیگار، فارسی، سادگی، فریاد، افسردگی
۵۰۸- اسلام، اعلام، اعمال، سلامت، علامت، متعال، التماس، استعلام، استعمال
۵۰۹- راهزن، رهنما، زمانه، مانور، هموار، امروزه، روزانه، روزنامه
۵۱۰- الهام، امیال، اهالی، ایهام، علامه، اعلامیه
۵۱۱- رحمان، مناره، مراحم، مهمان، نامحرم، محرمانه
۵۱۲- آوانس، ایوان، ناقوس، اقیانوس
۵۱۳- اشرفی، تشریف، تفتیش، شرافت، تشریفات
۵۱۴- اسارت، اسرار، امارت، امرار، راستا، استمرار
۵۱۵- طالع، عالی، تعطیل، تعطیلات
۵۱۶- ترمیم، تیمار، ماموت، متورم، میترا، متواری، ماموریت
۵۱۷- آشنا، انشا، افشان، ناشتا، آتشفشان
۵۱۸- روباه، قواره، آبغوره، قورباغه
۵۱۹- اوایل، لوبیا، آلبالو، والیبال
۵۲۰- بهیار، ربایش، بیزار، شیرازه، شیربها، شهربازی
۵۲۱- اکسیر، سیراب، فریبا، کاسبی، کرباس، باریک، فابریک، بارفیکس
۵۲۲- ارکان، انکار، کرانه، کناره، ناکار، کارخانه
۵۲۳- امنیت، تمرین، روایت، مانتو، نیمرو، مانیتور
۵۲۴- اندوه، خوانا، ناخدا، نواده، آخوند، خانواده
۵۲۵- اشعه، عاشق، قانع، عشاق، نقاش، نقشه، عاشقانه
۵۲۶- رشوه، شوفر، شوره، شوهر، فرود، درفش، فروش، فروند، شهروند، فروشنده
۵۲۷- درگاه، گردان، گردنه، هجران، هنجار، آهنگر، جهانگرد
۵۲۸- تدارک، تراکم، دکترا، کرامت، مختار، خدمتکار
۵۲۹- اجسام، اجناس، آسمان، مرجان، ماجرا، انسجام، سرانجام
۵۳۰- بومی، سمنو، مبین، مونس، سینی، نسبی، منسوب، مینیبوس
۵۳۱- بنگاه، بنیان، یگانه، بیگانه، نگهبان، نگهبانی
۵۳۲- زیست، بازی، سبزی، ستیز، آبجی، بسیج، آسیب، سبزیجات
۵۳۳- خاتم، خادم، خدمت، ستاد، تماس، آدامس، استخدام
۵۳۴- آشکار، شاهرگ، شاهکار، کارگاه، کارگشا، شکارگاه

مطالب مرتبط

7 دیدگاه‌

 1. امیر گفت:

  آپدیت پاسخ های بازی “کلماتیک ۲٫۰٫۱”

  سلام.
  با تشکر از طراح(ان) این بازی، پاسخ های این نسخه، مانند دفعات پیشین، به دو صورت تقدیم می شود تا مدیران گرامی سایت ها، به هر گونه راحت ترند، عمل کنند: در ابتدا تنها مراحل جدید یا مراحلی که دارای تغییر بوده اند، سپس تمامی پاسخ های نسخه ی جدید ارائه می شود.

  الف) پاسخ های بازی “کلماتیک ۲٫۰٫۱”
  (پاسخ های تنها مراحلی که دارای تغییر بوده اند):

  ۵۹٫ تانک، راکت، رانت، کارت، کتان، کنار، تانکر، کارتن
  ۲۰۶٫ قالب، قالی، قلاب، لایق، قلابی، بقالی
  ۲۱۳٫ موز، ناز، نام، وزن، زانو، زمان، نماز، آزمون
  ۳۱۶٫ قلب، مبل، قله، ماه، قلم، مال، قاب، قبله، لقمه، بقال، قلاب، مقابل، مقاله، ملاقه، قابلمه
  ۳۵۰٫ سیم، قسم، سمی، قوس، قوم، قوی، مقوی، موسیقی
  ۳۸۵٫ لغت، تاپ، تپل، غار، لاغر، غلات، غارت، پرتغال
  ۴۳۲٫ شهر، اره، بار، بشر، شیب، زره، زهر، ارزش، بارز، بازی، بهار، بیشه، ریشه، زیبا، شیره، شبیه، شراب، شهاب، شیرازه، شیربها، شهربازی
  ۴۴۳٫ پاک، پشم، اشک، دما، شاد، شام، شکم، کمد، مزد، مشک، پشمک، پماد، پزشک، آشپز، دامپزشک
  ۴۶۶٫ رژه، پشه، شور، گور، گوش، پوره، پوشه، رشوه، شوره، شوهر، گروه، گوشه، پژوهش، پروژه، پژوهشگر
  ۵۳۰٫ ایل، دما، مدل، ملی، یال، امید، پدال، پلید، پماد، پیام، دیلم، پیدا، لامپ، مدال، یلدا، دیپلم، میلاد، المپیاد

  ………………………………….
  ………………………………….
  ………………………………….

  ب) پاسخ های بازی “کلماتیک ۲٫۰٫۱”
  (پاسخ های تمامی مراحل نسخه ی جدید):

  http://s9.picofile.com/file/8336777050/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9_2_0_1.txt.html

 2. امیر گفت:

  آپدیت پاسخ های بازی “کلماتیک ۲٫۰٫۳”

  ۴۱۵٫ دانه، دامن، فردا، رفاه، نامه، رنده، نادر، مادر، نمره، ماده، مدار، نرده، نامرد، درمان، فرمان، دامنه، مردانه، فرمانده

  ………………………………….
  ………………………………….
  ………………………………….

  ب) پاسخ های کامل بازی “کلماتیک ۲٫۰٫۳”

  http://s9.picofile.com/file/8336940150/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9_2_0_3.txt.html

 3. امیر گفت:

  آپدیت پاسخ های بازی “کلماتیک ۲٫۵٫۴”

  سلام.
  دقایقی پیش “کلماتیک” هم آپدیت شد. ضمن تشکر از سازندگان این بازی؛ بخصوص، برای بی نقصی پاسخ ها و احترام به مخاطبین، پاسخ ها تقدیم می شه:

  ۵۳۵٫ عضو، عرض، وضع، یار، راضی، راوی، رویا، ضایع، عیار، ویار، یاور، یاری، ریاضی، عوارض، عوارضی
  ۵۳۶٫ شاد، گدا، شاه، شنا، گند، ندا، شهد، انشا، دانا، دانش، دانه، دشنه، شانه، شاهد، گشاد، گشنه، گناه، نگاه، آگاه، آهنگ، دانشگاه
  ۵۳۷٫ اشک، پاک، پرش، پری، پیر، پیک، شکر، شیک، پارک، پیکر، شاکی، شریک، شکار، شیار، کاشی، پیکار، پیرایش، پیراشکی
  ۵۳۸٫ رای، غار، غنی، نور، انار، راوی، روان، رویا، روغن، غیور، نوار، نیرو، آوار، ایوان، روانی، ویران، ارغوان، ارغوانی
  ۵۳۹٫ خرس، خون، خیس، درس، دین، دیو، رود، سخن، سرد، سند، سود، سیخ، سیر، نرخ، خروس، رسید، سرود، نخود، نوید، خرسند، خودسر، سخنور، خونسرد، خونسردی
  ۵۴۰٫ ناب، نوع، نوک، بانک، بانو، تانک، تنبک، تنوع، توان، کتاب، تابع، کتان، نبات، نوبت، وانت، تعاون، تنباکو، عنکبوت
  ۵۴۱٫ اتو، تاس، ساس، سست، سوت، سویا، تساوی، وسواس، سیاست، وسواسی
  ۵۴۲٫ آرد، دره، دور، رگه، فرد، گرد، گره، گود، گور، هدف، ارده، داور، رفاه، دوره، روده، فردا، فرود، گردو، گروه، گواه، درگاه، دورگه، فواره، فرودگاه
  ۵۴۳٫ چاق، چاه، چای، قله، نقل، یقه، چاله، چانه، لایه، قالی، لایق، نقال، ناقل، نهال، اهلی، قلیان، نقاله، قالیچه
  ۵۴۴٫ آفت، فاز، تاپ، تیز، نیت، زیپ، ناز، ناف، زین، نفت، پیاز، فانی، زیان، زینت، نیاز، پیتزا، تیزپا، فانتزی
  ۵۴۵٫ نان، جان، سنج، فنی، نجس، یاس، نفس، جنس، جنین، ناجی، نفیس، اسفنج، فنجان، نیسان، فسنجان
  ۵۴۶٫ بره، زهر، ماه، مهر، اهرم، بهار، ماهر، مزار، آرام، ابزار، ارابه، مبارز، بازار، بهرام، مبارزه
  ۵۴۷٫ آلو، بلا، گلو، زبل، گاز، لبو، یال، لیگ، الگو، بازو، یوگا، زالو، زگیل، زیبا، گلاب، لوزی، ویزا، ویلا، آویز، ازگیل، گلابی، لوبیا، گلاویز، زولبیا
  ۵۴۸٫ اوج، جدا، دنج، زوج، وزن، زود، جادو، جواز، جوان، دانا، زانو، نجوا، آزاد، آواز، نوزاد، وجدان، جاودان، ازدواج
  ۵۴۹٫ ساک، سکه، کال، گله، گیس، لکه، سیل، سایه، سیاه، کاسه، کلاس، کلاه، کلیه، کیسه، گیاه، هلاک، هیکل، اسکله، کلیسا، گیلاس، کلاهگیس
  ۵۵۰٫ رام، اخم، خیر، عمر، خام، میخ، خرما، مریخ، خیار، معما، مایع، مرام، مریم، خمیر، خمار، معمار، معیار، معماری
  ۵۵۱٫ خال، خشم، خوش، رخش، روش، شاخ، شال، ملخ، اخمو، خراش، لواش، شمال، شورا، واشر، خاموش، شلوار، مشاور، خرمالو
  ۵۵۲٫ تاس، تند، داس، دست، سنت، سند، ندا، ستاد، دانا، آسان، استاد، استان، سادات، داستان، دادستان
  ۵۵۳٫ آتش، اشک، پاک، پتک، پشه، تاپ، تپش، تشک، دشت، شاد، شهد، پاتک، پاکت، دهات، شاهد، کاهش، شهادت، آتشکده
  ۵۵۴٫ یار، قرن، قیر، آقا، رقیق، قران، قایق، قرقی، یراق، آریا، قناری، قایقران
  ۵۵۵٫ ناز، ریز، زره، ریه، هنر، آهن، زیان، زیره، انار، نیاز، نیزه، ارزان، راهزن، رایانه، یارانه
  ۵۵۶٫ تپش، تپه، تره، تیر، شرف، فرش، فیش، پشتی، ترشی، تیره، تیشه، رشته، ریشه، شریف، شهرت، شیفت، تشریف، شیفته، فرشته، پیشرفت، پیشرفته
  ۵۵۷٫ پهن، آهن، پگاه، پناه، پهنا، گناه، نگاه، آگاه، آهنگ، پناهگاه
  ۵۵۸٫ باج، برج، رنج، آجر، آبان، انار، انبر، باجه، برنج، بهار، جهان، نجار، آرنج، انبه، اجاره، اجبار، انبار، هجران، باران، جبران، آهنربا
  ۵۵۹٫ دام، دما، شاد، شام، شنا، آدم، دانش، دامن، دشمن، مداد، نشان، نماد، دشنام، دندان، دانشمند
  ۵۶۰٫ باد، بید، دیه، شاد، شیب، آتش، ایده، بدهی، بهشت، بیشه، تباه، تیشه، دهات، شتاب، شهاب، شهید، شیاد، آشتی، دیابت، تشبیه، هدایت، شهادت، بهداشت، بهداشتی
  ۵۶۱٫ بنا، نیت، آبان، بیات، بیان، بینا، نایب، نبات، تبانی، نایاب، بیابان، آبنبات
  ۵۶۲٫ ترد، ترس، درس، دیر، دیس، دیگ، ریگ، سیر، درست، دسته، رسید، گرده، گریه، گیره، هستی، تدریس، گسترده، دستگیره
  ۵۶۳٫ باک، بخش، برش، خاک، خبر، خشک، شاخ، کاخ، بخار، خراب، خشاب، شاکی، شراب، شریک، آبکش، باریک، بخاری، بیکار، شکیبا، خاکشیر، خشکبار
  ۵۶۴٫ ریش، شاه، یاد، آیه، ارشد، دایه، دریا، دیار، رشید، ریشه، شاهد، شیره، شادی، دایره، شراره، شهردار، شهریار، شهرداری
  ۵۶۵٫ اشک، تهی، سکه، شیک، کیش، یاس، اسکی، ایست، تیکه، ساکت، سکته، شاکی، کاست، کشتی، کیسه، یکتا، اسکیت، تاکسی، ستایش، شکایت، شایسته
  ۵۶۶٫ سفر، شفا، نشر، فاش، نیش، فنر، اسیر، افسر، سفیر، شانس، شریف، فشار، ناشر، نفیس، سفارش، فارسی، آفرین، فرسایش
  ۵۶۷٫ جنگ، سنج، سنگ، گنج، گیج، نجس، ننگ، جنین، گنجه، سینه، نسیه، نگین، نهنگ، سنگین، گنجینه
  ۵۶۸٫ کور، خدا، خرس، سرخ، خوک، دوک، سود، کدو، کود، اردک، خروس، راسو، سرود، سرخک، سواد، کادو، واکس، آدرس، خوراک، سوراخ، خودکار
  ۵۶۹٫ نام، دین، مزد، میز، نمد، مین، امید، ایزد، نماز، دامن، زمین، دنیا، زمان، آزاد، اندام، ایمان، دینام، میزان، میدان، نامزد، یزدان، آزادی، زایمان، ناامید
  ۵۷۰٫ ترد، رود، ترم، متر، تند، تور، ثمر، مرد، متن، نرم، نور، تمدن، تندر، ثروت، مترو، مدرن، تنور، ثروتمند
  ۵۷۱٫ شاه، ناب، شنا، آهن، آبان، انبه، شانه، شنبه، انشا، گشنه، بنگاه، شبانه، باشگاه، شباهنگ، شبانگاه
  ۵۷۲٫ وان، یال، ریل، آلو، وال، آژیر، روان، ریال، ژیان، ژانر، نوار، نیرو، ویلا، یاور، انرژی، روانی، وانیل، ویران، ویراژ، آلرژی، ژنرال، لیوان، ژورنال، لژیونر
  ۵۷۳٫ صبح، بها، بام، حنا، ماه، نصب، نام، نصاب، بهمن، صاحب، صحنه، منها، نامه، صبحانه، مصاحبه
  ۵۷۴٫ درک، دوک، الک، دکل، کال، لاک، دارا، دلار، رودل، کالا، کولر، لودر، الوار، دلاور، دراکولا
  ۵۷۵٫ خان، خرس، دسر، رهن، سخن، سند، نرخ، خانه، خنده، دانه، رنده، نادر، نسخه، ساده، نرده، خرسند، رسانه، سردخانه

  ………………………………….
  ………………………………….
  ………………………………….

  پاسخ های کامل بازی “کلماتیک ۲٫۵٫۴”

  http://s8.picofile.com/file/8341301918/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9_2_5_4.txt.html

 4. امیر گفت:

  پاسخ های بازی “کلماتیک ۲٫۵٫۱۵”

  سلام.
  دقایقی پیش نسخه ی جدید بازی “کلماتیک” هم اومد.
  با تشکر از طراح(ان) این بازی، پاسخ های این نسخه، مانند دفعات پیشین، به دو صورت تقدیم می شود تا مدیران گرامی سایت ها، به هر گونه راحت ترند، عمل کنند: در ابتدا تنها مراحل جدید یا مراحلی که دارای تغییر بوده اند، سپس تمامی پاسخ های نسخه ی جدید ارائه می شود.

  الف) پاسخ های آپدیت بازی “کلماتیک ۲٫۵٫۱۵”

  ۵۷۶٫ منت، دین، تند، اتم، نماد، متین، مادی، دنیا، دامن، دایی، تمنا، تمدن، یتیم، آیین، ایمن، امید، ندامت، میدان، دینام، امنیت، دینامیت
  ۵۷۷٫ نمک، نرم، مکر، متن، کرم، تبر، بکر، نبات، مکتب، مرکب، مرتب، کمان، کتاب، تنبک، تمبر، تبرک، برکت، بانک، مبتکر، مبارک، کرامت، کاربن، تراکم، مرکبات
  ۵۷۸٫ سوت، سوپ، سخت، توپ، تاس، بست، پتو، آوا، سوخت، پوست، پاسخ، سخاوت، اوستا، استوا، اختاپوس
  ۵۷۹٫ لاک، سیل، سبک، سیب، بلا، بیل، اسب، یاس، لباس، لابی، کلاس، کالا، کاسب، کابل، سیال، آسیب، آسیا، کلیسا، سیلاب، آسیاب، ابلیس، کالباس
  ۵۸۰٫ سخت، رسا، رخت، خرج، خار، تاس، تار، تاج، ستار، سارا، راست، خارج، تاجر، آخرت، اختر، خسارت، جسارت، استخر، اخراج، ساختار، استخراج
  ۵۸۱٫ صلح، صحت، حال، حیا، اصل، صالح، حالت، حیات، اصیل، تحصیل، صلاحیت، تحصیلات
  ۵۸۲٫ گود، گرو، گره، گرد، گدا، گاو، رگه، گوهر، گواه، گروه، گرده، دارا، آوار، اهدا، آگاه، ارده، وادار، گوارا، درگاه، آواره، اراده، اداره، هوادار، اردوگاه
  ۵۸۳٫ فاز، تیز، تاب، بیت، آفت، آبی، زیبا، بافت، بازی، آبزی، آفتاب، بازیافت
  ۵۸۴٫ نور، نفر، فنر، فنی، فرو، فرد، رند، رفو، دیو، دین، دفن، ویفر، نوید، نیرو، فوری، فرنی، فرید، روند، ردیف، درون، فروردین
  ۵۸۵٫ نسل، نیت، قتل، عقل، عسل، لعنت، لیست، تنیس، تلقین، نستعلیق
  ۵۸۶٫ لقب، لات، قلب، قتل، قاب، ساق، بلا، بقا، آقا، لباس، قلاب، قالب، قاتل، سبقت، سابق، تقلب، بقال، بالا، القا، اتاق، تالاب، اقبال، باتلاق، استقبال
  ۵۸۷٫ نوک، نوا، ناو، کشو، شوک، شوت، شنا، حنا، تشک، تاک، اشک، وحشت، وانت، کوشا، کتان، کاوش، شنوا، توان، تانک، واکنش، وحشتناک
  ۵۸۸٫ هنر، نهر، قهر، یقه، قطر، قرن، قیر، ریه، نقطه، نقره، قطره، طنین، قرنیه، قرینه، قرنطینه
  ۵۸۹٫ کار، شکر، شیک، تیر، اشک، کشتی، یکتا، کاشی، شکار، شرکت، شریک، شاکی، تشکر، ترکش، تیرک، ترشی، آشتی، ارتش، کشتار، شکایت، شراکت، تاریک، آرایش، اشتراک
  ۵۹۰٫ هوس، نوه، سوت، تنه، وانت، هاون، ستون، توان، توانا، تاوان، اوستا، اهانت، انتها، آستانه، استوانه
  ۵۹۱٫ هما، نما، نطق، ماه، عمه، عمق، عاق، طمع، نقطه، نامه، منها، منطق، مقطع، معنا، مانع، قطعه، قانع، طعمه، منطقه، مقنعه، قطعنامه
  ۵۹۲٫ سود، سرو، سرد، ساز، زور، زرد، درس، درز، سواد، سرود، دراز، آواز، آزار، آزاد، آدرس، وادار، سزاوار، داروساز
  ۵۹۳٫ نما، نیم، منش، میش، ماش، یشم، شام، پیش، پای، نامی، ناشی، منشی، شامی، پیام، آیین، نمایش، نیایش، ماشین، پیمان، پایین، پیمایش، پشیمان، پیشانی، پشیمانی
  ۵۹۴٫ فرد، برف، بید، مفرد، مفید، مدیر، فردا، فریب، ردیف، دریا، دبیر، دیار، مرداب، فریبا، فریاد، بیمار، بیدار، آدمبرفی
  ۵۹۵٫ ملت، میل، مفت، مال، لیف، لاف، فیل، فال، عمل، علم، علف، عفت، تلف، مایع، فیلم، فعال، علاف، افعی، فامیل، علامت، عافیت، تلافی، معافیت، فعالیت
  ۵۹۶٫ نوه، نقص، نقد، قوه، قوچ، قند، قصه، چدن، هندو، صدقه، صندوق، صندوقچه
  ۵۹۷٫ نور، نرم، مهر، ماه، اره، هاون، نمره، نامه، منها، روان، رمان، اوره، انار، آرام، هموار، مناره، ماورا، آواره، آرمان، راهنما، ناهموار
  ۵۹۸٫ نرخ، رنگ، ریگ، خان، نگین، نگار، ناخن، خیار، نگران، نیرنگ، گرانی، رنگین، آخرین، نارنگی، ناخنگیر
  ۵۹۹٫ مهر، یقه، قرن، قیر، رقم، نمره، نقره، نامه، میهن، ماهی، قیمه، قمری، قمار، قیام، قاره، قاری، یراق، اهرم، منقار، قناری، قرینه، یرقان، قهرمان، اهریمن
  ۶۰۰٫ ناز، گاز، زنگ، رنگ، راز، برگ، گراز، زرنگ، زبان، بزرگ، برنز، بازار، باران، انبار، ارزان، ابزار، آبرنگ، بازرگان
  ۶۰۱٫ سیر، سیخ، ساز، زیر، زار، ریز، رخت، خیس، تیز، تیر، یاس، سیرت، ستیز، زیست، خیار، تراز، اسیر، آخرت، زیارت، ریاست، خرازی، تاریخ، استخر، رستاخیز
  ۶۰۲٫ نشر، کار، شکر، ساک، اشک، ناشر، شرکا، شانس، سرکش، رانش، انشا، آسان، انکار، اسکان، کارشناس
  ۶۰۳٫ هوس، کوه، کهن، کنه، سوت، سکه، واکس، نکته، کوسه، کسوت، کاهو، کاسه، سکوت، سکته، ستون، ساکت، تنها، واکسن، کوتاه، سوهان، سنوات، سکونت، ستوان، کوهستان
  ۶۰۴٫ وزن، نور، سرو، سیر، زور، زین، ریز، وزیر، نیرو، سوزن، سینی، زیور، زرین، وزیری، زیرنویس
  ۶۰۵٫ ملک، ملی، میل، مال، لاک، کمر، کما، کلم، کال، ریل، مکار، مالک، کلام، کامل، ریمل، رمال، ریال، املا، آمار، آرام، یارا، کالری، املاک، کارامل
  ۶۰۶٫ ندا، نان، ناب، دین، خدا، بدن، باد، ناخن، دنیا، دیبا، بیان، یخدان، بنیان، بنیاد، یخبندان
  ۶۰۷٫ نمد، مهد، دیه، دام، نهان، نماد، نامی، نادم، میهن، ماهی، مایه، ماده، دهان، دایه، دانه، امین، ایده، ندیمه، میدان، دامنه، آینده، آدینه، نمادین، نماینده
  ۶۰۸٫ هنر، هار، نهر، رهن، رها، تره، ترس، تار، هراس، ساتن، رانت، تنها، آنتن، نسترن، ستاره، رسانه، ترانه، هنرستان
  ۶۰۹٫ وفا، نفر، ناف، فنر، فنا، فضا، فرض، فرد، فدا، رند، دفن، نادر، فرود، فردا، روان، درون، درنا، دارو، آوند، فوران، فضانورد
  ۶۱۰٫ نان، دنج، جنب، جدا، جان، بند، بدن، باد، باج، ادب، دانا، جناب، آجان، ابجد، آبان، آباد، نادان، بادنجان
  ۶۱۱٫ منت، مسن، مست، متن، مات، سخن، ستم، خمس، خام، تخم، اسم، اخم، نخست، ماست، خانم، خاتم، آسان، امانت، آسمان، استان، ساختمان
  ۶۱۲٫ وتر، تور، ترس، وانت، سرور، ستون، رسوا، تنور، ترور، ترسو، استر، سنتور، سروان، روستا، رستوران
  ۶۱۳٫ لمس، لکه، کاه، سمی، سیم، سال، هیکل، میله، ملکه، ماسک، لایه، کلیه، کلمه، کلاه، کلاس، کیسه، سهام، سلام، سایه، سیاه، سالم، کلیسا، اسکله، همکلاسی
  ۶۱۴٫ متر، خبر، بخت، بام، اخم، مرتب، مربا، خرما، خراب، تمبر، بخار، آرام، آخرت، اخبار، مخابرات
  ۶۱۵٫ هوش، گوش، گور، گرز، شور، شهر، زهر، روش، راز، آهو، ورزش، گوشه، گروه، شوهر، رشوه، ارزش، هاشور، گوارش، گزارش، شاهرگ، ورزشگاه

  ………………………………….
  ………………………………….
  ………………………………….

  ب) پاسخ های کل مراحل بازی “کلماتیک ۲٫۵٫۱۵”

  http://s9.picofile.com/file/8344431418/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9_2_5_15.txt.html

 5. امیر گفت:

  آپدیت پاسخ های بازی “کلماتیک ۲٫۵٫۱۹”

  سلام.
  ثانیه هایی پیش نسخه ی جدید بازی “کلماتیک” هم اومد.
  با تشکر از طراح(ان) این بازی، پاسخ های این نسخه، مانند دفعات پیشین، به دو صورت تقدیم می شود تا مدیران گرامی سایت ها، به هر گونه راحت ترند، عمل کنند: در ابتدا تنها مراحل جدید یا مراحلی که دارای تغییر بوده اند، سپس تمامی پاسخ های نسخه ی جدید ارائه می شود.

  الف) پاسخ های آپدیت بازی “کلماتیک ۲٫۵٫۱۹”

  ۶۱۶٫ لیف، گوش، گلو، گلف، فیل، فیش، فرش، شرف، ریل، ریگ، ویفر، گویش، فوری، فروش، شوفر، شریف، گوریل، گلفروشی
  ۶۱۷٫ نیش، شهر، شنا، شاه، ریه، پهن، پشه، پیر، ناشی، شیره، شانه، ریشه، پنیر، پیشه، پایه، پاره، شریان، شاهین، پاشنه، پریشان، پیراهن
  ۶۱۸٫ سیب، جیب، بیل، یبس، باج، اسب، یاس، لباس، سبیل، جالب، بسیج، آسیب، آسیا، آجیل، سیلاب، آسیاب، ابلیس، جالباسی
  ۶۱۹٫ شهر، رنج، جهش، جشن، جان، اوج، وراج، هاون، نجار، ناشر، شوهر، روشن، رشوه، جوهر، جوان، جهان، جارو، آرنج، هنجار، هاشور، جواهر، جوانه، جانور، جشنواره
  ۶۲۰٫ مطب، حنا، حیا، بطن، محیط، مبین، طناب، حامی، حیاط، باطن، ایمن، مبانی
  ۶۲۱٫ شور، شکر، شیک، ویزا، ورزش، ویار، کویر، کشور، کاشی، شکار، شریک، زیرک، زرشک، روکش، روزی، رویا، آویز، یاور، آرزو، ارزش، واریز، زرشکی، کشاورز، کشاورزی
  ۶۲۲٫ مار، کما، کفر، کار، فکر، مکار، کافر، فرار، آمار، افرا، آرام، کارفرما
  ۶۲۳٫ ندا، شهد، شاد، دیه، پند، نهاد، شهید، شاهد، شانه، شیاد، دایه، دانه، دانش، پینه، پناه، شاهین، پاشنه، پیاده، آدینه، اندیشه، پیشنهاد
  ۶۲۴٫ لیز، زال، خال، خاص، حال، حیا، اصل، صلاح، صالح، خالص، خالی، خیال، حاصل، اصیل، حاصلخیز
  ۶۲۵٫ لاک، شکل، شال، شاخ، سیخ، خشک، خیس، خال، خاک، کلاس، کاشی، شلیک، شاکی، شاسی، سیکل، سیال، خالی، خیال، اسکی، کلیسا، خشکسالی
  ۶۲۶٫ کور، کاخ، رای، خوک، خاک، ویار، رویا، راوی، خاور، خاکی، خیار، خوراک
  ۶۲۷٫ دیس، درس، داس، ترد، کرسی، یکتا، کارت، سیرک، ساکت، ریسک، دکتر، اردک، آدرس، کتیرا، سرایت، ریاست، دکترا، درایت، تدریس، تاکسی، تاریک، اکسیر، دستیار، کاردستی
  ۶۲۸٫ لغت، غیب، تیغ، بیل، بیت، باغ، آغل، لابی، غلات، غیبت، غایب، بالغ، بیات، تبلیغ، تبلیغات
  ۶۲۹٫ نیک، کار، دین، یدک، یاد، نادر، دکان، درنا، دریا، دانا، دیار، انار، اردک، دینار، ایراد، اداری، کاردان، کاردانی
  ۶۳۰٫ قرن، قبر، قاب، سقا، ساق، برق، نقاب، نبات، قنات، سرقت، سراب، سبقت، سارق، سابق، بستر، براق، رقابت، تناسب، تقارن، آبستن، قبرستان
  ۶۳۱٫ رخت، چرخ، چتر، چای، تهی، خیره، خیار، چرخه، چاره، تیره، آخرت، آتیه، خیرات، تاریخ، تاریخچه
  ۶۳۲٫ مرغ، مرد، غار، دیر، دام، یاد، مدیر، دماغ، دریا، دیار، امید، مرغداری
  ۶۳۳٫ کهن، کنه، کاه، شهد، شنا، شاد، دکه، اشک، کاهش، شاهد، شانه، دنده، دکان، دانه، دانش، آکنه، اشکنه، دانشکده
  ۶۳۴٫ مات، عاج، جمع، جام، تیم، تاج، اتم، مایع، جامع، جمعیت، اجتماع، اجتماعی
  ۶۳۵٫ شیب، شاه، بشر، بره، نایب، شهاب، شراب، شبیه، بهار، بیشه، برنا، بیان، انبه، نشریه، شبانه، شاهین، بهیار، برهان، بریان، شیربها، شهربانی

  ………………………………….
  ………………………………….
  ………………………………….

  ب) پاسخ های تمامی مراحل بازی “کلماتیک ۲٫۵٫۱۹”
  (پاسخ های تمامی مراحل نسخه ی جدید):

  http://s8.picofile.com/file/8345742334/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9_2_5_19.txt.html

 6. امیر گفت:

  آپدیت پاسخ های بازی “کلماتیک ۲٫۶٫۰”

  سلام.
  دقایقی پیش نسخه ی جدید بازی “کلماتیک” هم اومد.
  با تشکر از طراح(ان) این بازی، پاسخ های این نسخه، مانند دفعات پیشین، به دو صورت تقدیم می شود تا مدیران گرامی سایت ها، به هر گونه راحت ترند، عمل کنند: در ابتدا تنها مراحل جدید یا مراحلی که دارای تغییر بوده اند، سپس تمامی پاسخ های نسخه ی جدید ارائه می شود.

  برای چندمین بار تأکید می شود کلیه ی غلط های املایی، نگارشی و منطقی پاسخ ها، مربوط به طراح یا طراحان بازی است و در این فایل، هیچ گونه تغییر رسم الخط یا تصحیح اشتباهاتی صورت نگرفته است و فقط پاسخ ها برای گذراندن مراحل نوشته شده اند.

  الف) پاسخ های آپدیت بازی “کلماتیک ۲٫۶٫۰”

  ۶۳۶٫ سرد، سیر، ریا، درس، داس، یاس، یار، یاد، دریا، دارا، اسیر، آسیا، آدرس، سردار، رادار، ایراد، اداری، سرایدار
  ۶۳۷٫ نور، نمک، نیک، نفر، کفن، کیف، کرم، فنر، فنی، فکر، نوکر، نیکو، نیرو، مینو، منفی، کویر، کمین، فوری، فرنی، نیمرو، میکروفن
  ۶۳۸٫ گور، رنگ، چنگ، نوار، نگار، چنار، آونگ، آوار، آچار، گوارا، چوگان، انگور، ارگان، ناگوار، گاوچران
  ۶۳۹٫ لبو، کود، کدو، کبد، دوک، تند، بند، بدن، بدل، نوبت، لکنت، کودن، کندو، کبود، تونل، تولد، تنبل، تنبک، بلوک، بلند، کدوتنبل
  ۶۴۰٫ ندا، نان، پهن، پند، آهن، نهان، دهان، دانه، پناه، دهانه، پنهان، پناهنده
  ۶۴۱٫ مرگ، گرم، گام، کرم، کار، ریگ، یار، مکار، گمرک، گرمک، گرما، گاری، امیر، یاری، گرامی، کیمیا، یاکریم، کیمیاگر
  ۶۴۲٫ وبا، راه، چوب، چرب، چاه، بور، بره، بچه، چاره، بهار، باور، اوره، ابرو، روباه، چهارچوب
  ۶۴۳٫ سرخ، سخت، رخت، خرس، خار، ترس، هراس، راست، خسته، تراس، آخرت، ستاره، خسارت، استخر، اسارت، ساختار، آراسته، استخاره
  ۶۴۴٫ رند، دین، دار، چدن، چای، نادر، دنیا، درنا، دیار، دایی، چینی، چادر، آیین، دینار، دارچین
  ۶۴۵٫ شوت، سوت، ساز، زشت، تیز، ویزا، یواش، شیوا، سوزش، سویا، ستیز، سایز، زیست، آویز، آشتی، ستایش، تساوی، آتشسوزی
  ۶۴۶٫ شیر، ریش، رای، ریا، یار، گاری، شیار، اشیا، آریا، گرایش، آرایش، آرایشگر
  ۶۴۷٫ وزن، لنگ، لنز، لگن، لیگ، لیز، گلو، زنگ، زیپ، پول، لوزی، گونی، گوزن، زیلو، زگیل، پونز، پلنگ، یوزپلنگ
  ۶۴۸٫ مسن، سمی، سیم، نسیم، مونس، موسس، مینو، سوسن، سینی، سمنو، سیمین، سیسمونی
  ۶۴۹٫ ملی، میز، مرز، رمز، ریل، ریز، مزار، لیزر، ریمل، رمال، رزمی، ریال، املا، آمار، آرام، مزایا، میرزا، آلزایمر
  ۶۵۰٫ وام، وال، موم، ملک، مال، لاک، کور، کلم، کال، والک، موکل، مکمل، مرام، مالک، کولر، کمال، کلام، کامل، رمال، مامور، مارمولک
  ۶۵۱٫ نظر، نجس، سنج، سیر، رنج، جنس، جین، جیر، نظیر، جنین، نسرین، نظرسنجی
  ۶۵۲٫ وبا، وام، مطب، عمو، طمع، طعم، تاب، بوم، بام، امت، اتم، تابو، تابع، مطبوع، مطبوعات
  ۶۵۳٫ وضع، نوع، نفع، فنی، عفو، عضو، عید، ضعف، دیو، دفن، دفع، نوید، عوضی، ضعیف، ضدعفونی
  ۶۵۴٫ نفر، ناف، ناز، فنر، فنا، عزا، زین، ریز، نیاز، فرنی، فرعی، فانی، عیار، زیان، رعنا، ارزن، نیزار، عریان، آفرین، زعفران
  ۶۵۵٫ بنا، آبی، ناب، نایب، یگان، بینا، بانگ، بیان، آیین، آبان، نایاب، بایگان

  ………………………………….
  ………………………………….
  ………………………………….

  ب) پاسخ های کلیه ی مراحل بازی “کلماتیک ۲٫۶٫۰”

  http://s8.picofile.com/file/8349011376/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9_2_6_0.txt.html

 7. امیر گفت:

  آپدیت پاسخ های بازی “کلماتیک ۲٫۶٫۲”

  سلام.
  دقایقی پیش نسخه ی جدید بازی “کلماتیک” هم اومد.
  با تشکر از طراح(ان) این بازی، پاسخ های این نسخه، مانند دفعات پیشین، به دو صورت تقدیم می شود تا مدیران گرامی سایت ها، به هر گونه راحت ترند، عمل کنند: در ابتدا تنها مراحل جدید یا مراحلی که دارای تغییر بوده اند، سپس تمامی پاسخ های نسخه ی جدید ارائه می شود.

  الف) پاسخ های آپدیت بازی “کلماتیک ۲٫۶٫۲”

  ۶۵۶٫ گوش، گاو، شوت، شیب، آتش، یوگا، یواش، گوشت، گویش، شتاب، تابو، تابش، بیتا، بیات، آشوب، آشتی، یابو، آبگوشت
  ۶۵۷٫ نرم، ناف، مرگ، گام، رنگ، واگن، نگار، منور، گرما، رمان، آونگ، آرام، ماورا، فوران، فرمان، انگور، آرمان، ارگان، ناگوار، فراوان، گرامافون
  ۶۵۸٫ سود، سند، سخن، سیخ، دیو، دین، دیس، خون، خیس، نوید، نخود، خودنویس
  ۶۵۹٫ نیت، نان، سنت، یاس، سانت، ساتن، تنیس، آنتن، آسان، آسیا، ناتنی، انسان، آستین، استان، انسانیت
  ۶۶۰٫ فرز، فاز، سفر، ساز، راز، ارز، فرار، افسر، آزار، افسار، اسراف، سرافراز
  ۶۶۱٫ مهر، ماه، سهم، سیم، ساس، رسم، اسم، همسر، مسیر، ماهر، ماهی، ماسه، سهام، سرمه، سرما، سایه، سیاه، ریسه، رسمی، سمسار، سیاره، سمساری، سرمایه، سراسیمه
  ۶۶۲٫ میش، میز، ماش، یشم، شام، شیمی، یشمی، شامی، اشیا، مزایا، آزمایش، آزمایشی
  ۶۶۳٫ وان، نور، سور، سرو، نوار، سونا، سوسن، روان، رسوا، راسو، آوار، انار، آسان، اساس، سروان، اسانس، سانسور، آسانسور
  ۶۶۴٫ مرد، مار، دام، چرم، چاپ، پدر، آدم، مدار، مادر، چادر، پماد، پرچم، پارچ، آمپر، پرچمدار
  ۶۶۵٫ وزن، هوا، نوه، ندا، نان، ناز، زود، وزنه، نهان، زنده، زانو، دهان، دانه، آوند، نوزاد، زندان، اندوه، نوازنده
  ۶۶۶٫ گوش، گاو، گاز، شیب، باز، یوگا، گوشی، گویش، شیوا، زیبا، بازو، بازی، آشوب، یابو، بازیگوش
  ۶۶۷٫ نسل، نیت، سنت، سیل، سال، تپل، تاپ، پست، سانت، سالن، سایت، تنیس، پلیس، آستین، استیل، پنالتی، پاستیل، پتانسیل
  ۶۶۸٫ نحس، نام، مسن، محو، حنا، اسم، مونس، موسس، سونا، سمنو، حواس، حساس، ناموس، محسوس، نامحسوس
  ۶۶۹٫ کفش، کشف، فرش، شکم، شکر، شفا، شرم، شام، سفر، ساک، مفسر، کفاش، کرفس، کافر، کاشف، فشار، شکاف، شکار، سرما، سرکش، افسر، مسافر، سفارش، مسافرکش
  ۶۷۰٫ شاد، زشت، دشت، باز، باد، ادب، آتش، ابد، شتاب، تابش، آزاد، آباد، شاداب، ابتدا، بازداشت
  ۶۷۱٫ ناز، گاز، سنگ، ساز، زنگ، آهن، نگاه، نازا، گناه، گزنه، سازه، آهنگ، آگاه، ناسزا، آهنگساز
  ۶۷۲٫ گیس، سیر، ریگ، ترس، تیر، تار، گاری، سیرت، سیار، راست، تراس، اسیر، آستر، گیتار، سیگار، سرایت، ریاست، رستگار
  ۶۷۳٫ لال، لات، قتل، سال، تاس، آلت، آقا، ساق، سقا، قاتل، اتاق، استقلال
  ۶۷۴٫ مهر، ماه، رهن، راه، بره، بام، نمره، نامه، میهن، مربا، مربی، بهار، بیمه، امین، مناره، بهیار، بیمار، بامیه، مهربان، برنامه، اهریمن
  ۶۷۵٫ نوک، نیک، نسل، لوس، کوک، کلک، کیک، سیل، وکیل، لوکس، کوسن، کیلو، سیکل، کیوسک، کلکسیون
  ۶۷۶٫ گره، گاز، زهر، زره، رگه، ربا، راز، بره، برگ، اره، ارگ، ارز، گربه، گراز، رهبر، بهار، بزرگ، برگه، بازه، رگبار، بزرگراه
  ۶۷۷٫ شیر، شتر، سیر، ترش، تیر، شیری، سرشت، سیرت، رییس، ترشی، سرشیر، سیرترشی
  ۶۷۸٫ عزا، عید، زرد، زیر، رعد، دعا، درز، دار، یاد، عیار، عادی، زیاد، دراز، دارا، ایزد، آزار، ادعا، آزادی، ایراد، اداری، عزاداری
  ۶۷۹٫ ایل، ناز، لنز، لیز، زین، یال، نازا، نازی، نیاز، زیان، آنالیز، لازانیا
  ۶۸۰٫ وام، مرد، رود، رام، دام، پدر، آدم، مواد، مرور، مادر، پودر، پماد، پررو، پارو، آمپر، اردو، پروار، دامپرور
  ۶۸۱٫ گیس، ساز، ریز، رای، ریا، یاس، گریس، گراز، سایز، اسیر، آسیا، آزار، آریا، سیگار، سازگار
  ۶۸۲٫ ریل، دیو، جلد، جدی، اوج، ویلا، وراج، ویار، یلدا، راوی، ریال، دلیر، دلار، جلاد، جدول، جارو، جادو، یاور، آجیل، رادیو، دیوار، دلاور، جاوید، لاجوردی
  ۶۸۳٫ گسل، گاز، سبز، سال، بلا، برگ، اسب، لباس، گلاب، گراز، سراب، بزرگ، سرباز، بازرس، بزرگسال
  ۶۸۴٫ نام، ماه، گام، آیه، نیمه، نگاه، میهن، منها، مینا، ماهی، مایه، گناه، گیاه، آهنگ، آگهی، یگانه، هنگامه، هماهنگ
  ۶۸۵٫ کدو، کبد، دوک، یدک، درک، بور، ورید، کویر، کبود، کادو، دکور، دبیر، باور، اردک، اریب، یابو، ردیاب، رادیو، دیوار، بیکار، بیدار، بارکد، باریک، دارکوب
  ۶۸۶٫ وقت، قول، قوی، قتل، عقل، ویلا، قالی، قاتل، عاقل، عایق، توقع، تقوا، تاول، ولایت، لیاقت، تعلیق، یاقوت، واقعیت
  ۶۸۷٫ هنر، نرخ، شهر، شهد، رهن، رشد، دره، درد، خشن، نرده، رنده، دنده، خنده، درنده، درخشنده
  ۶۸۸٫ یقه، قله، قلم، قسم، سیم، اسم، میله، مایه، ماسه، لقمه، لایه، قیام، سهام، سماق، سیما، سایه، سالم، ساقه، ملاقه، مقاله، مقیاس، سلیقه، اقلیم، مقایسه
  ۶۸۹٫ وفا، فرد، رود، آرد، ویفر، فرود، فردا، ردیف، دریا، دارو، آوار، فریاد، دیوار، ایراد، وفادار
  ۶۹۰٫ سنت، تاس، بنا، اسب، نسبت، نبات، سانت، ساتن، آسان، آبان، تناسب، استان، آبستن، باستان، تابستان
  ۶۹۱٫ نور، نیش، شور، شنا، روش، ریش، نیرو، ناشر، شورا، شیار، روشن، رویا، رانش، یاور، آیین، ویران، نیایش، شیرین، شریان، روانی، آویشن، آرشیو، ویرایش، شیروانی
  ۶۹۲٫ نیت، نان، ران، تیر، تار، رانت، تینر، تایر، آنتن، ناتنی، تیاتر، اینترنت
  ۶۹۳٫ وام، نوع، عمو، عصا، صنم، مینو، معنی، مانع، میان، مایع، ایمن، معنوی، معاون، میعان، مصنوعی
  ۶۹۴٫ سحر، تست، ترس، تار، راست، راحت، حسرت، تراس، آستر، حراست، اسارت، استراحت
  ۶۹۵٫ مرز، متر، مار، زجر، رمز، جرم، جام، تاج، مزار، مجاز، جرات، ترمز، تراز، تاجر، آرام، اجرت، ماجرا، مجازات
  ۶۹۶٫ گرد، رنگ، درد، بند، برگ، بدن، نبرد، گنبد، گردن، درنگ، بندر، گردنبند
  ۶۹۷٫ نرم، مرگ، مرد، گرد، گدا، رنگ، نماد، نادم، نادر، مدرن، گندم، گرما، گردن، گران، رمان، دانا، دامن، نامرد، مدارا، درمان، اندام، آرمان، نامدار، ماندگار
  ۶۹۸٫ شوخ، شوت، شاخ، خوش، خوب، خشت، بخش، بخت، آتش، شتاب، خواب، خشاب، تابش، آشوب، خوشبخت
  ۶۹۹٫ وزن، نیش، ناز، شنا، زین، ویزا، یواش، نیاز، شیون، زانو، زیان، آویز، آیین، نوازش، نیایش، آویشن، شنوایی، زناشویی
  ۷۰۰٫ گرگ، گرد، شیر، ریگ، رشد، ریش، دیگ، گردش، شگرد، رشید، گردشگر، گردشگری
  ۷۰۱٫ باد، ادب، ابر، ابی، دبیر، دیبا، دارا، ردیاب، رادار، بردار، برادر، بیدار، آبادی، دارابی، باردار
  ۷۰۲٫ وحی، روح، حنا، حیا، تور، وانت، ویار، نیرو، روان، رانت، راحت، حیرت، حیات، توری، توان، تنور، ویران، روایت، ریحان، حیوان، روحانی
  ۷۰۳٫ ملت، ملی، مات، لات، تیم، ملات، یتیم، املت، املا، ایمیل، ایالت، مالیات
  ۷۰۴٫ نسل، لکه، لاک، کهن، کاه، سکه، هیکل، نهال، نسیه، لانه، کینه، کلیه، کلاه، کلاس، کیسه، کاسه، سیاه، سالن، آکنه، کیهان، کنایه، کلیسا، اسکله، کهنسال
  ۷۰۵٫ هنر، نوه، نور، نرم، مهر، رهن، یورو، نمره، نیرو، میوه، میهن، منور، مینو، نیمرو، هورمون
  ۷۰۶٫ ضرب، ضبط، رای، ریا، بار، ضریب، راضی، رابط، بطری، بایر، اریب، اضطراب
  ۷۰۷٫ نیش، شور، سوت، سرو، روش، تور، تنش، شیون، سروش، سرشت، سیرت، ستون، روشن، ترشی، ترسو، وسترن، سنتور، سرنوشت
  ۷۰۸٫ ریه، رده، دیه، دره، آهو، اره، روده، راوی، دوره، دایه، دارو، اردو، ارده، ایده، رادیو، دایره، آواره، اراده، ادویه، اداره، هوادار
  ۷۰۹٫ نظم، نظر، متر، نظام، ناظم، ناظر، رانت، تمنا، ترنم، انار، آمار، نظارت، منتظر، آرمان، انتظار
  ۷۱۰٫ نیت، نام، منت، متن، تیم، مینا، متین، میان، حامی، امین، حمایت، امنیت، امانت، ایمان، امتحان
  ۷۱۱٫ نحس، سست، ساس، حنا، حیا، سانس، سانت، حساس، حیات، تنیس، سیاست، تحسین، تاسیس، آستین، حساسیت
  ۷۱۲٫ مهم، ماه، عمه، عمل، علم، نهال، نامه، ناله، منها، معنا، معما، معلم، مانع، لانه، عالم، مهمان، عمامه، معامله
  ۷۱۳٫ همت، کره، کاه، ذره، ذرت، ذات، تره، همتا، متکا، ماهر، ماکت، کارت، ترمه، ترکه، تذکر، اهرم، همکار، هکتار، مهارت، تراکم، مذاکره
  ۷۱۴٫ هوا، نوه، دود، خون، خدا، خان، نهاد، نخود، دنده، دانه، خنده، خانه، اندوه، آخوند، خداوند
  ۷۱۵٫ لنگ، لنز، لگن، لیز، زنگ، رنگ، ریل، لنگر، لیزر، گاری، زگیل، زرنگ، ریال، انگل، ارزن، گلنار، گلزار، گالری، ازگیل، نارگیل، گلریزان

  ب) پاسخ های تمام مراحل آپدیت بازی “کلماتیک ۲٫۶٫۲”

  http://s8.picofile.com/file/8351538768/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9_2_6_2.txt.html

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *