جواب کامل همه مراحل بازی شهزاد

 بازی شهزاد

بازی شهزاد

“پاسخ بازی شهزاد ۱٫۰٫۱٫۶”

نکته: کلیه ی غلط های املایی، نگارشی و منطقی پاسخ ها، مربوط به طراح یا طراحان بازی است، هیچ گونه تغییر رسم الخط یا تصحیح اشتباهی صورت نگرفته و فقط پاسخ ها برای گذراندن مراحل نوشته شده اند.

آغاز: سرآغاز

۱- ترش، شر
۲- راه، رها
۳- ری، پیر
۴- هنر، رهن
۵- پسر، پر، سپر

فصل اول: شهزاد و شهریار

۶- اهک، کاه
۷- کشف، کش، کفش، فک
۸- سرخ، رس، خر، سر، خرس، رخ
۹- شر، ری، ریش، شیر
۱۰- سگ، سنگ

فصل دوم: عجوزه و بازرگان

۱۱- نقد، قند، فندق
۱۲- یاس، سینا، سی، انس
۱۳- کال، کاج، الک، لاک، جلا
۱۴- ماست، تماس، تاس، حکم، محک، حکمت
۱۵- سفید، دیس، سد، سی
۱۶- صدقه، قصه
۱۷- گناه، نگاه، آهنگ، آهن، تراز، راز، ارز
۱۸- گردو، گور، گود، گرد، درنگ، گردن، دنگ
۱۹- نفره، قرن، هنر، امت، کما، مات، ماکت
۲۰- میخ، خیر، خمیر، نگر، رنگ، کنگر
۲۱- ملکه، کلمه، مکه، کلم، قاره، هار، اره
۲۲- تایر، تیر، یار، رای
۲۳- رز، ترمز، رزم، رمز، مرز
۲۴- سد، سود، عدس، دو
۲۵- اخم، خامه، خام، ماه، تخم، همت، مته، تخمه
۲۶- سوپ، پوست، پتو، دما، دام، دماغ
۲۷- کیش، یک، شب، شک، شیک
۲۸- دام، دامن، دما، نام، آدم، صد، دل، صندل
۲۹- ارتش، تراش، رشت، بیم، بیمه، مهیب
۳۰- کاوه، کوه، آهک، کاهو، وجه، هویج، جیوه، جوی

فصل سوم: صیاد و کوزه

۳۱- اخم، خام، خامه، ماه، اتم، خاتم، همت
۳۲- وزیر، زور، روز، ریز، ویفر، ریز، روی، زیور
۳۳- یخ، ابزی، باز، بازی، زیبا
۳۴- نور، روشن، نشر، رنو، منشور، شوم
۳۵- زابل، بازه، زال، لبه، زبل، بلا، زباله، بال
۳۶- خروس، خسرو، سوراخ، سرو، رسوا، سرخ، سوار
۳۷- سیر، سرپیچ، پیچ، سپر، چیپس، سپری، سری، پیس
۳۸- شلوار، شور، روش، ارش
۳۹- شکلات، اشک، لاک، کشت، کاش، شال، اش
۴۰- حرم، مهر، محل، مرحله، رحم، حمل
۴۱- بامیه، ماه، بیمه، ماهی، مهیا، ایه، بها، اب، ماه
۴۲- عکس، سرو، عروس، سکو، عروسک، کور، بغل، غروب، لبو، بلغور، بور
۴۳- سیب، سبیل، اسب، لابی، سیلاب، بیل
۴۴- بنفشه، نبش، شب، بنفش، شنبه
۴۵- بنا، بینا، بد، یاد، بید، بنیاد، ابی، ابدی
۴۶- بیت، تیشه، بهشت، شیب، هشت، شته
۴۷- گلو، لوله، گلوله، گله، هلو، تناوب، باتون، وات، نوا، ناب
۴۸- راه، چاره، چاپ، پارچه، چاه
۴۹- شوکه، کاش، کاهش، هوش، کشو، هواکش، شکوه، کوه
۵۰- زیر، پرویز، پرز، پیروز، زیپ

فصل چهارم: شاهزاده ی سنگی

۵۱- شکست، دستکش، تشک، شدت، دست، پند، پوزخند، نخود، وزن، پونز، زود
۵۲- میل، سیم، ملک، کلسیم، کلم، ناب، بانک، غنا، باغ، نبض، باک
۵۳- راه، روباه، ابر، اهو، بهار، هوا، بره، ران، ریا، فنر، نفر، شفا، افرین، اشرف
۵۴- گرز، زاگرس، گراز، ساز، ارز، راز، گاز، فاسد، افسرده، فرد، فرهاد، افسر، دره، سفره، رده
۵۵- گلابی، بیل، بلا، گلاب، انبر، باقی، قناری، بیان
۵۶- کابوس، کسب، بوس، سبک، سکو، کوبا، بوکس، تراش، کشتزار، تشک، زرشک، تار، ارتش، کاتر
۵۷- باران، ابر، انبر، انبار، انار، لگن، نارگیل، یگان، نیل، گیرا، لاری، لیگ
۵۸- اسکی، ایست، تاس، اسکیت، یکتا، ساکت، کفایت
۵۹- خطر، خطا، خاطره، راه، خار، ستم، متاسف، تماس، مسافت، تاسف
۶۰- نادم، میدان، دین، دما، دینام، هرم، مهراد، هند، دار، رانده
۶۱- فیلتر، فیل، لیف، تیر، لیتر، تاجر، عمارت، عمر، عار، جرات
۶۲- آسیاب، یاس، اسب، سیب، اسیا، تمیز، اویز، تیز، موازی
۶۳- سیب، بیست، بستنی، بست، سنت، تنیس، خاور، گوارش، گوش، واشر، شاخ، گرو
۶۴- شیراز، شیر، ریز، رازی، ارزش، بقالی، لقب، قبل، اقلیت، یال
۶۵- شکل، کشو، لواش، لواشک، الو، کاش، کاوش، زره، زرافه، فرناز، زهر، فنا، هزار، ناز، زن
۶۶- کار، کارتن، تانکر، کارت، تار، ترن، امن، نمدار، وام، دو، دورنما، نود
۶۷- خبر، بخار، بخاری، خیار، اخر، خراب، سایه، سیاهرگ، گیس، گره، سایر، گیاه
۶۸- هنر، بدن، بند، برنده، برده، بره، نهر، کفا، کافی، فیل، ایفل، فال، تالیف، فایل
۶۹- زیپ، پیاز، پیتزا، تیز، ماش، شراب، ابریشم، بارش
۷۰- صابون، وان، بانو، بنا، نصب، بزغاله، غالب، زغال، زاغ، ابله، غزل، غاز، اهل

فصل پنجم: ملک هندوستان

۷۱- جوراب، واجب، ابر، اجر، وجب، اوج، نهال، سلطان، اهن، نسل، ناله
۷۲- لوبیا، اول، بیل، بال، بلا، یابو، ابی
۷۳- دشوار، دوا، شاد، واشر، دوش، دور، اردو، رود، دارو، ارد، داور، وارد،
۷۴- شهاب، اشوب، باهوش، هوش، اهو، شاه، وبا
۷۵- نرخ، اخر، نشر، ناشر، شاخ، شنا، خشن،  شناور، خاش، رانش، خان، خارش، ناخوش، شورا
۷۶- تراس، سال، ستار، ترس، تاس، راست، ارس، راس، استر
۷۷- نجار، انجیر، رنج، یار، ارنج، جانی، جان، نقی، بقا، نایب، قاری، یرقان، قرن، ابر
۷۸- کرمان، کرم، نرم، رمان، صابون، وان، ناو، نصب
۷۹- یوگا، گواهی، گواه، اگهی، گوی، گاو، گیاه، گیوه
۸۰- سنتور، ترس، نور، ترسو، تنور، سرو، ستون، ترن، تور، نیت، سوت، وسترن، سنت
۸۱- سهم، سمج، مجسمه، جسم، مهم، شلیک، شکیبا، شکل، ابکش، کیا، بالش، کال
۸۲- اهن، ناهید، اینه، دهان، هند، ایده، یون، رضا، روانی، یاور، روان، نارو، رضوی، روی
۸۳- چتر، بره، بچه، تبر، رتبه، تربچه، چرب، تره، ترب
۸۴- باک، یار، باریک، کاری، کبری، اکبر، ساق، سابقه، قاب، سابق، قبه، ساقه
۸۵- انگل، النگو، لنگ، اول، الگو، واگن، ستار، سرو، ساتور، روستا، اتو، راسو
۸۶- ماسه، ماه، چاه، سهام، مهسا، سام، هما، سهم، ساچمه، اسم
۸۷- گوش، شور، خوش، خرگوش، گور، رخش، شوخ، هلاک، سکه، کاه، اسکله، اهک، کلاس، کله، لکه
۸۸- شام، نمایش، نیش، شنا، ناشی، منشی، ایمن، امن، امیر، رام، ارمنی، نیم
۸۹- آهن، خزان، خزانه، خانه، خزه، خازن
۹۰- کشو، دوش، دود، شوک، کدو، دودکش، کود

فصل ششم: عروس چوبی

۹۱- برنز، زور، زبر، نور، روز، وزن، بنز، بنر، زنبور، بروز
۹۲- نمد، منچ، چمدان، دام، دما، نادم، چمن، نماد، ندا، چدن، ادم
۹۳- انگل، گلدان، لگد، لنگ، گدا، لگن، لادن، گند
۹۴- حوله، صلح، هلو، لوح
۹۵- پیکان، نیک، پکن، پاک، پیک، کنیا، پا، اکیپ، یکان، کپی، کیان، کاپ
۹۶- ستاره، هراس، هرات، تار، ترس، تراس، رسته، راست، راسته، سار
۹۷- البوم، مال، بوم، لبو، وام، بام، مبل، اول، وال، ملا، بلوا، مولا
۹۸- اشتی، تلاش، اتش، شال، اتی، لات، تالش
۹۹- روبان، ابرو، بنا، ابر، بوران، نوار، روا، ناوبر، نوا، بانو
۱۰۰- متن، معنا، مانع، منع، عمان، مات، متان، منت، نام
۱۰۱- ریز، زیر، زنجیر، زین، جین، زرین، رنج، زجر
۱۰۲- اکسیر، سیرک، اسیر، سیر، ریسک، یار، اسکی، کسر، کسری، کرسی، کار
۱۰۳- الو، اول، هوا، چلو، چاله، چهل، چاه، اهل، چال، هلو، هالو
۱۰۴- میرزا، میز، ارز، راز، مرز، رمز، کول، ونک، کلان، نوک
۱۰۵- امرزش، مزار، ارزش، رزم، مار، ماش، شام، امر، شرم، مرز، ارم، شمار
۱۰۶- قلب، قلاب، قلابی، بیل، بقالی، لقب، قاب، بقال، قالب، لایق، قبلا
۱۰۷- مادر، نادر، نامرد، دامن، دام، دما، نمد، مار، رمان، نرم، متین، تامین، امنیت، یمن، مینا، میان، تمنا، نیم، تیم، نما
۱۰۸- حرف، حیرت، حفر، تیر، حریف
۱۰۹- وان، نور، روان، اجر، نوار، جانور، نجار، جارو، اوج، نارو، جور، رواج، جان، وراج، ناجور
۱۱۰- ولت، تولد، ولی، دیو، دو، لوتی، دولت
۱۱۱- سنگ، گره، گرسنه، سرنگ، سرهنگ، سنگر، رنگ، نرگس
۱۱۲- رود، دیر، رادیو، دریا، رویا، اردو، داور، دیوار، یارد، یاور
۱۱۳- شتر، ترب، تبر، برشته، بشر، شهر، هشت، رشته، رتبه، ایرج، اوج، اجیر، اجر، راوی، جار، یارو، جاری، رایج
۱۱۴- مرداب، مرد، مبدا، مادر، مربا، مدار، برد، بار، رامبد
۱۱۵- شهر، شور، مشهور، رشوه، هوش، شوره، شوهر، هشت، تراشه، شهرت، تره، ارشه، رشته
۱۱۶- علامت، علت، عالم، عمل، مات، ملات، املت،  علما، تامل، علم
۱۱۷- تیر، تبر، ترک، تبریک، تبرک، کبیر، کتبی، برکت، تیک، کبریت، کتب، ترکیب
۱۱۸- حرم، رحم، تیر، تیم، ریتم، رحمت، حرمت، متحیر، حریم، متر، تحریم، ترم، ترحم
۱۱۹- هدر، سرد، دهم، همسر، سرمه، مدرسه، دمر
۱۲۰- برگ، بانگ، ابرنگ، ابر، گران، دوم، مینو، مین، مدنی، نوید

فصل هفتم: شاه دزد

۱۲۱- میل، کلام، مایل، کلم، کمیل، ملک، مالک، ملاک، الکی
۱۲۲- اینده، دیه، هادی، ادینه، ناهید
۱۲۳- اسب، بنا، ناس، جناب، جنب، جنس، سنجاب، باج
۱۲۴- هند، اهن، دانه، هدا، دهان، ناس، نهاد، داس، ساده، هندا، سند، سنا
۱۲۵- کام، مسواک، سوم، واکس، ماسک
۱۲۶- یورش، شیپور، شور، پیر، رویش، پیرو، پیش، پرش، پیشرو، پر، پریوش
۱۲۷- تشک، کفش، کتف، مشت، تمشک، مفت، مشک، کشت، شکم
۱۲۸- خاموش، اخم، خام، موش، ماش، شوم، شام، وام، شوخ، خوش، بشر، شرب، ترب، شهرت، شتر، بره، برشته، برش، بهتر، شربت
۱۲۹- مهر، سرد، درهم، مرد، مدرسه، سرم، مدرس، مرده، دسر، رسم، سدر
۱۳۰- ساری، هراس، اسیر، یاس، سایه، ریه، سیاره، یاسر، سایر، سیار، سری
۱۳۱- افت، اتم، ماست، سفت، مفت، تماس، مست، سمت
۱۳۲- قتل، قاتل، تلاقی، قالی، تقی، لیاقت، تقلا
۱۳۳- بار، ربنا، نبی، ابی، بریان، انبر
۱۳۴- سفر، فجر، سفره، فرج، سرفه، رس
۱۳۵- گالری، ارگ، لیر، گیر، ریال، ریگ، رالی، رای
۱۳۶- رنده، رهن، نهر، اردن، دهان، دره، درنا، ندار، نهاد، نرده، نادر
۱۳۷- اسیب، سیبل، سیل، سیبل، سیب، ابلیس، لباس، سبیل، اسیب
۱۳۸- توت، تابوت، تاب، اتو، تتو، نیل، غنی، انی، اغل، یال
۱۳۹- لغت، تبلیغ، بلیت، بیل، تیغ، غیب، بغل، غیبت، بانگ، ابرنگ، نگار، برگ، گران، انگ، ارگن
۱۴۰- یاس، اسم، سینا، نسیم، یاسمن، سمی، سینما، سیم، نیما، سیمان
۱۴۱- دیر، ردیف، فریاد، فدا، یار، فردا، فرید، فرد
۱۴۲- مسری، رسم، مرسی، موسی، موسیر، سمور، فرنی، نفر، فنی، ناف، فنر، فانی
۱۴۳- زوج، زود، مزد، موج، دوز، موز، وجد، مجوز، مزدوج
۱۴۴- خرداد، اخر، رخداد، درد، خدا، داد، ماهی، میز، مهیا، مزه، هیزم، مایه
۱۴۵- ترک، تره، چتر، چکه، ترکه، چرتکه، تکه، چرک، کته، کره
۱۴۶- دمنوش، نوش، منش، دوم، شوم، شنود، موش، دشمن
۱۴۷- خوک، خوراک، کور، خار، اخور، کاور، کار، خاک
۱۴۸- درک، کند، کرگدن، کدر، کندر، گرد، کرد
۱۴۹- مزه، عمه، مزرعه، رمز، عمره، هرمز، زهر
۱۵۰- نمد، نادر، نادم، مدار، مار، دمر، نامرد، درمان، اردن، نرم، رمان، مراد، مدرن

فصل هشتم: میوه ی ممنوعه

۱۵۱- برج، جوراب، جواب، باور
۱۵۲- اخر، خراش، اذرخش، اذر، خار، رخش، خارش، خیرات، اختر، تاریخ، اخرت، ریخت، خیار
۱۵۳- کتری، کتیرا، ریکا، راکت، تاریک
۱۵۴- جان، اجر، نجار، نان، نارنج، ارنج
۱۵۵- نقره، قرینه، قیر، قهر، قرنیه، یقه
۱۵۶- سمند، مسن، دهم، نهم، مهندس
۱۵۷- کمان، مکار، نمک، کرمان، کرم، کمر، اکرم، کنار
۱۵۸- کار، شکم، شام، ماش، مشک، مار، کرم، کاش، شکار، شکر، کاشمر، مراکش، شاکر، مکار، شرم
۱۵۹- خرم، گرم، مسگر، مرگ، خرمگس، خمر، مگس
۱۶۰- قوا، فتوا، توقف، افق، فوق، اوت، توافق، فاق، قوت
۱۶۱- شاه، شاهد، اشهد، شاد، زاهد، شهدا
۱۶۲- یخ، بیخ، بیت، خوی، خوب، بخت
۱۶۳- پل، پولکی، پول، پلو، پلک، وکیل، کلیپ
۱۶۴- تمساح، ماست، حسام، مساحت
۱۶۵- ورم، شوهر، شوره، شهر، مشهور، رشوه
۱۶۶- اجیل، جاز، جالیز، زال، جزا، جلا، لیز، جایز
۱۶۷- ترکیه، هیتر، تهی، تکیه، تیره
۱۶۸- کاست، اسکلت، ساک، کسالت، کسل
۱۶۹- ناگت، انگشت، گشت، نشت، تنش، تنگ
۱۷۰- سرود، روس، فرود، فوری، دروس، درس، فردوسی، فردوس
۱۷۱- بیات، طبیعت، بیتا، عطا، تابع، تاب
۱۷۲- سیبری، یاری، سراب، سرب، سیرابی، برس
۱۷۳- فنگ، سوگند، گود، فنس، گوسفند، دفن، نفس
۱۷۴- بالن، لبنیات، تنبل، لنت، لاتین، بلیت
۱۷۵- بام، مبارزه، مهار، بهرام، بهار، رها، بامزه
۱۷۶- فارس، سران، افسر، فرانسه، رسانه، رفاه، رسان، نهر، نارس
۱۷۷- شمر، مری، فشار، میش، یشم، شیما، شرف، شیار
۱۷۸- دچار، چادر، چین، چنار، چای، دارچین
۱۷۹- دوشیزه، شهید، یزد، شوید، دوز، هود
۱۸۰- تمر، مور، ترسو، توهم، تورم، سوره، سورتمه، مترو، سمور
۱۸۱- پیست، هستی، تپه، هویت، تیوپ، پسته، سوتی، پیوست، پیت، پوست، سوپ
۱۸۲- هومن، متون، وانت، تنها، مانتو، هامون، تنه، نوه
۱۸۳- واکر، خیر، خوراکی، اخیر، اخر، کویر، کاری
۱۸۴- تخسیر، خیس، رخت، سیخ، فرخ، فخر
۱۸۵- مسجد، جام، جسم، جهاد، جامه، مساجد، ماده، جسد
۱۸۶- دیار، پارس، پرس، پادری، اسید، پدر، دایر، سپید، پاریس
۱۸۷- رمق، چماق، قمر، قدم، قارچ، چاق
۱۸۸- ناجی، یون، یوان، جانی، انجیل، لیوان، نجوا، لنج
۱۸۹- ساتن، ستوان، توان، سروان، سوا، رانت، تنور، ستون، سناتور، تونس
۱۹۰- دبیر، رشید، رشد، شگرد، دربی، دبی، شبدر، دیگ، گردش
۱۹۱- تیرک، کفار، کف، فرات، کفتار، کیفر، کافر، کتف، ترافیک، فکر، کارت، ترک
۱۹۲- پتک، کاوه، کاپوت، پتو، تکاپو، پوک، کاهو، توپ، کوه
۱۹۳- جوش، جواد، دانشجو، شنوا، دنج، شنا، دانش، جادو
۱۹۴- سماق، قمه، قیمه، قیاس، قاسم، سهیم، قسم
۱۹۵- ارزن، فراز، رایزن، نیاز، فاز، فرزان
۱۹۶- تایپ، لپ، پنالتی، تپل، پلاتین، الپ، پلان
۱۹۷- خویش، دور، دیش، شوخی، خوش، خرد، خورشید، شیخ، خرید
۱۹۸- چکش، چریک، چاک، کاچی، چاکر، شکارچی، کاشی، شریک
۱۹۹- تباه، دبه، ادب، شباهت، هشتاد، ابهت، ابد، بهداشت، دهات، دشت
۲۰۰- مدت، میل، دریل، دلیر، ملیت، مدیر، دیلم، تردمیل، ریمل، مدل

فصل نهم: موشِ برادر

۲۰۱- سالم، سلیمان، سلام، لمس، سیما، مایل، ملینا، امین، سالن، ملس، سلمانی
۲۰۲- اقبال، بوق، باقلوا، بالا، اقا، قول، والا
۲۰۳- منقار، قهار، قهرمان، قمار، مناره، رقم، قران، مقر
۲۰۴- نوه، پوند، پرونده، پرنده، پهن، روده، هدر، پره، پودر، درون، پرند، دور، پرده، وردنه، پونه
۲۰۵- چنار، رمان، زمان، چمران، راز، نماز، چمنزار، چرم، چمن
۲۰۶- پارت، خشت، خارپشت، رشت، خراش، رخش، پرخاش، پرت، پخش، پخت، اتش، تپش
۲۰۷- پری، پوزش، ورزش، زور، زیرپوش، روزی
۲۰۸- اردک، خدا، خودکار، کدو، راکد، خارک، کارد، کادر، دکور، کادو، رکود
۲۰۹- کاسکت، کاکتوس، کتک، سکو، کوکا، کوک، اوت، سکوت
۲۱۰- پناه، پهلوان، لانه، هاون، پهلو، پله، لپه، نوپا
۲۱۱- زاهدان، اهدا، زند، دانه، ازاده، ازاد، ادا، اندازه، دانا
۲۱۲- بدن، روبند، بندر، بیرون، دوربین، نبرد، درب
۲۱۳- انگلیس، سیگنال، گسل، لیس، گالن، سنگال، گیلاس، گیلان، لنگ
۲۱۴- نقاب، اجاق، ابان، جناق، جنب، باجناق، ناجا
۲۱۵- کنه، کسل، ساکن، کهنسال، کهن، کاهن، کلاه، سکان، کاسه، کنس، اسکن
۲۱۶- گز، زنگ، زنگوله، گوزن، وزنه، گلو، لوزه، گونه، لنز، گزنه
۲۱۷- انبه، هندل، بلند، باد، باند، دنبه، بلد، هندبال، هلند، بدنه
۲۱۸- نصف، صفر، انصار، انار، صرف، صفا، ناصر، صاف، انصراف، صراف
۲۱۹- شتاب، رشادت، بدتر، برداشت، ارشد، تابش، ربات، بشارت، ارتشبد، دارت، درشت
۲۲۰- کود، کوبا، باکو، بارکد، رکود، کبود، کبد، اکبر، دارکوب، بودا
۲۲۱- بیک، رکاب، باکتری، ابکی، بیکار، یکتا، کتاب، رکابی، کتری، تبریک
۲۲۲- پشتک، پاکت، پاتک، شاتل، پلاک، پلاکت، پشکل، لاکپشت، پشت، کپل، کاشت
۲۲۳- اهنگ، گناه، نگهبان، نگاه، بنگاه، نهنگ، ننگ، نهان، ننه
۲۲۴- پیام، لامپ، المپیک، کامل، کلام، پیک، کمپ
۲۲۵- سنباد، دبستان، سبد، تند، بند، ابستن، نسبت، دست
۲۲۶- الوده، لاف، فالوده، فولاد، الف، دهل، لوده، هدف
۲۲۷- ماهک، منا، مکان، چکمه، کمانه، چانه، امنه، نامه، مکه، کمانچه، کمان، منها، چکه
۲۲۸- سیلو، لیمو، مساوی، ملوس، مایوس، سوال، وسایل، سومالی، سویا، مایو، لوس
۲۲۹- مادر، امار، داماد، مردد، امداد، دامدار، درد
۲۳۰- زمین، امان، نازی، میزان، زیان، مزایا، ایمان، ایام، زایمان، انزیم
۲۳۱- خبر، چنبر، چین، چربی، نرخ، خبرچین، چرخ، خیبر
۲۳۲- مسری، گریم، مسیر، گرمسیر، گریس، سرگرم، سرگرمی، مرسی
۲۳۳- نیرو، ویران، رونما، مانور، رومانی، مریوان، نوار، ورامین، ارمین
۲۳۴- شیک، ریسک، پیکر، سرکشی، پرسش، سرکش، پرس، شکسپیر، پسرک
۲۳۵- نبات، تنبک، بوتان، تانک، نوبت، نکات، بتون، بوت، تنباکو، نکبت، تکان، کتان
۲۳۶- خیار، ارایش، اریا، ارشیا، ارا، خارا، اشیا، خشایار، یارا
۲۳۷- تاج، هرج، جرم، اهرم، مهاجرت، هجرت، مهارت، جهت، هاجر، جهات، ماهر، تهاجم، مهاجر
۲۳۸- اکسیر، میکس، کریم، سمیرا، سرما، مارک، سرامیک، کمیسر
۲۳۹- خیت، خلا، تخیل، خلاقیت، خلقت، خیال، لخت، خلق، خل، خلایق، قاتی، تلخ
۲۴۰- اردبیل، دلبر، دلار، دلربا، ریل، باید، بیدار، اربیل
۲۴۱- سبک، کسب، بورس، رسوب، بوکس، بوکسور، بوس، سرکوب
۲۴۲- شاخک، خاکشیر، خیک، خشک، شاکی، شکاری، خاکی، کیارش
۲۴۳- املت، التماس، ملت، سلامت، ملات، املا، ماسال، اسلام، الماس، امسال
۲۴۴- سمج، جسارت، مستاجر، ستار، تجسم، تراس، مجرا، سماجت، اجرت، سرما، رستم
۲۴۵- کالا، کارامل، امار، اراک، ارام، کمال، رمال، کلر، املاک
۲۴۶- کابوس، سوال، کابل، بلوک، وکلا، کاسب، باسکول، لوکس
۲۴۷- درویش، داریوش، شادی، شیدا، شیاد، رویش، ارشیو، شیوا، اشور، یواش
۲۴۸- سودا، دنیا، سودان، دیوان، سونا، اسید، سواد، سید، ادیسون، دین، یونس
۲۴۹- مدال، عامه، معاد، معادله، ماله، عام، علامه، دعا، دله، عامل، عماد، دلمه
۲۵۰- صدا، صدق، اقتصاد، دقت، تقاص، صدقات، قصد، صداقت، اتاق

فصل دهم: چه کسی دلقک را کشت؟!

۲۵۱- اخمو، مورخ، ولرم، امور، ملخ، خرمالو، خمار، خال
۲۵۲- گمراه، گرمابه، گام، مربا، گرما، مهراب، برگه
۲۵۳- نعش، داعش، دشنام، منش، عمان، معاش، منع، شمعدان، عمد، معادن
۲۵۴- سجاد، سنا، دماسنج، جامد، سنجد، دامن، نجس، جنم، جدا، نادم
۲۵۵- طلسم، سطل، مسلط، لیست، تسلیم، میت، مستطیل، تسلط
۲۵۶- بیشه، نیش، بنیه، بشکه، کینه، یکشنبه، نهی، بینش
۲۵۷- مادی، امید، ایدز، یزدان، مزدا، دینام، زیاد، ایزد، یزد، میدان، نامزدی، مزد
۲۵۸- هکتار، ابهت، باک، تابه، اکبر، ربات، برکه، راهب، تبهکار، کتاب، رکاب، کهربا
۲۵۹- پست، لوکس، پوک، کپسول، پلک، توپ، کول، تلسکوپ، توکل، ولت، پولک
۲۶۰- یورش، هوش، شیره، شرور، شیوه، شهریور، ریشه
۲۶۱- تاکسی، کلیسا، لاستیک، استیک، استیل، اسکلت، سایت، اسکیت، کسالت، سیکل
۲۶۲- بارش، خشکبار، خراب، بخش، خشاب، بارکش، خشک، شراب، بخار
۲۶۳- نرگس، نگرش، فرنگ، فرش، شر، سنگ، سنگفرش، فشنگ
۲۶۴- رودل، زالو، زردالو، لرز، زرد، داور، دراز، لودر، ارزو، درز
۲۶۵- اگهی، سیگار، اسیر، سیاه، گاری، گریه، ارس، گیره
۲۶۶- رس، سوم، سمور، وام، سوسمار، ساس، سارس، موسس، سمسار، رام، سماور، سرو
۲۶۷- گند، بدل، بلندگو، لگد، گنبد، نوبل، بلد، گلوبند، بلوند
۲۶۸- کران، کلانتر، کنترل، لکنت، تانک، تانکر، انتر، راکن
۲۶۹- سیل، فسیل، طفل، طیف، لیف، نیل، لطیف، لطف، فلسطین
۲۷۰- ایه، پیاز، پایه، چای، هیچ، زیپ، پیچ، پیازچه، پاچه، چاه
۲۷۱- روند، نشر، رشوه، شهروند، نوه، رده، دوره، شهود، روشن، شوهر، شنود، دشنه، نوشهر
۲۷۲- گنده، دیگ، دنگ، گیوه، ودیه، گوینده، گونی، نوید
۲۷۳- بامیه، ایوب، میوه، بیمه، بیوه، هما، ابمیوه، بومی، بوم
۲۷۴- نطق، نقاب، مبنا، باطن، طناب، مناطق، نقاط، قطاب، قطبنما، ناب، منطق، قطب، طاق
۲۷۵- اشعار، عرش، عاشورا، شعر، اوا، شاعر، شروع، عشا، شعور، شعار، شعرا، واشر، شرع
۲۷۶- گاری، کفگیر، کیف، کاری، گاف، کفری، گرافیک، کفر
۲۷۷- طوس، سطر، اسطوره، طاهر، هوس، ارسطو، وسط، واسطه، ساطور
۲۷۸- کوی، کودن، پیوند، کوپ، یدک، یون، کندو، نیکو
۲۷۹- مهال، طعام، طمع، ماه، طعم، طعمه، مطالعه، علما، طالع
۲۸۰- گارسون، گور، ارگون، سران، نارس، واگن، گارسن، انگور
۲۸۱- افرا، عارف، عرف، اعتراف، افترا، رفع، تعارف، عفت، ارتفاع
۲۸۲- جگر، جوان، ارنج، نگر، اجر، جنگ، گنج، جنگاور، جانور، وراج
۲۸۳- گرداب، ارد، بالگرد، درب، بدل، گارد، ابر، دلار، باد، گدا
۲۸۴- قلم، قابلمه، مبل، قله، لقمه، قبله، مقاله، قلمه، مقابله، باله، ملقب، ملاقه
۲۸۵- فروند، فریدون، دین، نیرو، ردیف، فرید، نفر
۲۸۶- سنا، سند، اتنا، استان، اسناد، سد، داستان، ندا، اسان
۲۸۷- چپول، چپاول، چلو، پاس، چاپلوس، پول، چالوس
۲۸۸- مکه، اهک، حمام، محاکمه، مهم، ماهک، ماه، حکم، کاه، کام، حاکم، محک، کما، هما، محکم
۲۸۹- بند، کربن، کرم، کمربند، کمد، مرکب، کمند، بندر، منکر، کندر، درب، مدرک، منبر، مدرن
۲۹۰- سرگیجه، جگر، گره، هجری، جیره، گریه، گیر
۲۹۱- ریزش، مزار، ارزش، رزمایش، میرزا، زیر، رازی، زاری، شیراز، ارز، شیار
۲۹۲- سلام، مدال، دستمال، ملات، تماس، سالم، سلامت، املت
۲۹۳- دیش، کمد، کبد، مشک، بید، شیب، مشکی، بیدمشک، شیک، بیم، کیش
۲۹۴- اوا، جاز، اواز، اوج، دوا، وجد، واجد، جادو، ازدواج، جواز
۲۹۵- بالغ، زابل، زاغ، زبل، اغلب، غزال
۲۹۶- زین، زنبیل، بنجل، بنز، زنجبیل، جنب، لجن، نجیب
۲۹۷- اتم، تمبر، مراتب، متکبر، مبارک، مکتب، مبتکر، کمتر، مرتکب، متکا، مرکبات، مرتب، کرامت، تراکم
۲۹۸- خالو، لواش، حال، اول، لوح، شاخ، حوا، وال، خوشحال، حلوا، شوخ
۲۹۹- گلایه، لیلا، یال، لایه، لال، گله، گالیله، الهی، هلال
۳۰۰- افشا، افت، شکاف، کاشف، فاش، اکتشاف، کفاش

فصل یازدهم: پریوش

۳۰۱- یوان، موسی، نیما، مونا، وان، سومین، مایوس، ناموس، سونامی، انی، نوا، سمنو، مونس
۳۰۲- معین، مانع، مایع، میهن، عامه، میانه، عمان، معاینه، معنی، نیمه، اینه
۳۰۳- ابدا، مدد، اباد، اداب، مبدا، بامداد، مداد
۳۰۴- آرش، شاهد، شاد، دره، ازرده، هشدار، زرده، شهد، زهرا، شهرزاد، شهدا، اشهد
۳۰۵- دولا، بلوط، وال، باطل، طبل، طالب، وبا، داوطلب، طلا، طول
۳۰۶- ماهی، سرمایه، یار، مهیار، همسر، سرمه، اهرم، اسیر، سیاره
۳۰۷- وان، گرو، گرگ، گروگان، ارگ، گاو، روا، گنگ، انگور، گرگان، ارگن
۳۰۸- جواب، جواد، باید، دیو، جاوید، یابو
۳۰۹- کتابچه، تباه، چابک، تابه، کتاب، ابهت
۳۱۰- تشنه، نشسته، نشت، شانس، نشاسته، شناسه، ساتن، نشست، نشات، تنها، شانه، سنت
۳۱۱- مقوا، تقوا، تمام، ماموت، موقت، قامت، مقاومت، مقام، مقاوم، ماتم
۳۱۲- خامه، امپر، خمره، ماهر، پخمه، خمپاره، خرما
۳۱۳- سنجاق، کاج، جناق، کنج، اسکن، جان، سکان، سنجاقک، قناس
۳۱۴- کروات، کاور، تکاور، فورا، تفکر، کافور، کفتر، وفات، فاکتور، واکر، کارت، کفتار
۳۱۵- براده، رهیاب، دایر، باید، ایده، راهب، ردیاب، دایه، بیدار، دیار، برده، بهداری، بدهی، باده، بردیا، بهار
۳۱۶- مانکن، نمکدان، نماد، نادم، کمند، مانند، اندک
۳۱۷- صبح، ناب، صبحانه، بنا، حبه، حنا، صحنه، انبه، نصب، صاحب
۳۱۸- لابی، لوبیا، موبایل، ایوب، ویلا، ابلیمو، مایل، ایول
۳۱۹- اتان، اتوبان، توانا، تابان، نبوت، اتنا، تاوان
۳۲۰- تالاب، باتلاق، اتاق، بالا، تقلب، القا، قبلا، قاتل، باقلا
۳۲۱- گویش، شیوا، شیما، یواش، گوشی، گاومیش، میگو، گویا
۳۲۲- مسکو، سویا، سیامک، ماسک، میکس، واکس، مساوی، موسی، اسکیمو، مسواک، سیما، اسکی
۳۲۳- سیمان، ساری، سمینار، مسیر، رمان، ریسمان، سرما، میان، سیار، نیما، امیر، یاسمن
۳۲۴- رویا، ابی، ویران، باور، بورانی، بانو، روان، بینوا
۳۲۵- امر، حرم، مار، امن، نامحرم، مراحم، مرام، حمام، رحمان، محرم، حرام، نرم
۳۲۶- هیولا، شیلا، شاهی، اهلی، شوالیه، لاشه، الویه
۳۲۷- رسوخ، سخره، جوخه، خروس، جسور، خسرو، سرجوخه، خروج
۳۲۸- ایدز، ابزی، زیبا، بازدید، دزدی، ادبی، ایزد، باید، بازی، زیاد، ابدی
۳۲۹- کاکل، کالسکه، سال، کال، کاسه، الک، اسکله، کلاهک، سکه، کلک، لکه
۳۳۰- کهربا، بدهکار، بارکد، بهار، راکد، درکه، اردک
۳۳۱- گوی، دیزل، دوز، لوزی، زگیل، زیلو، گول، گلدوزی، لیگ، گود، لزگی
۳۳۲- اینک، پلک، پلکان، یال، پلیکان، کپل، الک، پا، پاک، کپی، کنیا، پلان، اکیپ، کیان، پکن، لک
۳۳۳- اسفنج، فنج، فسنجان، نفس، نجس، نجف، جنس، فنجان
۳۳۴- نیمه، نهم، نیش، شومینه، منشی، یمن، میوه، مینو، نوه، شهین
۳۳۵- اخیر، خاویار، اریا، اخروی، اخوی، اوار، یارو، اواخر، خیار، خارا
۳۳۶- فلوت، بافت، بلوف، بلوا، تاول، تابلو، فوتبال، فتوا، وفات
۳۳۷- ماست، زمستان، تمنا، نماز، زمان، متان، تماس، ساتن
۳۳۸- بقال، لایق، باقالی، قلاب، قالب، قبلا، قالی، لابی، باقی
۳۳۹- کاوش، شاکر، شلوارک، کولر، شوکر، روکش، شکار، روال، لواشک، کشور، لشکر
۳۴۰- خبره، بارز، خربزه، برزخ، خراب، هزار، بخار، زهرا، راهب
۳۴۱- واگن، انگل، انگولا، الان، الگو، النگو، والا، گالن
۳۴۲- زادگاه، ازاد، زاهد، گدازه، اهدا، ازاده، اگاه
۳۴۳- ایران، ابان، انباری، انار، یاران، انبر، بارانی، اریا، نایاب، بینا
۳۴۴- هشتاد، کاه، دکه، کشته، شهادت، اشهد، کته، اتشکده، کاهش، دهات
۳۴۵- کربلا، رباط، طلبکار، بلا، طلب، کلر، کابل، بار، الک، طالب
۳۴۶- مینا، امین، متان، تومان، تامین، مایو، تمنا، نیما، ویتنام، میان، امنیت، متین، متون
۳۴۷- مرغابی، بیمار، مربا، مربی، غبار، غایب، یغما، غریب، امیر
۳۴۸- ارفاق، فقرا، افقی، رفیق، یارا، فارق، رفقا، ایفا، اریا، افاق، افریقا، افرا، فراق، فقیر
۳۴۹- ابگیر، بیدار، ادبی، ابدی، ردیاب، بردیا، باید، بادگیر، دایر، گارد، دربی
۳۵۰- کارت، اراک، کاراته، هرات، هکتار، راکت، کاتر، ترکه

فصل دوازدهم: سه خاتون بغداد

۳۵۱- ایوان، قوی، ساقی، اسیا، قوس، اقیانوس، نای، ناقوس
۳۵۲- ترد، ندرت، برند، سرداب، دربست، سربند، درست، انبردست، بست، داربست
۳۵۳- پریا، شاکی، شاپرک، پرشیا، کاشی، پارک، پیراشکی، کیارش، پیرایش
۳۵۴- باقر، بور، غرب، براق، اهو، بها، روباه، بقره، ابغوره، قبر، قورباغه، اره، غوره
۳۵۵- روح، فنر، فوری، چین، نوح، حوری، فنچ، حروف، حروفچین، وحی، فرنی
۳۵۶- زیلو، پیل، پلنگ، نیل، نزولی، لگن، یوزپلنگ، نیلو
۳۵۷- سخاوت، ساخت، پوست، استوا، سخت، اختاپوس، اتو
۳۵۸- روانه، ارومیه، همار، موریانه، ویرانه، مهران، هموار، هارمونی، مهین، هوا
۳۵۹- شهین، نشریه، پری، شهریه، پشه، نهر، هنرپیشه، پینه
۳۶۰- دفتر، دستور، دروس، تور، شوفر، شدت، سرشت، فرش، دوست، سرود، فرد، دستفروش، روش، سوت، درفش
۳۶۱- نمره، فرم، فرمانده، دامنه، فهم، نمدار، مانده، درام، مفرد، فرمان
۳۶۲- رانش، جشن، هجو، جوهر، اوج، جشنواره، نور، هنجار، اشور، هاشور، نجار، هجران، جوانه، جهش، جهان
۳۶۳- راسته، ترانه، رسان، تنها، هراس، هنرستان، تهران
۳۶۴- شلنگ، دلگشا، لنگر، ناشر، گشاد، گلنار، شنل، گردان، نارگل، شالگردن، شگرد، نگارش، انگل، شاگرد
۳۶۵- اهرم، گریم، ماهیگیر، یاری، گاری، گام، همگرا، ماهر، اگهی، یار
۳۶۶- وبا، وال، بلا، البالو، اول، اوایل، یابو، والیبال، لولا
۳۶۷- باز، گربه، بزرگراه، هرگز، گراز، ارگ، بزرگ، بهار، اره، گاز، رهبر، گرز
۳۶۸- خزه، خزر، روزه، نواز، روزنه، خوره، زورخانه، خون، رخنه، هاون
۳۶۹- جنبش، پنجه، پنجشنبه، جشن، جنب، نبش، جهش، ننه، پهن
۳۷۰- فوران، اردن، دوران، فردا، روان، دار، اروند، وفا، فضانورد، وارد، فضا، نفر
۳۷۱- روشن، شوربا، رویا، ویران، روانی، نور، نیشابور، ریش، ابی، ناو
۳۷۲- واکسن، کوتاه، ساکت، اهو، سوهان، نکته، تانک، کاسته، کوهان، کوهستان، کاوه، سکونت
۳۷۳- بابک، کباب، چلوکباب، چلو، کوچ، کچل، کلاچ، لبو، الو، الک، بلوک، بلا
۳۷۴- ایدا، اچار، ابیار، یارد، ابادی، ابدار، اداری، ایراد، ابدارچی، دبیر
۳۷۵- دریبل، بلدرچین، بندری، برلین، چیدن، چرند، چنبر، چریدن
۳۷۶- الایش، لرز، ارازل، شالیزار، شیار، زاری، ارایش، شیر، ارشیا، لیزر
۳۷۷- ویتامین، اتم، ایین، متن، اتی، تامین، ایتم، یتیم، تومان
۳۷۸- بندر، دربند، گردنبند، گردن، برگ، ننگ، برند، درنگ، درب، گند، نگر، برد، بدن
۳۷۹- پهن، نوپا، خان، خانه، پته، پناه، پخته، توپخانه، هوا، خاتون
۳۸۰- کیوان، بینوا، مینا، مبانی، نمک، کمیاب، بانمک، کامیون
۳۸۱- منشا، شمع، عید، معدن، ناشی، ماشین، شمعدانی، نمایش، نماد
۳۸۲- نگاره، مرزه، زمان، اهنگر، هنگام، زرنگ، مهناز، زمانه، هرمزگان، گمان، همزن، همگان
۳۸۳- سنت، دادستان، داستان، داد، اسناد، استان، تاس، سنا، تند
۳۸۴- افسر، فارس، رفسنجان، فنر، نجار، فسنجان، جار، نان، سنا، فنج، فنا، نفس، فنس
۳۸۵- چرب، ابراز، چاه، چهار، ازار، چابهار، بازارچه، زابرا، باز
۳۸۶- البوم، متولی، اتومبیل، تمایل، تالیم، توالی، لوتی، موبایل
۳۸۷- ابرنگ، بناگر، خبرنگار، رگبار، بانگ، خبرگان، خنگ، انگ
۳۸۸- رشوه، گوشه، گوشواره، ارش، شاهرگ، شوره، گرو، شور، گره، هاشور، ورشو
۳۸۹- اهانت، انتها، استوانه، اوستا، تنه، هوا، ساوه، اسان، توان، سوا، ستوان
۳۹۰- رام، مخابرات، ارا، تار، خمار، بخارا، ربات، مربا، تمبر
۳۹۱- موزه، هارون، ازمون، زانو، روزنامه، امروز، منور
۳۹۲- توازن، تناسخ، وانت، نخست، تخس، سزا، نوساز، تونس، ناز، سخن، خوزستان، خواست
۳۹۳- کوره، کوهنورد، ورود، کور، نکره، نوکر، کنده
۳۹۴- نمادین، همانند، نماینده، نهمین، نهان، مهدی، مدینه، همدان
۳۹۵- بدلی، بلا، رای، دریبل، لایی، لیبی، ردیاب، بیلیارد، بیل، یاری، دلیر
۳۹۶- ادمکش، پشمک، پشم، مکش، پاک، پماد، دامپزشک، اشپز، پزشک
۳۹۷- کابوی، کاخ، خالکوبی، کلوخ، خاک، بخیل، کولی، کیلو، خوک
۳۹۸- براق، قبرستان، قنات، بستر، قار، برق، سرقت، تناسب، قربان
۳۹۹- ملکوت، ریتم، کویت، تکلم، تیمور، موکل، کمیت، کیلومتر، رتیل، متکی، موکت
۴۰۰- دلاک، هدا، کلاهخود، خاله، وکلا، دخل، کلاه، داخل، دلخواه، کوله، دکل

فصل سیزدهم: مهمانی سه خاتون

۴۰۱- یال، نکات، کابینت، کیا، بانک، نیک، لکنت، لاک، نیابت، نبات، انی، کلان، تلکابین، لابی، کابل، لنت
۴۰۲- شورا، داد، وبا، داشبورد، بارش، دود، شوربا، باور، داور، درد
۴۰۳- صخره، نهاد، خاص، رهن، رصد، خرده، رصدخانه، صادر
۴۰۴- نقل، تنیس، تعلق، عقل، عسل، علی، نعل، سنت، تعلیق، سنتی، سعی، نستعلیق، علت، لعنت، لیست، تلقین
۴۰۵- همایش، خیام، هخامنشی، خشن، خیمه، میخ، خشم، شاخه، شخم
۴۰۶- قیام، کالری، قمار، مالک، ریال، ریکا، قلک، قلمکاری، قایم، ملاک، ریا، لیر، ملایر
۴۰۷- تنه، سرانه، راسته، ترن، انتر، سرشانه، تار، ارش، شهرستان، تاس، سرشت، هرات
۴۰۸- فریب، برف، سیبا، کفا، برفک، کبری، کرفس، ریسک، بارفیکس، فکس، فیبر
۴۰۹- تدارک، دکترا، خدمتکار، دختر، ختم، خدمت، تارخ، دکتر، تراکم، دمکرات، تمرد، خدمات
۴۱۰- اعمال، علیم، الیاس، عالی، اسماعیل، عیال
۴۱۱- فارس، سفارش، ارس، شفا، فاش، اجر، نشر، فنج، فنس، اشرف، فشارسنج، رنج، فجر، ناشر
۴۱۲- سیخک، سرخک، تاخیر، استخر، خاکی، خسارت، خاکستری، کرخت، سرایت
۴۱۳- جوشن، جاهد، جوشانده، وجدان، شواهد، نجوا، اجنه، جوشان، اوج، اندوه، نواده، جاده
۴۱۴- خالص، اصل، حاصلخیز، اصیل، حیا، حاصل، خلاص، صالح، خالی، زحل
۴۱۵- اسکی، تدارک، تایر، دستی، ادرس، یاسر، درست، دستار، ارد، یاد، دستیار، کیا، یار، کدر، سیر، دارت
۴۱۶- گلو، فرش، گوشی، شرف، ویفر، گوش، ولی، شریف، فروش، گوریل، یورش، رویش، ریش، گلف
۴۱۷- یاد، زندانی، اندونزی، نازی، ویزا، نینا، ونیز، ایدز، یون، یزدان، زندان
۴۱۸- شیما، پیشانی، ایمن، یمن، شیمی، پیشی، منش، شنا، نیایش، ماشین
۴۱۹- گروه، اهو، فروشگاه، ارش، هار، فشار، گوهر، گوارش، فواره، روش
۴۲۰- زیرک، ویزا، وزش، کاش، کشاورزی، ریزش، رازی، واریز، وزیر، کشاورز، روزی، زکریا، شاکی، زری
۴۲۱- ساکت، کسالت، تاکسی، کال، الکی، کلاس، پیت، کلیپ، الک، الپ، پلاستیک، کیا، سیل، اسکی، کاپ
۴۲۲- مهمان، نامحرم، همنام، نمره، هنر، حمام، محرمانه، راه، مرهم
۴۲۳- تاسف، سرد، سفت، سفارت، فردا، درس، ستاره، ترس، دفاتر، فساد، دارت، فرستاده، ادرس، دستار
۴۲۴- گواه، گیرا، نوا، نیروگاه، ریا، اینه، اهن، گونی، گاری، گوی، روانه، نگاه، راوی، نوه، رهن
۴۲۵- پتروس، پوست، سرخپوست، سوپ، روس، ترسو، سرو، پتو، ترس، سوخت
۴۲۶- خون، اهدا، خانواده، نواده، دانا، دوا، خوانا، هدا، هود، نود، اهن، خنده، ادا، خواهان
۴۲۷- فتوا، سفال، فوت، فستیوال، سلفی، تاسف، ولایت، یوسف، سال، تلف، تلافی، یاس، یافت، فایل، سوت
۴۲۸- ناله، جاهل، لاهیجان، اجیل، نهال، جهل، هیجان
۴۲۹- بدن، زند، ناس، بدنسازی، داس، ساز، یزدان، بنز، ادبی، ناب، سبد، دیس، اسید، زیبا، نای، سینا، سزا
۴۳۰- پست، سود، بودا، بوداپست، وبا، اوت، دوات، سودا، سوا، اسب، پتو، سواد، پادو
۴۳۱- ارم، تار، اینک، کمان، تینر، کارت، رامتین، رمانتیک، ترک، ریتم
۴۳۲- شوید، شاهرود، رادیو، هشدار، دایره، ارشیو، داور، دور
۴۳۳- واکر، کار، ورزشکار، زور، ارز، واشر، کور، رزرو، روش، شرور
۴۳۴- اسمان، سلیمان، سینما، املا، نسیم، اسیا، میانسال، سامان
۴۳۵- نفر، دور، ردیف، رنو، فرد، ویفر، دین، فنر، روی، نود، روند، فروند، یون، فریدون، رود، فنی، فروردین، دیو، فردین، درون، فرنی
۴۳۶- ظفر، ظرفشویی، ریش، رویش، روی، ظرف، شرف، شیر، فیش
۴۳۷- تارخ، بخت، بیخ، اتی، بختیاری، خیر، ریخت، ترب، خراب، خار، تیر، تار، بخاری، خیرات
۴۳۸- نگر، نگاره، ارگ، دهان، رها، ران، اجنه، جهانگرد، گران، رنج
۴۳۹- دیو، مدار، رادیو، مرور، مراد، ارد، رویا، امید، مور، امیر، یارد، رای، مروارید، رام، ارم، دیوار
۴۴۰- ستون، خوانا، وانت، تاس، اتنا، اتان، اوت، نخست، توانا، سنت، ستوان، خون، تونس، سخن، ناو، استخوان، خان، وات، اتو، انس، تخس
۴۴۱- بال، بنا، جنگلبان، نان، جنگل، بالن، گلاب، جالب، لبنان، ننگ، جناب
۴۴۲- ولرم، روی، مور، مشورت، تیم، یشم، شتر، موش، لیمو، لیموترش، رشت، میش
۴۴۳- خدا، ندار، داور، وان، هند، هندا، نادر، روانه، روند، دار، وارد، اره، ارد، رودخانه، دانه، اردو، نرخ، خرد، ناو، اخوند
۴۴۴- نیاز، بنیاد، زند، ابدی، بندباز، زبان، باز، زینب، ابی، بدبین، زیان، بادبزن، نایب
۴۴۵- غار، روانی، ویران، روغن، یارو، یار، غنی، ناروا، ارغوانی، غیر، نای
۴۴۶- راسو، سوپاپ، ساتور، پاس، پست، ستار، تراس، راس، پرتو، روستا، پاسپورت، پارس، پرستو، پاستور
۴۴۷- مصرع، ارم، مصراع، صدر، مار، صدام، صدراعظم، رعد، مصر
۴۴۸- پیدا، پشه، پاشنه، شهیدان، پاینده، دنیا، پیشنهاد، نای، شاهین، پیاده
۴۴۹- دارا، مدارا، مرداد، ارام، درامد، گرما، امر، امار، مادر، امدادگر، دامدار، امداد
۴۵۰- مرتد، ثروت، تندر، مروت، تندرو، موثر، ثروتمند، مونث

الف) پاسخ های آپدیت بازی “شهزاد (هزار داستان) ۱٫۰٫۱٫۶”

فصل چهاردهم: کوه مغناطیس

۴۵۱- دعا، استعداد، تاس، ساعت، ساعت، عدس، داد، سعادت، عادت
۴۵۲- شخم، خانه، ماش، بخشنامه، خشم، نخبه، خام، خانم، امشب، شنا، شاه، شام، خشن، ماه، اهن، خامه، بنا
۴۵۳- ستار، استراحت، تاس، تراس، ترس، تار، راحت، تست، حسرت
۴۵۴- هوش، کوه، ورشکسته، ترش، تکه، هوس، تشک، تشکر، ترسو، سکته، شکوه
۴۵۵- ماه، لانه، متن، تنه، نغمه، تنها، غلات، ناله، لغتنامه، مهلت، نامه
۴۵۶- نجار، مرد، رمان، نادر، دوام، درون، نوار، جانور، جوانمرد، جرم، دارو، نمد
۴۵۷- هوادار، اراده، اگاه، گروه، داور، وارد، دره، اردوگاه، اهورا، رود
۴۵۸- سرور، نوار، سنت، وانت، ترور، توران، تور، نور، سرو، سنتور، تراس، سونا، ترس، رستوران، وان، سوت، تنور، تونس
۴۵۹- ارابه، باران، برگه، گربه، ارگان، گرانبها، نگار
۴۶۰- سکو، بست، کویت، بیسکویت، سیب، بوتیک، سبک، بوکس، سوت، کوی، کسب، سکوت
۴۶۱- رنگ، نهر، گذرنامه، هنر، گرم، گره، راه، نامه، ذهن، نذر، گناه، گمراه
۴۶۲- سنت، سارا، رخت، خرس، خار، استان، سخن، سرخ، رانت، تراس، اسارت، تاس، ترس، سخت، ستارخان، ترن، خراسان، استخر
۴۶۳- شیر، واشر، نیایش، شناور، نوار، ناشر، روشن، وان، شنا، شورا، روشنایی، نشر، روان، یواش
۴۶۴- قرنیه، قرینه، نقطه، قطره، قطر، قرنطینه
۴۶۵- سرنگ، زرین، سنگریزه، هرگز، زنگ، نهر، سینه، رهن، نسیه، گزنه
۴۶۶- توان، کتان، دکان، دوا، تکواندو، اندک، وانت، دوات، کود، کدو، کند، تند، کادو
۴۶۷- برگ، مبارک، کنگر، مکار، بام، کربن، گرمکن، ابر، گرما، گمرک، ابگرمکن، مربا، کرم
۴۶۸- داس، استخدام، ادم، اخم، خدمت، استاد، اسم، تخم
۴۶۹- استین، بست، شبستان، نبات، اسب، ستایش، بیست، تنیس، بیان، ایست
۴۷۰- شیخ، شدت، پیشخدمت، پشت، میخ، پخش، مدت، پشم، پیش، تپش، دشت، مشت، شخم، تیم، خدمت، خشت
۴۷۱- کنیا، نیکو، کامیون، وام، نمک، نوک، کمین، کمان، مایو، کوی، وان
۴۷۲- شرف، هود، رهن، دفن، نوه، روشن، شوره، فروش، نهر، فروشنده، نور، درفش
۴۷۳- کالری، تار، یاس، راست، استیل، سیل، الکی، کارت، سال، کریستال، کلیسا، ترس، لیست، کلاس
۴۷۴- شیمی، شیار، شیرماهی، شیره، شاه، شهر، شهرام، ماهی، ماشه، شماره، ریه، شیر
۴۷۵- یاس، سالن، دایی، داس، دین، دنیا، سینا، سند، ایسلند، اسید، سینی
۴۷۶- امیر، ویران، رومانی، نور، یار، وان، یاور، مار، نرم، نیرو
۴۷۷- سرنگ، وفا، افسر، افسونگر، رنگ، واگن، نور، فوران، افسون، گور، فنر، فارس، نرگس، روان
۴۷۸- مال، چهل، جدال، چاه، ادم، جامد، دلمه، جلد، جام، دما، مدال، جهاد، جلاد، ماده، چال، دهل
۴۷۹- چرند، عمر، منچ، منع، دین، چمن، چرم، مدنی، عید، دیر، نمد، مرد، نرم، معدنچی، چین، معدن، مرید
۴۸۰- بنگاه، بهمن، گناه، نامه، گام، اهن، بانگ، نگاه، بام، نگهبان، نهنگ، اهنگ
۴۸۱- خدا، روان، خاور، خرد، رخداد، دور، خون، درون، وارد، درود، دوا، نخود، اردو
۴۸۲- نرمش، نشر، یورش، نور، روشن، نیرو، نیمرو، ریش، رویش، نیش
۴۸۳- باریک، کارت، ابر، ترب، برکت، تاریک، ترک، رکاب، بیکار، راکت، تیر، ابتکار، کاری، کار، یکتا، تبر
۴۸۴- لباس، بدنه، سند، باد، دنبال، نهاد، باند، داس، سالن، بلند، سبد، بال، اسب، هندل، ابد
۴۸۵- بال، بقال، قلک، لقب، بغل، باک، اغل، کابل، باغ
۴۸۶- شفا، فرش، تار، شرافت، اتش، ارتش، تفرش، رشت، ترش، فاش، فرات، شتر، تراش، گشت
۴۸۷- جگر، ترس، رنج، گرجستان، سنگر، سرنگ، اجر، راست، ارنج، گران، نرگس، تاجر
۴۸۸- بره، ریشه، ارز، شیب، شهربازی، ابر، ریش، بارز، شهر، شاه، رازی، شهاب، بازی، ارزش، زیبا، باز، بهار، یار
۴۸۹- دزد، دانا، دنیا، زین، دزدی، دین، ایزد، نیاز، یزد، ازادی، داد، زیاد، زیان، یزدان
۴۹۰- کاشی، کاش، خال، کیش، خشکسالی، کلاس، شکل، خاکی، شیخ، خاک، کال، سال، شیک، سیخ، اسکی، شاکی
۴۹۱- فیل، بدل، دلفین، دفن، بدن، بیل، دین، دبی، لیف، بند، بلند
۴۹۲- اهو، شیاد، اویز، دیه، ایده، ایزد، هوش، دایه، ادویه، زیاد، هادی
۴۹۳- میترا، تیم، مار، تایر، مات، یار، تیمار، رحم، ریتم، تار
۴۹۴- سیب، دست، کشتی، سبد، تشک، کیش، دیس، بیست
۴۹۵- نوش، اهن، بانو، شهاب، هوا، هوش، شانه، شنبه، شاه، نوشابه، وان، انبه، هاون
۴۹۶- زیان، زمین، زین، نیاز، اویز، موز، میهن، زانو، موازی، مایونز، اهن، ازمون، موزه
۴۹۷- گوشه، گواه، گوش، گور، ورزشگاه، شاه، زهرا، ورزش، روز، زور، شور، اهو، راه، گرز، شاهرگ، هوش، ارزش، گره، هزار، واشر
۴۹۸- شبیه، شیب، شهید، شهاب، شهادت، بهداشت، شادی، شته، بدهی، شاهد، تهی، هادی
۴۹۹- ماش، شاخ، مشک، ساکن، خنک، سکان، خشن، شام، ماسک، خانم، شخم، شانس، خشک، اسم، اخم، سخن، کاش، نمک
۵۰۰- صورت، تورم، اتو، قمار، مات، قوم، رمق، تقوا، قوا، مار، وقت، تقاص، تور، مترو، مقوا

فصل پانزدهم: کره اسب بالدار

۵۰۱- نهایت، زین، اینه، تازه، انتها، زیان، نیاز، تیز، تنها، تازیانه، اهن، هیات
۵۰۲- راز، زیلو، زود، رود، ارزو، رودل، الو، وزیر، زرد، ریز، دلاور، زردالو، ایدز، دوا، اول
۵۰۳- حرف، دینار، افرین، یار، دین، حریف، اردن، ردیف، دنیا، حنا، فردین
۵۰۴- گاز، ابرنگ، ارزن، گران، زبر، باران، نگار، باز، راز، انبار، انار، گازانبر، گرز، ارزان، بانگ، ابر
۵۰۵- عالم، جام، دعا، علم، جالب، مبدا، دام، بلا، ادب، جدال، مبل، عمل، ابد، عدل، ادم، مدال، دما، مال
۵۰۶- خبر، گام، خراب، اخر، خرمگس، برس، گرما، سراب، مگس، اخم، خام، ابر، برگ، اسب، خمار، سرب
۵۰۷- گام، تیم، نبات، تاب، گمان، مات، امنیت، بام، متن
۵۰۸- مسافر، تاس، سفر، مسافرت، ستم، سپر، پست، پارس، فرات، پسر، مار، ترس، سرما، اتمسفر، رسم، سفت، ستار، راست، ماست
۵۰۹- ارشد، رازی، لرزش، شال، ارز، دیر، شاد، ایزد، درز، یلدا، ریز، لیز، زال، زرد، ارزش، راز، شیراز، دریا، دیزل، رشید، شیاد
۵۱۰- اتو، داور، ترد، مدار، دوام، واردات، مار، ادم، تور، تمرد، رود، مات، مروت، وام، دما، مواد، دوا، دارت، اوا، مدت، اردو، ارام، دام
۵۱۱- کور، محکم، حمام، مار، مرحوم، حاکم، مرام، کمر، موم، مکار، کرم، روح، مراحم، کار، حکم، محرم، رحم، حرم
۵۱۲- اربیل، بادگیر، ادب، اردبیل، گلاب، دریا، ریگ، بیدار، بال، باد، دیگ، دلبر، بلا، دبی، ابر، لیگ، لگد، ردیاب
۵۱۳- بوران، برلین، بال، یاور، لیوان، ریل، بلور، لبو، بلوار، نور، ویران، اربیل
۵۱۴- اهنگ، دانه، شنا، گنده، انشا، نهاد، شاه، دهان، دشنه، اگاه، اهن، گشنه، دانش
۵۱۵- اجر، جوهر، مهاجر، هویج، ایرج، هوا، جمهوری، ریه
۵۱۶- متن، شانه، اتش، نشاسته، مشت، نشست، تنش، تنه، ماش، سهام، شانس، سنت، ماه، تاس، تنها، تشنه، شته، سهم، ماست، نشت
۵۱۷- نماز، زمان، تیز، میزان، تامین، امنیت، تیم، میز، نیاز، زینت، زمین، زین
۵۱۸- ماشه، اسم، شام، سجده، ماش، جامد، سجاده، ادم
۵۱۹- گلف، شرف، شیر، رفع، لیگ، عرش، شریف، علی، لیف
۵۲۰- سنگک، هود، کندو، کدو، سوگند، گنده، دکه، هوس، سند، گونه، کود، نوه
۵۲۱- چاپ، چای، چپاول، پویا، پوچ، سال، چلو، پول، سیل، اول، یاس، چیپس، پیچ، الو، سوال، چاپلوس، الپ، پلیس، چالوس، لوس
۵۲۲- بیم، میخچه، بچه، خیمه، بخیه، مخچه، میخ، بیمه
۵۲۳- نیایش، پشیمان، منشی، شنا، نیش، پیش، پیمان، ناشی، ماش، نمایش، شیمی
۵۲۴- اجیل، ریال، الجزایر، زجر، یار، اجر، ارازل، ازار، ایرج، اجرا، ریل، جاری، راز، ارز، زال، اریا، لرز، لیزر، لیز
۵۲۵- نرم، اینه، منفی، نهر، اهریمن، ریه، هنر، رهن، افرین، رفاه، اهن، امیر، میهن، ماهی، رمان، مناره
۵۲۶- اسب، بست، بابل، بسکتبال، سال، لباس، کسب، کباب، کتاب، بابک، تاس، تاب، سبک، کال، کسالت، بال، باک، کابل، کلاس
۵۲۷- دانه، یلدا، اول، والدین، اهن، اینده، الویه، لایه، دیوان، لیوان، ناهید، لانه، الوده
۵۲۸- ساکن، کاست، سنت، پاکت، پست، استان، کتان، سکان، پکن، پتک، تاس، پاکستان، ساکت، پاک
۵۲۹- خون، نادر، رخنه، اهو، دوا، رودخانه، دره، نهر، نور، اخور، روان، خدا، دانه، دوره، راه، اخر، رنده، نرخ، هنر، نهاد، خنده، خرد، دهان، دارو، اروند
۵۳۰- ترن، تنور، اوا، نور، روغن، توانا، غنا، وان، اغوا، غار، رانت، اوار، ارغوان، تار، نوار، وانت
۵۳۱- تهی، اهانت، اینه، تازیانه، نهایت، تنه، تنها، نیاز، زینت، زین، نیزه، اهن، هیات، زیان، تازه
۵۳۲- جانب، جنگل، باج، لنگ، بانگ، لنج، انگل، لگن، جالب، جنگ، بنا، لبنان، لجن، جنگلبان، بالن، جان، گلاب، بال
۵۳۳- شاهد، رویا، شاد، راه، هود، شاهرود، هادی، یار، شوهر، رشید، هوش، دارو، دشوار، داریوش، دره، روده، ریش، دایه، شیار
۵۳۴- کوی، سکوت، ماسک، وام، سیما، اسکی، مات، موکت، سویا، یاس، تیم، سکو، موسی، ماست، ستم، اسم، اسکیمو، واکس، تماس، یکتا، مساوی
۵۳۵- ترن، قند، قدم، تند، نمد، مدت، مرد، تمدن، نرم، دقت، رمق، مرقد، قرن، نقد، تمرد، قدرت، قدرتمند، ترد، قدر، متن، درد
۵۳۶- کیش، شیک، کلاس، کاست، لاستیک، کلیسا، تاس، تاکسی، ساکت، یکتا، سیل، ایست، تشک، لیست، یاس، کشت، اسکی
۵۳۷- دما، دریا، میلیارد، یلدا، مرید، مدال، رمال، مایل، مال، دیر، یار، دایی، میلاد
۵۳۸- مایع، شام، ماش، مانع، بیم، شنا، شعبان، منشی، شیب، منع، نیش، بام، نمایش، ناشی، ماشین، بنا، بیان، معنا، نعش، امشب، شبنم، عمان
۵۳۹- میدان، اینده، دینام، هادی، هند، نیمه، ادینه، دامنه، دانه، مهدی، نهاد، ادم، میهن، مدینه
۵۴۰- باهوش، موش، شبنم، هامون، بنا، نوه، بهمن، هاون، شنا، ماشه، وام، شنبه، شانه
۵۴۱- گوشه، پوشه، پژوهشگر، پشه، شهر، گوهر، شوهر، پره، گوش، گره، شور، رشوه، شوره
۵۴۲- حرم، حرمت، سحر، ساحر، رحمت، رحم، رستم، نرم، راست، ماست، حراست، حرام، رحمان
۵۴۳- عمر، تراش، اتم، عرش، شاعر، بام، ارتش، عمارت، بشر، تمبر، عابر، تابش، مرتب، شمع، مربا، عبارت، شعر، شتاب، ماش، شتر
۵۴۴- شفا، وفا، نشات، نفت، وان، فاش، اشتی، نشت، نیش، توان، تنش، وانت، فیش، اویشن، فوت، شنا، وفات، یواش
۵۴۵- پسر، راز، رازی، زیپ، سبزی، ساز، زیبا، سیر، اسیب، بازپرس، یاس، اسب، پاریس، ابر، ریز، سبز، پیر
۵۴۶- هنر، دیو، هیدروژن، روده، دره، نهر، نرده، دوره، درون، نیرو، نوید، وردنه
۵۴۷- یکتا، تار، تیر، کاری، راکت، کارت، اژیر، تایر، کتری، کار، کتیرا، تیراژ، یار، تاریک، ترک
۵۴۸- ماش، قشم، طلاق، شال، قلم، شلاق، طلا، مشق، شمال، شام
۵۴۹- کیف، جکوزی، جوک، فکس، فیوز، یوسف
۵۵۰- مات، شورا، شمع، عمو، شام، اتو، مشاور، تورم، شتر، شعر، مروت، شوم، شروع، موش، عمارت، وام، مشت، شاعر

فصل شانزدهم: دیو عاشق

۵۵۱- جان، جشن، اوج، جواد، جوان، شاد، جوشانده، هوا، شنود، هود، دوا، دنج، جهش، هند، دوش، دانش
۵۵۲- صالح، زال، خال، خالی، خیال، حاصلخیز، زحل، حال، خالص، اصیل، حاصل، صلح، اصل، لیز، خاص
۵۵۳-تله، هلو، تونل، چهل، هتل، نوه، چهلستون، تنه، نوچه، چلو، لوس، سنت، سوت، تونس، ستون، سوله
۵۵۴- دین، نوید، زیان، نوزاد، یونان، نیاز، ویزا، اندونزی، دیو، وزن، زین، یزد، دوز، اویز، زود، نان، زانو، وان، دوا
۵۵۵-خار، هراس، پسر، الپ، اخر، پاسخ، پسرخاله، راه، سال، سپاه، پارس، پره، پاره، خال
۵۵۶- جرات، رنج، تاس، سرنگ، جنگ، اجر، تاج، نجات، سنت، نگار، گرجستان، نرگس، رنگ، نجار، جان، جگر، ترن، تار، ارنج، سنگ، تاجر، گنج
۵۵۷- تاب، باک، یکتا، بلا، بالکن، تلکابین، کنیا، بنا، بالن، کتان، الکی، بلیت، نیک، تانک
۵۵۸- پست، تیوپ، پتو، پیست، پیشکسوت، تپش، تشک، کیش، پشتک، پیک، کویت، سکوت، کشت، کشتی، پوست، پتک، پیش، پوشک، کشو
۵۵۹- خاتون، توان، وانت، وان، توانا، استخوان، استوا، اتو، اوستا، سخن، ساخت، تاس، استان، تونس، نخست، سونا، سخت
۵۶۰- رشت، ریتم، تور، ریل، ولرم، مترو، لیتر، لیموترش، مشورت، مشت، شتر، شور، ریش، مشتری، ملیت، ترشی، رویش، شیر، لوتی
۵۶۱- لگن، گنج، جنگلبان، نان، لجن، جنگ، بلا، بال، بنا، جان، لنگ، لجن، انگل، بالن، لنج
۵۶۲- انتها، تازیانه، تازه، نهایت، هیات، تهی، زیان، زبان، زین، نیاز، تیز، اهانت
۵۶۳- دین، زین، نیاز، یزدان، باد، بادبزن، باز، بند، زبان، بنا، بندباز، بدن، زیان، بازی، زیبا، زیاد، دبی، بنیاد، باند، یزد، دنیا
۵۶۴- نیش، شکم، کنیا، کمین، کاشی، دنیا، شاکی، منشی، دشمن، دکان، دین، مدنی، دینام، دانش، دشنام، ماش، نمک، دما، کمان، مشک، کمد، مشکی
۵۶۵- چای، کاچی، پیانو، پاک، پیکان، پیک، نیک، نوک، پوچ، پویا، پیچ
۵۶۶- مانور، نیمرو، نور، ورامین، روان، رمان، امیر، رویا، ویران، مریوان، وام، نرم
۵۶۷- اریا، ارازل، اجر، ریال، اجیل، لیز، ارز، رازی، ریل، لرز، یار، الجزایر، جالیز، زال، ازار، راز، ریز، زجر، لیزر
۵۶۸- فیش، ظریف، فوری، ظرفشویی، شرف، شوفر، ظرف، فرش، رویش، یورش، فروش، شریف، شور
۵۶۹- ابشار، اخبار، رخش، شام، شخم، خشم، ارامبخش، خام، بام، خمار، خراب، خرما، خار، اخم، مار، شاخ، بشر، خشاب، مربا، امار، اخر، ابر، خراش
۵۷۰- رعد، عطار، رباط، دعا، ابر، عرش، شعر، بشر، عرب، عطر، ادب، باد، ارشد، شاد، عطارد، شاعر، شبدر، شعار، رطب، ابر، شرط، عابر
۵۷۱- شرف، ریگ، گوش، شوفر، گلو، گور، گلفروشی، یورش، فیل، فرش، رویش، لیف، فوری، گوشی، گوی
۵۷۲- اهلی، دبی، بیل، بلا، بنیاد، یلدا، دنیا، ناهید، باند، اهن، دیه، اینده، ایده، باد، باله، هندبال، دهلی، دهل، دهان، نهال، هند
۵۷۳- عمر، مرد، دیر، معدنچی، مدیر، دین، چرم، معدن، منچ، عید، چرند، مدنی، نمد، منع، چمن، مرید
۵۷۴- ابر، اخر، تیر، تبخیر، خار، ربات، بختیاری، تبر، تخریب، بخار، خیر، تایر، باتری، باخت، تاب، رخت
۵۷۵- دما، وام، دیوار، مروارید، رویا، ادم، دام، دوام، مایو، مواد، اردو، امید، مرد، دور، مرید، دارو، داور، یار
۵۷۶- شورا، یواش، شوخ، شاخ، شیر، خیارشور، خیار، خوش، اخر، شور، شیار، شوخی، خار، خراش، ریش، رویش، شیخ، رخش، شرور
۵۷۷- نفت، نبات، ادب، فساد، بند، سند، دبستان، سنت، سفت، سبد، تاب، بافت، اسفند، فاسد، فدا، ابد، نفس
۵۷۸- توان، وانت، ایوان، تایوان، اوا، توانا، تاوان، اتو، وان
۵۷۹- ساکن، سکان، سنت، تانک، پاک، اسان، استان، تکان، پاکستان، پاکت، پست، پاستا، کتان، استکان، پتک
۵۸۰- یاس، سیم، ماهی، گام، اگهی، اگاهی، گیاه، گیس، اگاه، سیاه، سیما، ماسه، ماه، اسم، سهام، مگس
۵۸۱- نوار، اهو، خواهر، اهن، خرده، نهر، نخود، رودخانه، دره، نهاد، اندوه، درون، رنده، داور، روان، خدا، نرده، خنده، دور، هنر، اردو
۵۸۲- امار، ارادت، دام، مدارا، مداد، داد، دامدار، مار، مدت، امداد، مدار، درد، مادر، دارت، تار، مرد، ترد
۵۸۳- راسو، نور، نوار، سنگ، گاو، افسونگر، گور، انگور، سنگر، رنگ، نرگس، گران، سونا، سرو، وان، نفس، افسر، سوار، فانوس، سفر
۵۸۴- بیان، بینوا، ابر، فرنی، بوران، بانو، بیرون، یار، ابرو، نوار، بورانی، نور، انبر، فوری، فنر، فوران، وفا
۵۸۵- سایه، یاسمن، سینما، سفینه، نسیم، سیمان، سیم، ماهی، سینا، ماسه، سهام، اهن، نامه، سیاه، ، اینه، سهم، سینه، اسم
۵۸۶- سمج، جنس، اسم، جسم، جان، اسفنج، سنج، نجف، فنجان، فسنجان، نان، جام، نفس
۵۸۷- لرزش، ورزش، شکر، کشور، شور، پول، کشو، لشکر، پلک، پرز، پوزش، پزشک، روز، زرشک، پوشک، پوک، پلو، لرز، کولر
۵۸۸- نجوم، جناب، معنا، جان، نوع، موج، جوان، وان، عمان، عمو، وجب، معاون، جواب، عاج، منع، واجب، باج، بنا، مانع، جام
۵۸۹- گاری، گیتار، راست، ترس، تراس، تایر، ایست، ساری، ریاست، یاس، تاس، اسیر، سیگار، یار، تیر، سیر، گیس
۵۹۰- درک، رود، دکل، کور، رکود، هود، هلو، لودر، کولر، دور، رودل، روده، کره
۵۹۱- قرنیه، نطق، قرنطینه، ریه، رهن، قطر، نهر، قطره، نقطه، هنر، قرینه، قهر، قیر، قرن، نقره
۵۹۲- اهن، بنا، اینه، نگهبان، نگاه، انبه، اگهی، بانگ، اهنگ، نهنگ، نگین، بنگاه، بنیه، بیان، گناه، یگانه، نان
۵۹۳- مرد، نادر، نهاد، دام، ماه، ریه، رنده، هنر، نرم، ماهی، نمره، راه، اهریمن، اینده، دهیار، نادم، امید، اهن، ایده، دما، دانه، هادی، دنیا، ادم، هند
۵۹۴- مدت، دما، سلام، تسلیم، مات، ستم، میل، سلامتی، دست، دام، مدال، مال، ملت، ملیت، میلاد، دیلم، تماس، یاس، دیس
۵۹۵- میترا، ماه، مهارت، ریه، مهاجرت، تیر، تیم، جرم، ترجمه، جام، ماهی، مار، اهمیت، تهاجم، هجرت
۵۹۶- منشی، نیش، شام، ایمان، گام، گمان، اشنا، انشا، اشیا، ناشی، شنا، ماشین، انشا
۵۹۷- درنگ، دفن، فنر، ردیف، فرنی، فردین، یزد، رنگ، گردن، زین، ریز، زرد، زرین، ریگ، دیگ، دین، زرنگ، زنگ، گرز
۵۹۸- ماه، بخیه، اسب، سهام، خام، اخم، اسیب، خیس، بامیه، یاس، سیما، خیام، سیخ، سهم، میخ، ماهی، سیاه، خیمه، خامه
۵۹۹- تور، وفات، تابلو، تاب، ابرو، لبو، باروت، ترب، تاول، فوتبال، فال، اول، اتو، ربات، بال، تار، الو، بلور، ابر، فلوت
۶۰۰- مار، اتش، شام، مات، اشتی، شتر، ترشی، تیر، شعر، تعمیر، ماش، ریتم، رشت، تراش، اتریش، ترش، میترا، شمع، عرش، مایع، عمر، یار، مشتری

فصل هفدهم: میمون شطرنج باز

۶۰۱- کرم، کریم، میخک، خوراک، کار، کور، کمر، مار، میخ، خوراکی، خار، خرما، خوک، اخر، رویا، مایو، یار
۶۰۲- گرما، اسم، سماور، سرو، سوار، مار، رسم، گرم، سمور، سرما، مگس، گور، گاو، گام، وام، مرگ، راسو
۶۰۳- ملوس، پست، سوت، ستم، ملت، پوست، پول، سوپ، پتو، لوستر، پسر، سپر، پوستر، پرستو، لوس، سمور، تورم، پرتو، رستم، تور
۶۰۴- اخرت، خمار، ترس، ستم، تخم، اخم، امار، اخر، ماست، خسارت، رخت، تراس، ارام، تار، خرس، رسم، تماس، اسارت، مار، سرخ، ساخت، رستم، تاس، سرما، استخر
۶۰۵- خواب، توت، بخت، تتو، تابوت، تخت، اتو، تاب، خوب، باخت
۶۰۶- رخش، شیخ، پشم، ریش، مرسی، خشم، خیس، خمیر، شخم، پخش، پرسش، پیش، پری، پیر، خرس، سرخ، خیر، رسم، مریخ، سیم، میخ
۶۰۷- بنا، نمایش، ماش، بام، شیب، ناشی، نیش، نقاشی، شبنم، مشق، قشم، امشب، شنا، شام، قیام، نقاب
۶۰۸- مال، اصل، صبر، مربا، مار، ابر، رمال، مبل، بلا، الپ، بال، بام، لامپ
۶۰۹- اسب، سرب، برس، سرباز، گراز، سراب، برگ، بازرس، گاز، گرز، بارز، زاگرس، ساز، راز، ابر، ارز، سبز، باز، بزرگ، زبر
۶۱۰- شام، شانس، ساکن، نمک، سکان، سنگ، سنگک، ماسک، کاش، مشک، شکم، کمان، اسم، گمان، گام، مگس، ماش، شنا
۶۱۱- ترد، پیر، پری، پدر، پنیر، دین، ترن، تیر، تند
۶۱۲- مخچه، ماه، مایل، مال، ماهی، یخچال، لایه، خیال، خالی، خال، میخچه، خیمه، خام، چای، خامه، خاله، اهلی، میل، مهال، ماله، ملخ
۶۱۳- واگن، توان، گاو، مانتو، وانت، وان، تومان، یوگا، ویتنام، متن، امنیت، تامین، مات، اتو، گونی، گام، گمان، گونیا، وام، میگو، تیم، تنگ
۶۱۴- یلدا، ریل، ریال، صادر، رصد، دلیر، ایرلند، دلار، اصل، اصیل، اردن، دین، دینار، دیر، نادر، دریا، صدر، یار، صیاد
۶۱۵- بره، دهان، هند، نهاد، بنا، اهن، انبر، براده، بهار، باد، پند، پره، پنبه، رهن، پرده، پره، دره، هنر، ربنا، دربان، باده، نرده، انبه، بنده، پدر
۶۱۶- نسل، سونا، سوال، لوس، سال، ستوان، وان، ستون، توان، تونل، سنت، تاس، اتو، سوت، تونس، سالن، اول، وانت، الو
۶۱۷- پاک، پوچ، چین، کنیا، چاپ، پیکان، پیک، پکن، نوک، کوی، وان، پیانو، کوچ، چوپان، پیچ، نیک، پوک، چای، نیکو، کاچی، پویا
۶۱۸- ابد، بادام، مزد، دما، اهدا، ازاده، مبدا، بزم، ادب، ماه، بام، دام، باده، اباد
۶۱۹- پرویز، ویزا، پارو، پرز، پوریا، رازی، راز، روز، زیپ، پیر، ارز، زور، پویا، پری، پیرو، اویز
۶۲۰- مرد، مهر، رهن، هنر، درنگ، دره، گرم، مانده، اهنگر، دامن، نامرد، اردن، گرما، نامه، درهم، نادم، گمراه، مرده، گمان، رنگ، گره، مرگ، راه، گردن، گرد، دانه، هند، دما
۶۲۱- پکن، کمان، کتان، پتو، اتو، مانتو، تانک، پتک، توان، پاکت، تکان، نوک، وان، پوک
۶۲۲- هوس، سرب، چسب، سرو، قوچ، چوب، بچه، چرب، برق، بره، بوق، قبرس، رسوب، قهر، ورق، قوس، برس، بورس، بوس، قبر
۶۲۳- وان، دشنام، دما، دشمن، شوم، موش، شنود، اهو، دانه، ادم، دامنه، اهن، مانده، شاهد، هود، هوش، شاد، دهان، نوش، دشنه، دوش، نمد، شانه، هوا
۶۲۴- ارز، هزار، زهر، زهرا، هوا، اتو، وزیر، تهی، تراز، زور، روز، ریز، وزارت، زیارت، اهو، یار، ویزا، هیات، هویت، تیز، تیره، ریه، تره، تور، تیر، تار
۶۲۵- واگن، ساوه، نوه، وان، سونا، سنگ، گناه، نگاه، اهن، سوهان، هاون، هوس، گاو، گونه، اهنگ، اهو
۶۲۶- ترک، تورم، مروت، تومور، کمر، متروک، کلم، ملت، ملکوت، مترو، ملک، کور، تور، ولرم، موکت
۶۲۷- بلا، بافت، وفات، تاب، اتو، فال، فولاد، الو، اول، فوتبال، ابد، دولت، ادب، بودا، تابلو، تولد، بدل، دوات، فلوت، لبو، وفا، فدا
۶۲۸- بخاری، گرز، خراب، بازیگر، گاری، گراز، یار، بازی، برگ، گاز، زیبا، بخار، خیر، اخر، خبر، رازی، خیار، ریز، خزر، راز، بزرگ، ریگ
۶۲۹- توپ، پاک، کار، پرتو، پوک، جارو، جرات، اجر، کرج، تکاور، کور، پارک، کاج، پتو، تور، اوج، راکت، ترک، تار، تور
۶۳۰- دایره، دره، اردن، نرم، امیر، دیر، اهریمن، دامن، مار، نادر، هند، مرد، دما، دریا، نرده، مادر، یار، میدان، درمان، دهان، نامه، رهن، مدیر، نهر
۶۳۱- سود، دوست، دست، سوت، سویا، دشت، دوش، شیاد، اتش، یواش، شادی، اسید، دیو، دیس، ستایش، تاس، یاس، ایست، دوا، شدت، شاد، اتو
۶۳۲- قهر، شهر، رشوه، شور، شرق، قشر، شوهر، ورشو، جوش، جهش، شوره، ورق
۶۳۳- شکم، پیک، پکن، ماشین، شیک، مشک، شام، ماش، پیمان، کمین، پیام، پشیمان، ناشی، کاش، پیکان، کمان، کنیا، منشی، پشمک، پیش
۶۳۴- کاری، اریا، ایران، ریگ، رایگان، کنیا، کنار، گران، اکران، رنگ، نگار، ارگان، کار، یار، گاری، انار، کنگر، نیک
۶۳۵- خیال، مال، خالی، خیام، خالص، اصیل، نخل، خام، میل، مایل، خاص، خال
۶۳۶- کوی، کاری، ریگ، رویا، گوی، گور، کویر، گاو، کور، گاری، یوگا، یار، یاور
۶۳۷- گاز، زیبا، بازی، بنیه، باز، انگیزه، بنا، بیان، اگهی، اهنگ، نیزه، نیاز، زنگ، گزینه، اهن، یگانه، نگاه، اینه، گزنه، بنگاه
۶۳۸- کادر، دسر، کنار، برس، سرداب، ابد، سرب، سراب، اسب، کسب، کار، دربان، درس، انبر، کارد، سبک، بند، اندک، باک، نبرد، ادب، بدن، باد، اردک، کبد، باند، ساکن، داس، سرد، دکان، بنا
۶۳۹- تخریب، بخت، تیر، ترب، چرب، خبر، چربی، رخت، چرخ، تبخیر، تبر
۶۴۰- زندان، دوز، دهان، هوا، اهن، نوازنده، زاهد، نوزاد، دوا، اهو، نان، نوه، هند، اندوه، هود، وزن، زنده، وان، نهاد
۶۴۱- خانم، نخبه، خانه، نبات، تنه، مهتاب، مات، بنا، تاب، تنها، تخم، خام، نامه، ماه، باخت، تباه، بام، بهمن، متن، اهن
۶۴۲- بسته، هاون، اتو، اهو، هوا، نوبت، بست، بوته، هوس، سوت، تاب، بوستان، تاس، ستون، وان، سونا، سنت، توان، ابستن، بوس، بنا، اهن، تباه، بانو، توبه، نوه
۶۴۳- اراک، کمد، دما، مدارا، ارام، کرم، کار، کارد، درک، مکار، ادم، مرد، مادر، مار، امار، کمر، دام، اردک، مدار، ادمک، کادر، مدرک
۶۴۴- گاز، زنگ، گزنه، گناه، دنبه، بدن، نهاد، گنده، هند، ادب، بنا، گدازه، بانگ، زاهد، باده، ابد، دهان، بند، باند، انبه، نگاه، باد
۶۴۵- پودر، رود، دارو، ابر، دربار، بودا، ادب، ابرو، دور، دوا، داور، بردار، باد، ابد، پدر
۶۴۶- هنر، راست، ستاره، تنه، ستار، هراس، رسانه، تنها، تاس، تراس، راه، رانت، ترس، تهران، اهن، سنت، رهن، هرات، تره
۶۴۷- ریتم، رمان، شام، ناشر، نرم، مار، اتریش، تیر، تنش، ناشی، نشر، شتر، یار، اتش، نرمش، تراش، ارتش، تامین، مشتری، شیر، نشات، ترشی، تار، نشت، متن، منشی، ترن، امنیت، مشت، نمایش، نیش، مات
۶۴۸- دهل، لکه، پله، پزشک، دکه، دکل، شکل، پله
۶۴۹- مار، مدار، مربا، امید، بیدار، فریاد، فردا، فدا، مرداب، بام، مرید، ادم، ردیف، دریا، ردیاب، بیم، دیر، دبی، دبیر، ادب، مربی
۶۵۰- پوزش، شکر، کور، کولر، شکل، لشکر، پول، کشو، پلک، پوک، پرز، زور، ورزش، کشور، زرشک، شور، پوشک، پزشک، روز

فصل هجدهم: گنج جهنمی

۶۵۱- تانک، تکان، کتف، فوت، تفنگ، وفات، اتو، وان، نفت، واگن، وانت، وفا، کتان، کفن
۶۵۲- اورست، راکت، کور، تار، ترسو، ستار، ترک، تکاور، تراس، روستا، کارت، سکو، سوت، راست، تاس، واکس، ساکت، اتو، کاسکت
۶۵۳- حلوا، شال، لواش، شورا، شلوار، لوح، سلاح، راسو، الو، سرو، رسول، حال، اول، ساحل، واشر، شور، ساحر، لوس
۶۵۴- قنات، قسم، رسم، سرما، مات، تراس، رمان، سنت، قامت، منقار، سارق، تار، ترس، ستم، ماست، متن، تاس، تماس، رقم
۶۵۵- زیبا، زیان، تنه، تنها، تازه، ابهت، تابه، زینت، نهایت، اینه، اهن، بنیه، بنا، بیان، بیات، تهی، نیزه، انبه، زبان، نبات، هیات، زین
۶۵۶- زال، زلف، روز، اردو، الو، دوا، دلاور، راز، دور، فدا، فردا، دلار، وارد، زور، دوز، زرد، زود، ارزو، فرود، لودر، زالو، ارز
۶۵۷- فرنی، نبرد، بدن، انبر، باد، دنیا، ردیاب، افرین، ربنا، ادب، بریان، بنا، بیان، باند، دینار، دین، فریاد، دفن
۶۵۸- بازرگان، ،

مطالب مرتبط

7 دیدگاه‌

 1. امیر گفت:

  آپدیت پاسخ های بازی “شهزاد 1.0.1.1”

  دقایقی پیش نسخه ی جدید “مثل در حجر” هم اومد.
  ضمن تشکر از طراحان این بازی، پاسخ ها به دو صورت تقدیم می شه. ابتدا به روز رسانی پاسخ های قبلی و بعد، تمامی پاسخ های جدیدترین نسخه:

  آپدیت پاسخ های بازی “شهزاد 1.0.1.1”

  فصل دوازدهم: سه خاتون بغداد

  351. ایوان، قوی، ساقی، اسیا، قوس، اقیانوس، نای، ناقوس
  352. ترد، ندرت، برند، سرداب، دربست، سربند، درست، انبردست، بست، داربست
  353. پریا، شاکی، شاپرک، پرشیا، کاشی، پارک، پیراشکی، کیارش، پیرایش
  354. باقر، بور، غرب، براق، اهو، بها، روباه، بقره، ابغوره، قبر، قورباغه، اره، غوره
  355. روح، فنر، فوری، چین، نوح، حوری، فنچ، حروف، حروفچین، وحی، فرنی
  356. زیلو، پیل، پلنگ، نیل، نزولی، لگن، یوزپلنگ، نیلو
  357. سخاوت، ساخت، پوست، استوا، سخت، اختاپوس، اتو
  358. روانه، ارومیه، همار، موریانه، ویرانه، مهران، هموار، هارمونی، مهین، هوا
  359. شهین، نشریه، پری، شهریه، پشه، نهر، هنرپیشه، پینه
  360. دفتر، دستور، دروس، تور، شوفر، شدت، سرشت، فرش، دوست، سرود، فرد، دستفروش، روش، سوت، درفش
  361. نمره، فرم، فرمانده، دامنه، فهم، نمدار، مانده، درام، مفرد، فرمان
  362. رانش، جشن، هجو، جوهر، اوج، جشنواره، نور، هنجار، اشور، هاشور، نجار، هجران، جوانه، جهش، جهان
  363. راسته، ترانه، رسان، تنها، هراس، هنرستان، تهران
  364. شلنگ، دلگشا، لنگر، ناشر، گشاد، گلنار، شنل، گردان، نارگل، شالگردن، شگرد، نگارش، انگل، شاگرد
  365. اهرم، گریم، ماهیگیر، یاری، گاری، گام، همگرا، ماهر، اگهی، یار
  366. وبا، وال، بلا، البالو، اول، اوایل، یابو، والیبال، لولا
  367. باز، گربه، بزرگراه، هرگز، گراز، ارگ، بزرگ، بهار، اره، گاز، رهبر، گرز
  368. خزه، خزر، روزه، نواز، روزنه، خوره، زورخانه، خون، رخنه، هاون
  369. جنبش، پنجه، پنجشنبه، جشن، جنب، نبش، جهش، ننه، پهن
  370. فوران، اردن، دوران، فردا، روان، دار، اروند، وفا، فضانورد، وارد، فضا، نفر
  371. روشن، شوربا، رویا، ویران، روانی، نور، نیشابور، ریش، ابی، ناو
  372. واکسن، کوتاه، ساکت، اهو، سوهان، نکته، تانک، کاسته، کوهان، کوهستان، کاوه، سکونت
  373. بابک، کباب، چلوکباب، چلو، کوچ، کچل، کلاچ، لبو، الو، الک، بلوک، بلا
  374. ایدا، اچار، ابیار، یارد، ابادی، ابدار، اداری، ایراد، ابدارچی، دبیر
  375. دریبل، بلدرچین، بندری، برلین، چیدن، چرند، چنبر، چریدن
  376. الایش، لرز، ارازل، شالیزار، شیار، زاری، ارایش، شیر، ارشیا، لیزر
  377. ویتامین، اتم، ایین، متن، اتی، تامین، ایتم، یتیم، تومان
  378. بندر، دربند، گردنبند، گردن، برگ، ننگ، برند، درنگ، درب، گند، نگر، برد، بدن
  379. پهن، نوپا، خان، خانه، پته، پناه، پخته، توپخانه، هوا، خاتون
  380. کیوان، بینوا، مینا، مبانی، نمک، کمیاب، بانمک، کامیون
  381. منشا، شمع، عید، معدن، ناشی، ماشین، شمعدانی، نمایش، نماد
  382. نگاره، مرزه، زمان، اهنگر، هنگام، زرنگ، مهناز، زمانه، هرمزگان، گمان، همزن، همگان
  383. سنت، دادستان، داستان، داد، اسناد، استان، تاس، سنا، تند
  384. افسر، فارس، رفسنجان، فنر، نجار، فسنجان، جار، نان، سنا، فنج، فنا، نفس، فنس
  385. چرب، ابراز، چاه، چهار، ازار، چابهار، بازارچه، زابرا، باز
  386. البوم، متولی، اتومبیل، تمایل، تالیم، توالی، لوتی، موبایل
  387. ابرنگ، بناگر، خبرنگار، رگبار، بانگ، خبرگان، خنگ، انگ
  388. رشوه، گوشه، گوشواره، ارش، شاهرگ، شوره، گرو، شور، گره، هاشور، ورشو
  389. اهانت، انتها، استوانه، اوستا، تنه، هوا، ساوه، اسان، توان، سوا، ستوان
  390. رام، مخابرات، ارا، تار، خمار، بخارا، ربات، مربا، تمبر
  391. موزه، هارون، ازمون، زانو، روزنامه، امروز، منور
  392. توازن، تناسخ، وانت، نخست، تخس، سزا، نوساز، تونس، ناز، سخن، خوزستان، خواست
  393. کوره، کوهنورد، ورود، کور، نکره، نوکر، کنده
  394. نمادین، همانند، نماینده، نهمین، نهان، مهدی، مدینه، همدان
  395. بدلی، بلا، رای، دریبل، لایی، لیبی، ردیاب، بیلیارد، بیل، یاری، دلیر
  396. ادمکش، پشمک، پشم، مکش، پاک، پماد، دامپزشک، اشپز، پزشک
  397. کابوی، کاخ، خالکوبی، کلوخ، خاک، بخیل، کولی، کیلو، خوک
  398. براق، قبرستان، قنات، بستر، قار، برق، سرقت، تناسب، قربان
  399. ملکوت، ریتم، کویت، تکلم، تیمور، موکل، کمیت، کیلومتر، رتیل، متکی، موکت
  400. دلاک، هدا، کلاهخود، خاله، وکلا، دخل، کلاه، داخل، دلخواه، کوله، دکل

  ………………………………….
  ………………………………….
  ………………………………….

  ب) پاسخ های تمامی مراحل بازی “شهزاد 1.0.1.1”

  http://uupload.ir/view/7bj1_پاسخ_های_بازی_شهزاد_1.0.1.1.txt/

 2. امیر گفت:

  سلام.
  دقایقی پیش نسخه ی جدید بازی “شهزاد (هزار داستان)” هم اومد.
  با تشکر از طراح(ان) این بازی، پاسخ های این نسخه، مانند دفعات پیشین، به دو صورت تقدیم می شود تا مدیران گرامی سایت ها، به هر گونه راحت ترند، عمل کنند: در ابتدا تنها مراحل جدید یا مراحلی که دارای تغییر بوده اند، سپس تمامی پاسخ های نسخه ی جدید ارائه می شود.

  برای چندمین بار تأکید می شود کلیه ی غلط های املایی، نگارشی و منطقی پاسخ ها، مربوط به طراح یا طراحان بازی است و در این فایل، هیچ گونه تغییر رسم الخط یا تصحیح اشتباهاتی صورت نگرفته است و فقط پاسخ ها برای گذراندن مراحل نوشته شده اند.

  الف) پاسخ های آپدیت بازی “شهزاد (هزار داستان) 1.0.1.2”

  فصل سیزدهم: مهمانی سه خاتون

  401. یال، نکات، کابینت، کیا، بانک، نیک، لکنت، لاک، نیابت، نبات، انی، کلان، تلکابین، لابی، کابل، لنت
  402. شورا، داد، وبا، داشبورد، بارش، دود، شوربا، باور، داور، درد
  403. صخره، نهاد، خاص، رهن، رصد، خرده، رصدخانه، صادر
  404. نقل، تنیس، تعلق، عقل، عسل، علی، نعل، سنت، تعلیق، سنتی، سعی، نستعلیق، علت، لعنت، لیست، تلقین
  405. همایش، خیام، هخامنشی، خشن، خیمه، میخ، خشم، شاخه، شخم
  406. قیام، کالری، قمار، مالک، ریال، ریکا، قلک، قلمکاری، قایم، ملاک، ریا، لیر، ملایر
  407. تنه، سرانه، راسته، ترن، انتر، سرشانه، تار، ارش، شهرستان، تاس، سرشت، هرات
  408. فریب، برف، سیبا، کفا، برفک، کبری، کرفس، ریسک، بارفیکس، فکس، فیبر
  409. تدارک، دکترا، خدمتکار، دختر، ختم، خدمت، تارخ، دکتر، تراکم، دمکرات، تمرد، خدمات
  410. اعمال، علیم، الیاس، عالی، اسماعیل، عیال
  411. فارس، سفارش، ارس، شفا، فاش، اجر، نشر، فنج، فنس، اشرف، فشارسنج، رنج، فجر، ناشر
  412. سیخک، سرخک، تاخیر، استخر، خاکی، خسارت، خاکستری، کرخت، سرایت
  413. جوشن، جاهد، جوشانده، وجدان، شواهد، نجوا، اجنه، جوشان، اوج، اندوه، نواده، جاده
  414. خالص، اصل، حاصلخیز، اصیل، حیا، حاصل، خلاص، صالح، خالی، زحل
  415. اسکی، تدارک، تایر، دستی، ادرس، یاسر، درست، دستار، ارد، یاد، دستیار، کیا، یار، کدر، سیر، دارت
  416. گلو، فرش، گوشی، شرف، ویفر، گوش، ولی، شریف، فروش، گوریل، یورش، رویش، ریش، گلف
  417. یاد، زندانی، اندونزی، نازی، ویزا، نینا، ونیز، ایدز، یون، یزدان، زندان
  418. شیما، پیشانی، ایمن، یمن، شیمی، پیشی، منش، شنا، نیایش، ماشین
  419. گروه، اهو، فروشگاه، ارش، هار، فشار، گوهر، گوارش، فواره، روش
  420. زیرک، ویزا، وزش، کاش، کشاورزی، ریزش، رازی، واریز، وزیر، کشاورز، روزی، زکریا، شاکی، زری
  421. ساکت، کسالت، تاکسی، کال، الکی، کلاس، پیت، کلیپ، الک، الپ، پلاستیک، کیا، سیل، اسکی، کاپ
  422. مهمان، نامحرم، همنام، نمره، هنر، حمام، محرمانه، راه، مرهم
  423. تاسف، سرد، سفت، سفارت، فردا، درس، ستاره، ترس، دفاتر، فساد، دارت، فرستاده، ادرس، دستار
  424. گواه، گیرا، نوا، نیروگاه، ریا، اینه، اهن، گونی، گاری، گوی، روانه، نگاه، راوی، نوه، رهن
  425. پتروس، پوست، سرخپوست، سوپ، روس، ترسو، سرو، پتو، ترس، سوخت
  426. خون، اهدا، خانواده، نواده، دانا، دوا، خوانا، هدا، هود، نود، اهن، خنده، ادا، خواهان
  427. فتوا، سفال، فوت، فستیوال، سلفی، تاسف، ولایت، یوسف، سال، تلف، تلافی، یاس، یافت، فایل، سوت
  428. ناله، جاهل، لاهیجان، اجیل، نهال، جهل، هیجان
  429. بدن، زند، ناس، بدنسازی، داس، ساز، یزدان، بنز، ادبی، ناب، سبد، دیس، اسید، زیبا، نای، سینا، سزا
  430. پست، سود، بودا، بوداپست، وبا، اوت، دوات، سودا، سوا، اسب، پتو، سواد، پادو
  431. ارم، تار، اینک، کمان، تینر، کارت، رامتین، رمانتیک، ترک، ریتم
  432. شوید، شاهرود، رادیو، هشدار، دایره، ارشیو، داور، دور
  433. واکر، کار، ورزشکار، زور، ارز، واشر، کور، رزرو، روش، شرور
  434. اسمان، سلیمان، سینما، املا، نسیم، اسیا، میانسال، سامان
  435. نفر، دور، ردیف، رنو، فرد، ویفر، دین، فنر، روی، نود، روند، فروند، یون، فریدون، رود، فنی، فروردین، دیو، فردین، درون، فرنی
  436. ظفر، ظرفشویی، ریش، رویش، روی، ظرف، شرف، شیر، فیش
  437. تارخ، بخت، بیخ، اتی، بختیاری، خیر، ریخت، ترب، خراب، خار، تیر، تار، بخاری، خیرات
  438. نگر، نگاره، ارگ، دهان، رها، ران، اجنه، جهانگرد، گران، رنج
  439. دیو، مدار، رادیو، مرور، مراد، ارد، رویا، امید، مور، امیر، یارد، رای، مروارید، رام، ارم، دیوار
  440. ستون، خوانا، وانت، تاس، اتنا، اتان، اوت، نخست، توانا، سنت، ستوان، خون، تونس، سخن، ناو، استخوان، خان، وات، اتو، انس، تخس
  441. بال، بنا، جنگلبان، نان، جنگل، بالن، گلاب، جالب، لبنان، ننگ، جناب
  442. ولرم، روی، مور، مشورت، تیم، یشم، شتر، موش، لیمو، لیموترش، رشت، میش
  443. خدا، داور، وان، هند، هندا، نادر، روانه، روند، دار، وارد، اره، ارد، رودخانه، دانه، اردو، نرخ، خرد، ناو، اخوند
  444. نیاز، بنیاد، زند، ابدی، بندباز، زبان، باز، زینب، ابی، بدبین، زیان، بادبزن، نایب
  445. غار، روانی، ویران، روغن، یارو، یار، غنی، ناروا، ارغوانی، غیر، نای
  446. راسو، سوپاپ، ساتور، پاس، پست، ستار، تراس، راس، پرتو، روستا، پاسپورت، پارس، پرستو، پاستور
  447. مصرع، ارم، مصراع، صدر، مار، صدام، صدراعظم، رعد، مصر
  448. پیدا، پشه، پاشنه، شهیدان، پاینده، دنیا، پیشنهاد، نای، شاهین، پیاده
  449. دارا، مدارا، مرداد، ارام، درامد، گرما، امر، امار، مادر، امدادگر، دامدار، امداد
  450. مرتد، ثروت، تندر، مروت، تندرو، موثر، ثروتمند، مونث

  ………………………………….
  ………………………………….
  ………………………………….

  ب) پاسخ های بازی “شهزاد (هزار داستان) 1.0.1.2”
  (پاسخ های تمامی مراحل):

  http://s9.picofile.com/file/8343552250/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_1_0_1_2.txt.html

 3. Sadat گفت:

  سلام چرابقیه جواب شهزادونزاشتین

 4. اينترنتی گفت:

  مرسی از بروز رسانی ها و امیدوارم بروز رسانی جدید در راه باشد
  باسپاس

 5. هانیه گفت:

  سلام میش جواب مرحلع گنج جهنمی رو هم بزارین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *