جواب کامل همه مراحل بازی شهزاد

 بازی شهزاد

بازی شهزاد

“پاسخ بازی شهزاد ۱٫۰٫۱٫۶”

نکته: کلیه ی غلط های املایی، نگارشی و منطقی پاسخ ها، مربوط به طراح یا طراحان بازی است، هیچ گونه تغییر رسم الخط یا تصحیح اشتباهی صورت نگرفته و فقط پاسخ ها برای گذراندن مراحل نوشته شده اند.

آغاز: سرآغاز

۱- ترش، شر
۲- راه، رها
۳- ری، پیر
۴- هنر، رهن
۵- پسر، پر، سپر

فصل اول: شهزاد و شهریار

۶- اهک، کاه
۷- کشف، کش، کفش، فک
۸- سرخ، رس، خر، سر، خرس، رخ
۹- شر، ری، ریش، شیر
۱۰- سگ، سنگ

فصل دوم: عجوزه و بازرگان

۱۱- نقد، قند، فندق
۱۲- یاس، سینا، سی، انس
۱۳- الک، لاک، جلا
۱۴- حکم، محک، حکمت
۱۵- سفید، دیس، سد
۱۶- صدقه، قصه
۱۷- تراز، راز، ارز
۱۸- درنگ، گردن، دنگ
۱۹- امت، کما، مات، ماکت
۲۰- نگر، رنگ، کنگر
۲۱- قاره، هار، اره
۲۲- تایر، تیر، یار، رای
۲۳- رز، ترمز، رزم، رمز
۲۴- سد، سود، عدس
۲۵- تخم، همت، مته، تخمه
۲۶- دما، دام، دماغ
۲۷- کیش، یک، شب، شک، شیک
۲۸- صد، دل، صندل
۲۹- بیم، بیمه، مهیب
۳۰- وجه، هویج، جیوه، جوی

فصل سوم: صیاد و کوزه

۳۱- اتم، اخم، خام، خاتم، همت
۳۲- ویفر، ریز، روی، زیور، روز
۳۳- یخ، ابزی، باز، بازی، زیبا
۳۴- رنو، منشور، روشن، شوم، نور، نشر
۳۵- بازه، زال، لبه، زبل، بلا، زباله، بال
۳۶- رسوا، سرخ، سوار
۳۷- سیر، سپری، سری، پیس
۳۸- شلوار، شور، روش، ارش
۳۹- شکلات، اشک، شال، اش
۴۰- رحم، حمل، حرم، مهر، محل
۴۱- مهیا، ایه، بها، اب، بامیه، ماه
۴۲- بغل، غروب، لبو، بلغور، بور
۴۳- سبیل، اسب، لابی، سیلاب، بیل
۴۴- بنفشه، نبش، شب، بنفش، شنبه
۴۵- بنا، بینا، بد، یاد، بید، بنیاد، ابدی
۴۶- بیت، تیشه، بهشت، شیب، شته
۴۷- تناوب، باتون، وات، نوا، ناب
۴۸- راه، چاره، چاپ، پارچه، چاه
۴۹- شوکه، کاش، کاهش، هوش، کشو، هواکش، شکوه
۵۰- زیر، پرویز، پرز، پیروز، زیپ

فصل چهارم: شاهزاده ی سنگی

۵۱- پند، پوزخند، نخود، وزن، پونز، زود
۵۲- ناب، بانک، غنا، باغ، نبض، باک
۵۳- ران، ریا، فنر، نفر، شفا، افرین، اشرف
۵۴- فاسد، افسرده، فرد، فرهاد، افسر، دره، سفره، رده
۵۵- انبر، باقی، قناری، بیان
۵۶- تراش، کشتزار، تشک، زرشک، تار، ارتش، کاتر
۵۷- لگن، نارگیل، یگان، نیل، گیرا، لاری، لیگ
۵۸- اسکی، ایست، تاس، کفایت، ساکت
۵۹- ستم، متاسف، تماس، مسافت، تاسف
۶۰- هرم، مهراد، هند، دار، رانده
۶۱- تاجر، عمارت، عمر، عار، جرات
۶۲- تمیز، اویز، تیز، موازی
۶۳- خاور، گوارش، گوش، واشر، شاخ، گرو
۶۴- بقالی، لقب، قبل، اقلیت، یال
۶۵- زره، زرافه، فرناز، زهر، فنا، هزار، ناز، زن
۶۶- امن، نمدار، وام، دو، دورنما، نود
۶۷- سایه، سیاهرگ، گیس، گره، سایر، گیاه
۶۸- کفا، کافی، فیل، ایفل، فال، تالیف، فایل
۶۹- ماش، شراب، ابریشم، بارش
۷۰- بزغاله، غالب، زغال، زاغ، ابله، غزل، غاز، اهل

فصل پنجم: ملک هندوستان

۷۱- نهال، سلطان، اهن، نسل، ناله
۷۲- اول، یابو، ابی، لوبیا
۷۳- رود، دارو، ارد، داور، شاد، وارد، دشوار، دوا
۷۴- وبا، شهاب، اشوب، باهوش
۷۵- شناور، خاش، رانش، خان، خارش، ناخوش، شورا، نرخ
۷۶- ارس، راس، تراس، استر، سال
۷۷- نقی، بقا، نایب، قاری، یرقان، قرن، ابر
۷۸- صابون، وان، ناو، نصب
۷۹- یوگا، گواهی، گواه، اگهی، گوی، گاو
۸۰- سنتور، ترن، تور، نیت، ترس، سوت، وسترن، سنت
۸۱- شلیک، شکیبا، شکل، ابکش، کیا، بالش، کال
۸۲- یون، رضا، روانی، یاور، روان، نارو، رضوی، روی
۸۳- چتر، بره، بچه، تبر، رتبه، تربچه، چرب
۸۴- ساق، سابقه، قاب، سابق، قبه، ساقه
۸۵- ستار، سرو، ساتور، روستا، اتو، راسو
۸۶- سهام، مهسا، سام، هما، سهم، ساچمه، اسم، ماسه
۸۷- هلاک، سکه، کاه، اسکله، اهک، کلاس، کله، لکه
۸۸- ایمن، امن، امیر، رام، ارمنی، نیم
۸۹- خزان، خزانه، خانه، خزه، خازن
۹۰- دوش، دود، شوک، کدو، دودکش

فصل ششم: عروس چوبی

۹۱- بنز، برنز، بنر، زبر، زنبور، بروز
۹۲- نماد، چمدان، ندا، چدن، ادم، نمد، منچ
۹۳- گلدان، لگن، لادن، گند، انگل
۹۴- حوله، صلح، هلو، لوح
۹۵- پا، اکیپ، پکن، یکان، پاک، کپی، پیکان، نیک، کیان، کاپ
۹۶- رسته، راست، راسته، سار، ستاره، هراس، هرات
۹۷- بوم، وال، البوم، ملا، مال، بلوا، مولا
۹۸- اتی، لات، تالش، اشتی، تلاش
۹۹- روا، ناوبر، روبان، نوا، بانو، ابرو
۱۰۰- متان، منت، متن، معنا، نام
۱۰۱- زیر، زنجیر، زین، جین، زرین، رنج، زجر
۱۰۲- کار، اسیر، کسر، سیرک، کسری، اکسیر، کرسی
۱۰۳- چلو، چاله، چهل، چاه، اهل، چال، هلو، هالو
۱۰۴- کول، ونک، کلان، نوک
۱۰۵- شام، امرزش، امر، شرم، مرز، ارم، شمار
۱۰۶- قبلا، قلابی، بقال، قلب، قالب، قلاب، لایق
۱۰۷- متین، تامین، امنیت، یمن، مینا، میان، تمنا، نیم، تیم، نما
۱۰۸- حرف، حیرت، حفر، تیر، حریف
۱۰۹- وراج، ناجور، اوج، نارو، جور، جارو، رواج، جان
۱۱۰- ولت، تولد، ولی، دیو، دو، لوتی، دولت
۱۱۱- سنگ، گره، گرسنه، سرنگ، سرهنگ، سنگر، رنگ، نرگس
۱۱۲- رادیو، دریا، رویا، اردو، داور، دیوار، یارد، یاور
۱۱۳- ایرج، اوج، اجیر، اجر، راوی، جار، یارو، جاری، رایج
۱۱۴- مدار، برد، بار، مرداب، رامبد
۱۱۵- هشت، تراشه، شهرت، تره، شهر، ارشه، رشته
۱۱۶- علما، تامل، علم، عمل، علامت، علت، عالم
۱۱۷- تبرک، کبیر، کتبی، برکت، تیک، کبریت، کتب، ترکیب
۱۱۸- رحمت، حرمت، متحیر، حریم، متر، تحریم، ترم، ترحم
۱۱۹- هدر، سرد، دهم، همسر، سرمه، مدرسه، دمر
۱۲۰- دوم، مینو، مین، مدنی، نوید

فصل هفتم: شاه دزد

۱۲۱- کلم، کمیل، ملک، مالک، ملاک، الکی
۱۲۲- اینده، دیه، هادی، ادینه، ناهید
۱۲۳- ناس، جناب، جنب، جنس، سنجاب، باج
۱۲۴- هدا، دهان، ناس، نهاد، داس، ساده، هندا، سند، سنا
۱۲۵- کام، مسواک، سوم، واکس، ماسک
۱۲۶- پیرو، پیش، پرش، پیشرو، پر، پریوش، یورش
۱۲۷- مشت، تمشک، مفت، مشک، کشت، شکم
۱۲۸- بشر، شرب، ترب، شهرت، شتر، بره، برشته، برش، بهتر، شربت
۱۲۹- سرم، مدرس، مرده، دسر، رسم، درهم، سدر، مرد
۱۳۰- یاسر، سایر، سیاره، سیار، ساری، سری، ریه
۱۳۱- اتم، ماست، سفت، مفت، تماس، مست، سمت
۱۳۲- قتل، قاتل، تلاقی، قالی، تقی، لیاقت، تقلا
۱۳۳- بار، ربنا، نبی، ابی، بریان، انبر
۱۳۴- سفر، فجر، سفره، فرج، سرفه، رس
۱۳۵- گالری، ارگ، لیر، گیر، ریال، ریگ، رالی، رای
۱۳۶- درنا، ندار، نهاد، رنده، نرده، نادر
۱۳۷- اسیب، سیل، سیبل، سیب، ابلیس، لباس، سبیل
۱۳۸- نیل، غنی، انی، اغل، یال
۱۳۹- بانگ، ابرنگ، نگار، برگ، گران، انگ، ارگن
۱۴۰- نسیم، یاسمن، سمی، سینما، سیم، نیما، سیمان
۱۴۱- فرید، فرد، دیر، ردیف، فریاد، فدا
۱۴۲- فرنی، نفر، فنی، ناف، فنر، فانی
۱۴۳- موز، وجد، مجوز، مزدوج، زوج
۱۴۴- ماهی، میز، مهیا، مزه، هیزم، مایه
۱۴۵- ترکه، چرتکه، تکه، چرک، کته، کره
۱۴۶- شنود، موش، نوش، دشمن، دمنوش
۱۴۷- خوک، خوراک، کور، خار، اخور، کاور
۱۴۸- درک، کند، کرگدن، کدر، کندر، گرد، کرد
۱۴۹- عمه، مزرعه، رمز، عمره، هرمز، زهر
۱۵۰- مار، دمر، نامرد، درمان، اردن، نرم، رمان، مراد، مدرن

فصل هشتم: میوه ی ممنوعه

۱۵۱- برج، جوراب، جواب، باور
۱۵۲- خیرات، اختر، تاریخ، اخرت، ریخت، خیار
۱۵۳- کتیرا، ریکا، راکت، تاریک
۱۵۴- جان، اجر، نجار، نان، نارنج، ارنج
۱۵۵- نقره، قرینه، قیر، قهر، قرنیه، یقه
۱۵۶- سمند، مسن، دهم، نهم، مهندس
۱۵۷- نمک، کرمان، کرم، کمر، اکرم، کنار
۱۵۸- شکار، شکر، کاشمر، مراکش، شاکر، مکار، شرم
۱۵۹- خرم، گرم، مسگر، مرگ، خرمگس، خمر، مگس
۱۶۰- قوا، فتوا، توقف، افق، فوق، اوت، توافق، فاق، قوت
۱۶۱- شاه، شاهد، اشهد، شاد، زاهد، شهدا
۱۶۲- یخ، بیخ، بیت، خوی، خوب، بخت
۱۶۳- پل، پولکی، پول، پلو، پلک، وکیل، کلیپ
۱۶۴- تمساح، ماست، حسام، مساحت
۱۶۵- ورم، شوهر، شوره، شهر، مشهور، رشوه
۱۶۶- اجیل، جاز، جالیز، زال، جزا، جلا، لیز، جایز
۱۶۷- ترکیه، هیتر، تهی، تکیه، تیره
۱۶۸- کاست، اسکلت، ساک، کسالت، کسل
۱۶۹- ناگت، انگشت، گشت، نشت، تنش، تنگ
۱۷۰- سرود، روس، فرود، فوری، دروس، درس، فردوسی، فردوس
۱۷۱- بیات، طبیعت، بیتا، عطا، تابع، تاب
۱۷۲- سیبری، یاری، سراب، سرب، سیرابی، برس
۱۷۳- فنگ، سوگند، گود، فنس، گوسفند، دفن، نفس
۱۷۴- بالن، لبنیات، تنبل، لنت، لاتین، بلیت
۱۷۵- بام، مبارزه، مهار، بهرام، بهار، رها، بامزه
۱۷۶- سران، افسر، فرانسه، رسانه، رفاه، رسان، نهر، نارس
۱۷۷- شمر، مری، فشار، میش، یشم، شیما، شرف، شیار
۱۷۸- دچار، چادر، چین، چنار، چای، دارچین
۱۷۹- دوشیزه، شهید، یزد، شوید، دوز، هود
۱۸۰- تمر، مور، ترسو، توهم، تورم، سوره، سورتمه، مترو، سمور
۱۸۱- پیست، هستی، تپه، هویت، تیوپ، پسته، سوتی، پیوست، پیت، پوست، سوپ
۱۸۲- هومن، متون، وانت، تنها، مانتو، هامون، تنه، نوه
۱۸۳- واکر، خیر، خوراکی، اخیر، اخر، کویر، کاری
۱۸۴- تخسیر، خیس، رخت، سیخ، فرخ، فخر
۱۸۵- مسجد، جام، جسم، جهاد، جامه، مساجد، ماده، جسد
۱۸۶- دیار، پارس، پرس، پادری، اسید، پدر، دایر، سپید، پاریس
۱۸۷- رمق، چماق، قمر، قدم، قارچ، چاق
۱۸۸- ناجی، یون، یوان، جانی، انجیل، لیوان، نجوا، لنج
۱۸۹- ساتن، ستوان، توان، سروان، سوا، رانت، تنور، ستون، سناتور، تونس
۱۹۰- دبیر، رشید، رشد، شگرد، دربی، دبی، شبدر، دیگ، گردش
۱۹۱- تیرک، کفار، کف، فرات، کفتار، کیفر، کافر، کتف، ترافیک، فکر، کارت، ترک
۱۹۲- پتک، کاوه، کاپوت، پتو، تکاپو، پوک، کاهو، توپ، کوه
۱۹۳- جوش، جواد، دانشجو، شنوا، دنج، شنا، دانش، جادو
۱۹۴- سماق، قمه، قیمه، قیاس، قاسم، سهیم، قسم
۱۹۵- ارزن، فراز، رایزن، نیاز، فاز، فرزان
۱۹۶- تایپ، لپ، پنالتی، تپل، پلاتین، الپ، پلان
۱۹۷- خویش، دور، دیش، شوخی، خوش، خرد، خورشید، شیخ، خرید
۱۹۸- چکش، چریک، چاک، کاچی، چاکر، شکارچی، کاشی، شریک
۱۹۹- تباه، دبه، ادب، شباهت، هشتاد، ابهت، ابد، بهداشت، دهات، دشت
۲۰۰- مدت، میل، دریل، دلیر، ملیت، مدیر، دیلم، تردمیل، ریمل، مدل

فصل نهم: موشِ برادر

۲۰۱- سالم، سلیمان، سلام، لمس، سیما، مایل، ملینا، امین، سالن، ملس، سلمانی
۲۰۲- اقبال، بوق، باقلوا، بالا، اقا، قول، والا
۲۰۳- منقار، قهار، قهرمان، قمار، مناره، رقم، قران، مقر
۲۰۴- نوه، پوند، پرونده، پرنده، پهن، روده، هدر، پره، پودر، درون، پرند، دور، پرده، وردنه، پونه
۲۰۵- چنار، رمان، چمران، راز، نماز، چمنزار، چرم، چمن
۲۰۶- پارت، خشت، خارپشت، رشت، خراش، رخش، پرخاش، پرت، پخش، پخت، اتش، تپش
۲۰۷- پری، پوزش، ورزش، زور، زیرپوش، روزی
۲۰۸- اردک، خدا، خودکار، کدو، راکد، خارک، کارد، کادر، دکور، کادو
۲۰۹- کاسکت، کاکتوس، کتک، سکو، کوکا، کوک، اوت، سکوت
۲۱۰- پناه، پهلوان، لانه، هاون، پهلو، پله، لپه، نوپا
۲۱۱- زاهدان، اهدا، زند، دانه، ازاده، ازاد، ادا، اندازه، دانا
۲۱۲- بدن، روبند، بندر، بیرون، دوربین، نبرد، درب
۲۱۳- انگلیس، سیگنال، گسل، لیس، گالن، سنگال، گیلاس، گیلان، لنگ
۲۱۴- نقاب، اجاق، ابان، جناق، جنب، باجناق، ناجا
۲۱۵- کسل، ساکن، کهنسال، کهن، کاهن، کلاه، سکان، کاسه، کنس، اسکن
۲۱۶- گز، زنگ، زنگوله، گوزن، وزنه، گلو، لوزه، گونه، لنز، گزنه
۲۱۷- انبه، هندل، بلند، باد، باند، دنبه، بلد، هندبال، هلند، بدنه
۲۱۸- نصف، صفر، انصار، انار، صرف، صفا، ناصر، صاف، انصراف، صراف
۲۱۹- شتاب، رشادت، بدتر، برداشت، ارشد، تابش، ربات، بشارت، ارتشبد، دارت، درشت
۲۲۰- کود، کوبا، باکو، بارکد، رکود، کبود، کبد، اکبر، دارکوب، بودا
۲۲۱- بیک، رکاب، باکتری، ابکی، بیکار، یکتا، کتاب، رکابی، کتری، تبریک
۲۲۲- پشتک، پاکت، پاتک، شاتل، پلاک، پلاکت، پشکل، لاکپشت، پشت، کپل، کاشت
۲۲۳- اهنگ، گناه، نگهبان، نگاه، بنگاه، نهنگ، ننگ، نهان، ننه
۲۲۴- پیام، لامپ، المپیک، کامل، کلام، پیک، کمپ
۲۲۵- سنباد، دبستان، سبد، تند، بند، ابستن، نسبت، دست
۲۲۶- الوده، لاف، فالوده، فولاد، الف، دهل، لوده، هدف
۲۲۷- ماهک، منا، مکان، چکمه، کمانه، چانه، امنه، نامه، مکه، کمانچه، کمان، منها، چکه
۲۲۸- سیلو، لیمو، مساوی، ملوس، مایوس، سوال، وسایل، سومالی، سویا، مایو، لوس
۲۲۹- مادر، امار، داماد، مردد، امداد، دامدار، درد
۲۳۰- زمین، امان، نازی، میزان، زیان، مزایا، ایمان، ایام، زایمان، انزیم
۲۳۱- خبر، چنبر، چین، چربی، نرخ، خبرچین، چرخ، خیبر
۲۳۲- مسری، گریم، مسیر، گرمسیر، گریس، سرگرم، سرگرمی، مرسی
۲۳۳- نیرو، ویران، رونما، مانور، رومانی، مریوان، نوار، ورامین، ارمین
۲۳۴- شیک، ریسک، پیکر، سرکشی، پرسش، سرکش، پرس، شکسپیر، پسرک
۲۳۵- نبات، تنبک، بوتان، تانک، نوبت، نکات، بتون، بوت، تنباکو، نکبت، تکان، کتان
۲۳۶- خیار، ارایش، اریا، ارشیا، ارا، خارا، اشیا، خشایار، یارا
۲۳۷- تاج، هرج، جرم، اهرم، مهاجرت، هجرت، مهارت، جهت، هاجر، جهات، ماهر، تهاجم، مهاجر
۲۳۸- اکسیر، میکس، کریم، سمیرا، سرما، مارک، سرامیک، کمیسر
۲۳۹- خیت، خلا، تخیل، خلاقیت، خلقت، خیال، لخت، خلق، خل، خلایق، قاتی، تلخ
۲۴۰- اردبیل، دلبر، دلار، دلربا، ریل، باید، بیدار، اربیل
۲۴۱- سبک، کسب، بورس، رسوب، بوکس، بوکسور، بوس، سرکوب
۲۴۲- شاخک، خاکشیر، خیک، خشک، شاکی، شکاری، خاکی، کیارش
۲۴۳- املت، التماس، ملت، سلامت، ملات، املا، ماسال، اسلام، الماس، امسال
۲۴۴- سمج، جسارت، مستاجر، ستار، تجسم، تراس، مجرا، سماجت، اجرت، سرما، رستم
۲۴۵- کالا، کارامل، امار، اراک، ارام، کمال، رمال، کلر، املاک
۲۴۶- کابوس، سوال، کابل، بلوک، وکلا، کاسب، باسکول، لوکس
۲۴۷- درویش، داریوش، شادی، شیدا، شیاد، رویش، ارشیو، شیوا، اشور، یواش
۲۴۸- سودا، دنیا، سودان، دیوان، سونا، اسید، سواد، سید، ادیسون، دین، یونس
۲۴۹- مدال، عامه، معاد، معادله، ماله، عام، علامه، دعا، دله، عامل، عماد، دلمه
۲۵۰- صدا، صدق، اقتصاد، دقت، تقاص، صدقات، قصد، صداقت، اتاق

فصل دهم: چه کسی دلقک را کشت؟!

۲۵۱- اخمو، مورخ، ولرم، امور، ملخ، خرمالو، خمار، خال
۲۵۲- گمراه، گرمابه، گام، مربا، گرما، مهراب، برگه
۲۵۳- نعش، داعش، دشنام، منش، عمان، معاش، منع، شمعدان، عمد، معادن
۲۵۴- سجاد، سنا، دماسنج، جامد، سنجد، دامن، نجس، جنم، جدا، نادم
۲۵۵- طلسم، سطل، مسلط، لیست، تسلیم، میت، مستطیل، تسلط
۲۵۶- بیشه، نیش، بنیه، بشکه، کینه، یکشنبه، نهی، بینش
۲۵۷- امید، ایدز، یزدان، مزدا، دینام، زیاد، ایزد، یزد، میدان، نامزدی، مزد
۲۵۸- هکتار، ابهت، باک، تابه، اکبر، ربات، برکه، راهب، تبهکار، کتاب، رکاب، کهربا
۲۵۹- پست، لوکس، پوک، کپسول، پلک، توپ، کول، تلسکوپ، توکل، ولت، پولک
۲۶۰- یورش، هوش، شیره، شرور، شیوه، شهریور، ریشه
۲۶۱- تاکسی، کلیسا، لاستیک، استیک، استیل، اسکلت، سایت، اسکیت، کسالت، سیکل
۲۶۲- بارش، خشکبار، خراب، بخش، خشاب، بارکش، خشک، شراب، بخار
۲۶۳- نرگس، نگرش، فرنگ، فرش، شر، سنگ، سنگفرش، فشنگ
۲۶۴- رودل، زالو، زردالو، لرز، زرد، داور، دراز، لودر، ارزو، درز
۲۶۵- اگهی، سیگار، اسیر، سیاه، گاری، گریه، ارس، گیره
۲۶۶- سوم، سمور، وام، سوسمار، ساس، سارس، موسس، سمسار، رام، سماور، سرو
۲۶۷- گند، بدل، بلندگو، لگد، گنبد، نوبل، بلد، گلوبند، بلوند
۲۶۸- کران، کلانتر، کنترل، لکنت، تانک، تانکر، انتر، راکن
۲۶۹- سیل، فسیل، طفل، طیف، لیف، نیل، لطیف، لطف، فلسطین
۲۷۰- ایه، پیاز، پایه، چای، هیچ، زیپ، پیچ، پیازچه، پاچه، چاه
۲۷۱- روند، نشر، رشوه، شهروند، نوه، رده، دوره، شهود، روشن، شوهر، شنود، دشنه، نوشهر
۲۷۲- گنده، دیگ، دنگ، گیوه، ودیه، گوینده، گونی، نوید
۲۷۳- بامیه، ایوب، میوه، بیمه، بیوه، هما، ابمیوه، بومی، بوم
۲۷۴- نطق، نقاب، مبنا، باطن، طناب، مناطق، نقاط، قطاب، قطبنما، ناب، منطق، قطب، طاق
۲۷۵- اشعار، عرش، عاشورا، شعر، اوا، شاعر، شروع، عشا، شعور، شعار، شعرا، واشر، شرع
۲۷۶- گاری، کفگیر، کیف، کاری، گاف، کفری، گرافیک، کفر
۲۷۷- سطر، اسطوره، طاهر، هوس، ارسطو، وسط، واسطه، ساطور
۲۷۸- کوی، کودن، پیوند، کوپ، یدک، یون، کندو، نیکو
۲۷۹- مهال، طعام، طمع، ماه، طعم، طعمه، مطالعه، علما، طالع
۲۸۰- گارسون، گور، ارگون، سران، نارس، واگن، گارسن، انگور
۲۸۱- افرا، عارف، عرف، اعتراف، افترا، رفع، تعارف، عفت، ارتفاع
۲۸۲- جگر، جوان، ارنج، نگر، اجر، جنگ، گنج، جنگاور، جانور، وراج
۲۸۳- گرداب، ارد، بالگرد، درب، بدل، گارد، ابر، دلار، باد، گدا
۲۸۴- قابلمه، مبل، قله، لقمه، قبله، مقاله، قلمه، مقابله، باله، ملقب، ملاقه
۲۸۵- فروند، فریدون، دین، نیرو، ردیف، فرید، نفر
۲۸۶- سنا، سند، اتنا، استان، اسناد، سد، داستان، ندا، اسان
۲۸۷- چپول، چپاول، چلو، پاس، چاپلوس، پول، چالوس
۲۸۸- مکه، اهک، حمام، محاکمه، مهم، ماهک، ماه، حکم، کاه، کام، حاکم، محک، کما، هما، محکم
۲۸۹- بند، کربن، کرم، کمربند، کمد، مرکب، کمند، بندر، منکر، کندر، درب، مدرک، منبر، مدرن
۲۹۰- سرگیجه، جگر، گره، هجری، جیره، گریه، گیر
۲۹۱- ریزش، مزار، ارزش، رزمایش، میرزا، زیر، رازی، زاری، شیراز، ارز، شیار
۲۹۲- سلام، مدال، دستمال، ملات، تماس، سالم، سلامت، املت
۲۹۳- دیش، کمد، کبد، مشک، بید، شیب، مشکی، بیدمشک، شیک، بیم، کیش
۲۹۴- اوا، جاز، اواز، اوج، دوا، وجد، واجد، جادو، ازدواج، جواز
۲۹۵- بالغ، زابل، زاغ، زبل، اغلب، غزال
۲۹۶- زین، زنبیل، بنجل، بنز، زنجبیل، جنب، لجن، نجیب
۲۹۷- تمبر، مراتب، متکبر، مبارک، مکتب، مبتکر، کمتر، مرتکب، متکا، مرکبات، مرتب، کرامت، تراکم
۲۹۸- خالو، لواش، حال، اول، لوح، شاخ، حوا، وال، خوشحال، حلوا، شوخ
۲۹۹- گلایه، لیلا، یال، لایه، لال، گله، گالیله، الهی، هلال
۳۰۰- افشا، افت، شکاف، کاشف، فاش، اکتشاف، کفاش

فصل یازدهم: پریوش

۳۰۱- یوان، موسی، نیما، مونا، وان، سومین، مایوس، ناموس، سونامی، انی، نوا، سمنو، مونس
۳۰۲- معین، مانع، مایع، میهن، عامه، میانه، عمان، معاینه، معنی، نیمه، اینه
۳۰۳- ابدا، مدد، اباد، اداب، مبدا، بامداد، مداد
۳۰۴- شاهد، شاد، دره، ازرده، هشدار، زرده، شهد، زهرا، شهرزاد، شهدا، اشهد
۳۰۵- دولا، بلوط، وال، باطل، طبل، طالب، وبا، داوطلب، طلا، طول
۳۰۶- ماهی، سرمایه، یار، مهیار، همسر، سرمه، اهرم، اسیر، سیاره
۳۰۷- وان، گرو، گرگ، گروگان، ارگ، گاو، روا، گنگ، انگور، گرگان، ارگن
۳۰۸- جواب، جواد، باید، دیو، جاوید، یابو
۳۰۹- کتابچه، تباه، چابک، تابه، کتاب، ابهت
۳۱۰- نشسته، نشت، شانس، نشاسته، شناسه، ساتن، نشست، نشات، تنها، شانه، سنت
۳۱۱- مقوا، تقوا، تمام، ماموت، موقت، قامت، مقاومت، مقام، مقاوم، ماتم
۳۱۲- خامه، امپر، خمره، ماهر، پخمه، خمپاره، خرما
۳۱۳- سنجاق، کاج، جناق، کنج، اسکن، جان، سکان، سنجاقک، قناس
۳۱۴- کروات، کاور، تکاور، فورا، تفکر، کافور، کفتر، وفات، فاکتور، واکر، کارت، کفتار
۳۱۵- براده، رهیاب، دایر، باید، ایده، راهب، ردیاب، دایه، بیدار، دیار، برده، بهداری، بدهی، باده، بردیا، بهار
۳۱۶- مانکن، نمکدان، نماد، نادم، کمند، مانند، اندک
۳۱۷- صبح، ناب، صبحانه، بنا، حبه، حنا، صحنه، انبه، نصب، صاحب
۳۱۸- لابی، لوبیا، موبایل، ایوب، ویلا، ابلیمو، مایل، ایول
۳۱۹- اتان، اتوبان، توانا، تابان، نبوت، اتنا، تاوان
۳۲۰- تالاب، باتلاق، اتاق، بالا، تقلب، القا، قبلا، قاتل، باقلا
۳۲۱- گویش، شیوا، شیما، یواش، گوشی، گاومیش، میگو، گویا
۳۲۲- مسکو، سویا، سیامک، ماسک، میکس، واکس، مساوی، موسی، اسکیمو، مسواک، سیما، اسکی
۳۲۳- سیمان، ساری، سمینار، مسیر، رمان، ریسمان، سرما، میان، سیار، نیما، امیر، یاسمن
۳۲۴- رویا، ابی، ویران، باور، بورانی، بانو، روان، بینوا
۳۲۵- حرم، مار، امن، نامحرم، مراحم، مرام، حمام، رحمان، محرم، حرام، نرم
۳۲۶- هیولا، شیلا، شاهی، اهلی، شوالیه، لاشه، الویه
۳۲۷- رسوخ، سخره، جوخه، خروس، جسور، خسرو، سرجوخه، خروج
۳۲۸- ایدز، ابزی، زیبا، بازدید، دزدی، ادبی، ایزد، باید، بازی، زیاد، ابدی
۳۲۹- کاکل، کالسکه، سال، کال، کاسه، الک، اسکله، کلاهک، سکه، کلک، لکه
۳۳۰- کهربا، بدهکار، بارکد، بهار، راکد، درکه، اردک
۳۳۱- گوی، دیزل، دوز، لوزی، زگیل، زیلو، گول، گلدوزی، لیگ، گود، لزگی
۳۳۲- اینک، پلک، پلکان، یال، پلیکان، کپل، الک، پا، پاک، کپی، کنیا، پلان، اکیپ، کیان، پکن، لک
۳۳۳- اسفنج، فنج، فسنجان، نفس، نجس، نجف، جنس، فنجان
۳۳۴- نیمه، نهم، نیش، شومینه، منشی، یمن، میوه، مینو، نوه، شهین
۳۳۵- اخیر، خاویار، اریا، اخروی، اخوی، اوار، یارو، اواخر، خیار، خارا
۳۳۶- فلوت، بافت، بلوف، بلوا، تاول، تابلو، فوتبال، فتوا، وفات
۳۳۷- ماست، زمستان، تمنا، نماز، زمان، متان، تماس، ساتن
۳۳۸- بقال، لایق، باقالی، قلاب، قالب، قبلا، قالی، لابی، باقی
۳۳۹- کاوش، شاکر، شلوارک، کولر، شوکر، روکش، شکار، روال، لواشک، کشور، لشکر
۳۴۰- خبره، بارز، خربزه، برزخ، خراب، هزار، بخار، زهرا، راهب
۳۴۱- واگن، انگل، انگولا، الان، الگو، النگو، والا، گالن
۳۴۲- زادگاه، ازاد، زاهد، گدازه، اهدا، ازاده، اگاه
۳۴۳- ایران، ابان، انباری، انار، یاران، انبر، بارانی، اریا، نایاب، بینا
۳۴۴- هشتاد، کاه، دکه، کشته، شهادت، اشهد، کته، اتشکده، کاهش، دهات
۳۴۵- کربلا، رباط، طلبکار، بلا، طلب، کلر، کابل، بار، الک، طالب
۳۴۶- مینا، امین، متان، تومان، تامین، مایو، تمنا، نیما، ویتنام، میان، امنیت، متین، متون
۳۴۷- مرغابی، بیمار، مربا، مربی، غبار، غایب، یغما، غریب، امیر
۳۴۸- ارفاق، فقرا، افقی، رفیق، یارا، فارق، رفقا، ایفا، اریا، افاق، افریقا، افرا، فراق، فقیر
۳۴۹- ابگیر، بیدار، ادبی، ابدی، ردیاب، بردیا، باید، بادگیر، دایر، گارد، دربی
۳۵۰- کارت، اراک، کاراته، هرات، هکتار، راکت، کاتر، ترکه

فصل دوازدهم: سه خاتون بغداد

۳۵۱- ایوان، قوی، ساقی، اسیا، قوس، اقیانوس، نای، ناقوس
۳۵۲- ترد، ندرت، برند، سرداب، دربست، سربند، درست، انبردست، بست، داربست
۳۵۳- پریا، شاکی، شاپرک، پرشیا، کاشی، پارک، پیراشکی، کیارش، پیرایش
۳۵۴- باقر، بور، غرب، براق، اهو، بها، روباه، بقره، ابغوره، قبر، قورباغه، اره، غوره
۳۵۵- روح، فنر، فوری، چین، نوح، حوری، فنچ، حروف، حروفچین، وحی، فرنی
۳۵۶- زیلو، پیل، پلنگ، نیل، نزولی، لگن، یوزپلنگ، نیلو
۳۵۷- سخاوت، ساخت، پوست، استوا، سخت، اختاپوس، اتو
۳۵۸- روانه، ارومیه، همار، موریانه، ویرانه، مهران، هموار، هارمونی، مهین، هوا
۳۵۹- شهین، نشریه، پری، شهریه، پشه، نهر، هنرپیشه، پینه
۳۶۰- دفتر، دستور، دروس، تور، شوفر، شدت، سرشت، فرش، دوست، سرود، فرد، دستفروش، روش، سوت، درفش
۳۶۱- نمره، فرم، فرمانده، دامنه، فهم، نمدار، مانده، درام، مفرد، فرمان
۳۶۲- رانش، جشن، هجو، جوهر، اوج، جشنواره، نور، هنجار، اشور، هاشور، نجار، هجران، جوانه، جهش، جهان
۳۶۳- راسته، ترانه، رسان، تنها، هراس، هنرستان، تهران
۳۶۴- شلنگ، دلگشا، لنگر، ناشر، گشاد، گلنار، شنل، گردان، نارگل، شالگردن، شگرد، نگارش، انگل، شاگرد
۳۶۵- اهرم، گریم، ماهیگیر، یاری، گاری، گام، همگرا، ماهر، اگهی، یار
۳۶۶- وبا، وال، بلا، البالو، اول، اوایل، یابو، والیبال، لولا
۳۶۷- باز، گربه، بزرگراه، هرگز، گراز، ارگ، بزرگ، بهار، اره، گاز، رهبر، گرز
۳۶۸- خزه، خزر، روزه، نواز، روزنه، خوره، زورخانه، خون، رخنه، هاون
۳۶۹- جنبش، پنجه، پنجشنبه، جشن، جنب، نبش، جهش، ننه، پهن
۳۷۰- فوران، اردن، دوران، فردا، روان، دار، اروند، وفا، فضانورد، وارد، فضا، نفر
۳۷۱- روشن، شوربا، رویا، ویران، روانی، نور، نیشابور، ریش، ابی، ناو
۳۷۲- واکسن، کوتاه، ساکت، اهو، سوهان، نکته، تانک، کاسته، کوهان، کوهستان، کاوه، سکونت
۳۷۳- بابک، کباب، چلوکباب، چلو، کوچ، کچل، کلاچ، لبو، الو، الک، بلوک، بلا
۳۷۴- ایدا، اچار، ابیار، یارد، ابادی، ابدار، اداری، ایراد، ابدارچی، دبیر
۳۷۵- دریبل، بلدرچین، بندری، برلین، چیدن، چرند، چنبر، چریدن
۳۷۶- الایش، لرز، ارازل، شالیزار، شیار، زاری، ارایش، شیر، ارشیا، لیزر
۳۷۷- ویتامین، اتم، ایین، متن، اتی، تامین، ایتم، یتیم، تومان
۳۷۸- بندر، دربند، گردنبند، گردن، برگ، ننگ، برند، درنگ، درب، گند، نگر، برد، بدن
۳۷۹- پهن، نوپا، خان، خانه، پته، پناه، پخته، توپخانه، هوا، خاتون
۳۸۰- کیوان، بینوا، مینا، مبانی، نمک، کمیاب، بانمک، کامیون
۳۸۱- منشا، شمع، عید، معدن، ناشی، ماشین، شمعدانی، نمایش، نماد
۳۸۲- نگاره، مرزه، زمان، اهنگر، هنگام، زرنگ، مهناز، زمانه، هرمزگان، گمان، همزن، همگان
۳۸۳- سنت، دادستان، داستان، داد، اسناد، استان، تاس، سنا، تند
۳۸۴- افسر، فارس، رفسنجان، فنر، نجار، فسنجان، جار، نان، سنا، فنج، فنا، نفس، فنس
۳۸۵- چرب، ابراز، چاه، چهار، ازار، چابهار، بازارچه، زابرا، باز
۳۸۶- البوم، متولی، اتومبیل، تمایل، تالیم، توالی، لوتی، موبایل
۳۸۷- ابرنگ، بناگر، خبرنگار، رگبار، بانگ، خبرگان، خنگ، انگ
۳۸۸- رشوه، گوشه، گوشواره، ارش، شاهرگ، شوره، گرو، شور، گره، هاشور، ورشو
۳۸۹- اهانت، انتها، استوانه، اوستا، تنه، هوا، ساوه، اسان، توان، سوا، ستوان
۳۹۰- رام، مخابرات، ارا، تار، خمار، بخارا، ربات، مربا، تمبر
۳۹۱- موزه، هارون، ازمون، زانو، روزنامه، امروز، منور
۳۹۲- توازن، تناسخ، وانت، نخست، تخس، سزا، نوساز، تونس، ناز، سخن، خوزستان، خواست
۳۹۳- کوره، کوهنورد، ورود، کور، نکره، نوکر، کنده
۳۹۴- نمادین، همانند، نماینده، نهمین، نهان، مهدی، مدینه، همدان
۳۹۵- بدلی، بلا، رای، دریبل، لایی، لیبی، ردیاب، بیلیارد، بیل، یاری، دلیر
۳۹۶- ادمکش، پشمک، پشم، مکش، پاک، پماد، دامپزشک، اشپز، پزشک
۳۹۷- کابوی، کاخ، خالکوبی، کلوخ، خاک، بخیل، کولی، کیلو، خوک
۳۹۸- براق، قبرستان، قنات، بستر، قار، برق، سرقت، تناسب، قربان
۳۹۹- ملکوت، ریتم، کویت، تکلم، تیمور، موکل، کمیت، کیلومتر، رتیل، متکی، موکت
۴۰۰- دلاک، هدا، کلاهخود، خاله، وکلا، دخل، کلاه، داخل، دلخواه، کوله، دکل

فصل سیزدهم: مهمانی سه خاتون

۴۰۱- یال، نکات، کابینت، کیا، بانک، نیک، لکنت، لاک، نیابت، نبات، انی، کلان، تلکابین، لابی، کابل، لنت
۴۰۲- شورا، داد، وبا، داشبورد، بارش، دود، شوربا، باور، داور، درد
۴۰۳- صخره، نهاد، خاص، رهن، رصد، خرده، رصدخانه، صادر
۴۰۴- نقل، تنیس، تعلق، عقل، عسل، علی، نعل، سنت، تعلیق، سنتی، سعی، نستعلیق، علت، لعنت، لیست، تلقین
۴۰۵- همایش، خیام، هخامنشی، خشن، خیمه، میخ، خشم، شاخه، شخم
۴۰۶- قیام، کالری، قمار، مالک، ریال، ریکا، قلک، قلمکاری، قایم، ملاک، ریا، لیر، ملایر
۴۰۷- تنه، سرانه، راسته، ترن، انتر، سرشانه، تار، ارش، شهرستان، تاس، سرشت، هرات
۴۰۸- فریب، برف، سیبا، کفا، برفک، کبری، کرفس، ریسک، بارفیکس، فکس، فیبر
۴۰۹- تدارک، دکترا، خدمتکار، دختر، ختم، خدمت، تارخ، دکتر، تراکم، دمکرات، تمرد، خدمات
۴۱۰- اعمال، علیم، الیاس، عالی، اسماعیل، عیال
۴۱۱- فارس، سفارش، ارس، شفا، فاش، اجر، نشر، فنج، فنس، اشرف، فشارسنج، رنج، فجر، ناشر
۴۱۲- سیخک، سرخک، تاخیر، استخر، خاکی، خسارت، خاکستری، کرخت، سرایت
۴۱۳- جوشن، جاهد، جوشانده، وجدان، شواهد، نجوا، اجنه، جوشان، اوج، اندوه، نواده، جاده
۴۱۴- خالص، اصل، حاصلخیز، اصیل، حیا، حاصل، خلاص، صالح، خالی، زحل
۴۱۵- اسکی، تدارک، تایر، دستی، ادرس، یاسر، درست، دستار، ارد، یاد، دستیار، کیا، یار، کدر، سیر، دارت
۴۱۶- گلو، فرش، گوشی، شرف، ویفر، گوش، ولی، شریف، فروش، گوریل، یورش، رویش، ریش، گلف
۴۱۷- یاد، زندانی، اندونزی، نازی، ویزا، نینا، ونیز، ایدز، یون، یزدان، زندان
۴۱۸- شیما، پیشانی، ایمن، یمن، شیمی، پیشی، منش، شنا، نیایش، ماشین
۴۱۹- گروه، اهو، فروشگاه، ارش، هار، فشار، گوهر، گوارش، فواره، روش
۴۲۰- زیرک، ویزا، وزش، کاش، کشاورزی، ریزش، رازی، واریز، وزیر، کشاورز، روزی، زکریا، شاکی، زری
۴۲۱- ساکت، کسالت، تاکسی، کال، الکی، کلاس، پیت، کلیپ، الک، الپ، پلاستیک، کیا، سیل، اسکی، کاپ
۴۲۲- مهمان، نامحرم، همنام، نمره، هنر، حمام، محرمانه، راه، مرهم
۴۲۳- تاسف، سرد، سفت، سفارت، فردا، درس، ستاره، ترس، دفاتر، فساد، دارت، فرستاده، ادرس، دستار
۴۲۴- گواه، گیرا، نوا، نیروگاه، ریا، اینه، اهن، گونی، گاری، گوی، روانه، نگاه، راوی، نوه، رهن
۴۲۵- پتروس، پوست، سرخپوست، سوپ، روس، ترسو، سرو، پتو، ترس، سوخت
۴۲۶- خون، اهدا، خانواده، نواده، دانا، دوا، خوانا، هدا، هود، نود، اهن، خنده، ادا، خواهان
۴۲۷- فتوا، سفال، فوت، فستیوال، سلفی، تاسف، ولایت، یوسف، سال، تلف، تلافی، یاس، یافت، فایل، سوت
۴۲۸- ناله، جاهل، لاهیجان، اجیل، نهال، جهل، هیجان
۴۲۹- بدن، زند، ناس، بدنسازی، داس، ساز، یزدان، بنز، ادبی، ناب، سبد، دیس، اسید، زیبا، نای، سینا، سزا
۴۳۰- پست، سود، بودا، بوداپست، وبا، اوت، دوات، سودا، سوا، اسب، پتو، سواد، پادو
۴۳۱- ارم، تار، اینک، کمان، تینر، کارت، رامتین، رمانتیک، ترک، ریتم
۴۳۲- شوید، شاهرود، رادیو، هشدار، دایره، ارشیو، داور، دور
۴۳۳- واکر، کار، ورزشکار، زور، ارز، واشر، کور، رزرو، روش، شرور
۴۳۴- اسمان، سلیمان، سینما، املا، نسیم، اسیا، میانسال، سامان
۴۳۵- نفر، دور، ردیف، رنو، فرد، ویفر، دین، فنر، روی، نود، روند، فروند، یون، فریدون، رود، فنی، فروردین، دیو، فردین، درون، فرنی
۴۳۶- ظفر، ظرفشویی، ریش، رویش، روی، ظرف، شرف، شیر، فیش
۴۳۷- تارخ، بخت، بیخ، اتی، بختیاری، خیر، ریخت، ترب، خراب، خار، تیر، تار، بخاری، خیرات
۴۳۸- نگر، نگاره، ارگ، دهان، رها، ران، اجنه، جهانگرد، گران، رنج
۴۳۹- دیو، مدار، رادیو، مرور، مراد، ارد، رویا، امید، مور، امیر، یارد، رای، مروارید، رام، ارم، دیوار
۴۴۰- ستون، خوانا، وانت، تاس، اتنا، اتان، اوت، نخست، توانا، سنت، ستوان، خون، تونس، سخن، ناو، استخوان، خان، وات، اتو، انس، تخس
۴۴۱- بال، بنا، جنگلبان، نان، جنگل، بالن، گلاب، جالب، لبنان، ننگ، جناب
۴۴۲- ولرم، روی، مور، مشورت، تیم، یشم، شتر، موش، لیمو، لیموترش، رشت، میش
۴۴۳- خدا، داور، وان، هند، هندا، نادر، روانه، روند، دار، وارد، اره، ارد، رودخانه، دانه، اردو، نرخ، خرد، ناو، اخوند
۴۴۴- نیاز، بنیاد، زند، ابدی، بندباز، زبان، باز، زینب، ابی، بدبین، زیان، بادبزن، نایب
۴۴۵- غار، روانی، ویران، روغن، یارو، یار، غنی، ناروا، ارغوانی، غیر، نای
۴۴۶- راسو، سوپاپ، ساتور، پاس، پست، ستار، تراس، راس، پرتو، روستا، پاسپورت، پارس، پرستو، پاستور
۴۴۷- مصرع، ارم، مصراع، صدر، مار، صدام، صدراعظم، رعد، مصر
۴۴۸- پیدا، پشه، پاشنه، شهیدان، پاینده، دنیا، پیشنهاد، نای، شاهین، پیاده
۴۴۹- دارا، مدارا، مرداد، ارام، درامد، گرما، امر، امار، مادر، امدادگر، دامدار، امداد
۴۵۰- مرتد، ثروت، تندر، مروت، تندرو، موثر، ثروتمند، مونث

الف) پاسخ های آپدیت بازی “شهزاد (هزار داستان) ۱٫۰٫۱٫۶”

فصل چهاردهم: کوه مغناطیس

۴۵۱- دعا، استعداد، تاس، ساعت، ساعت، عدس، داد، سعادت، عادت
۴۵۲- شخم، خانه، ماش، بخشنامه، خشم، نخبه، خام، خانم، امشب، شنا، شاه، شام، خشن، ماه، اهن، خامه، بنا
۴۵۳- ستار، استراحت، تاس، تراس، ترس، تار، راحت، تست، حسرت
۴۵۴- هوش، کوه، ورشکسته، ترش، تکه، هوس، تشک، تشکر، ترسو، سکته، شکوه
۴۵۵- ماه، لانه، متن، تنه، نغمه، تنها، غلات، ناله، لغتنامه، مهلت، نامه
۴۵۶- نجار، مرد، رمان، نادر، دوام، درون، نوار، جانور، جوانمرد، جرم، دارو، نمد
۴۵۷- هوادار، اراده، اگاه، گروه، داور، وارد، دره، اردوگاه، اهورا، رود
۴۵۸- سرور، نوار، سنت، وانت، ترور، توران، تور، نور، سرو، سنتور، تراس، سونا، ترس، رستوران، وان، سوت، تنور، تونس
۴۵۹- ارابه، باران، برگه، گربه، ارگان، گرانبها، نگار
۴۶۰- سکو، بست، کویت، بیسکویت، سیب، بوتیک، سبک، بوکس، سوت، کوی، کسب، سکوت
۴۶۱- رنگ، نهر، گذرنامه، هنر، گرم، گره، راه، نامه، ذهن، نذر، گناه، گمراه
۴۶۲- سنت، سارا، رخت، خرس، خار، استان، سخن، سرخ، رانت، تراس، اسارت، تاس، ترس، سخت، ستارخان، ترن، خراسان، استخر
۴۶۳- شیر، واشر، نیایش، شناور، نوار، ناشر، روشن، وان، شنا، شورا، روشنایی، نشر، روان، یواش
۴۶۴- قرنیه، قرینه، نقطه، قطره، قطر، قرنطینه
۴۶۵- سرنگ، زرین، سنگریزه، هرگز، زنگ، نهر، سینه، رهن، نسیه، گزنه
۴۶۶- توان، کتان، دکان، دوا، تکواندو، اندک، وانت، دوات، کود، کدو، کند، تند، کادو
۴۶۷- برگ، مبارک، کنگر، مکار، بام، کربن، گرمکن، ابر، گرما، گمرک، ابگرمکن، مربا، کرم
۴۶۸- داس، استخدام، ادم، اخم، خدمت، استاد، اسم، تخم
۴۶۹- استین، بست، شبستان، نبات، اسب، ستایش، بیست، تنیس، بیان، ایست
۴۷۰- شیخ، شدت، پیشخدمت، پشت، میخ، پخش، مدت، پشم، پیش، تپش، دشت، مشت، شخم، تیم، خدمت، خشت
۴۷۱- کنیا، نیکو، کامیون، وام، نمک، نوک، کمین، کمان، مایو، کوی، وان
۴۷۲- شرف، هود، رهن، دفن، نوه، روشن، شوره، فروش، نهر، فروشنده، نور، درفش
۴۷۳- کالری، تار، یاس، راست، استیل، سیل، الکی، کارت، سال، کریستال، کلیسا، ترس، لیست، کلاس
۴۷۴- شیمی، شیار، شیرماهی، شیره، شاه، شهر، شهرام، ماهی، ماشه، شماره، ریه، شیر
۴۷۵- یاس، سالن، دایی، داس، دین، دنیا، سینا، سند، ایسلند، اسید، سینی
۴۷۶- امیر، ویران، رومانی، نور، یار، وان، یاور، مار، نرم، نیرو
۴۷۷- سرنگ، وفا، افسر، افسونگر، رنگ، واگن، نور، فوران، افسون، گور، فنر، فارس، نرگس، روان
۴۷۸- مال، چهل، جدال، چاه، ادم، جامد، دلمه، جلد، جام، دما، مدال، جهاد، جلاد، ماده، چال، دهل
۴۷۹- چرند، عمر، منچ، منع، دین، چمن، چرم، مدنی، عید، دیر، نمد، مرد، نرم، معدنچی، چین، معدن، مرید
۴۸۰- بنگاه، بهمن، گناه، نامه، گام، اهن، بانگ، نگاه، بام، نگهبان، نهنگ، اهنگ
۴۸۱- خدا، روان، خاور، خرد، رخداد، دور، خون، درون، وارد، درود، دوا، نخود، اردو
۴۸۲- نرمش، نشر، یورش، نور، روشن، نیرو، نیمرو، ریش، رویش، نیش
۴۸۳- باریک، کارت، ابر، ترب، برکت، تاریک، ترک، رکاب، بیکار، راکت، تیر، ابتکار، کاری، کار، یکتا، تبر
۴۸۴- لباس، بدنه، سند، باد، دنبال، نهاد، باند، داس، سالن، بلند، سبد، بال، اسب، هندل، ابد
۴۸۵- بال، بقال، قلک، لقب، بغل، باک، اغل، کابل، باغ
۴۸۶- شفا، فرش، تار، شرافت، اتش، ارتش، تفرش، رشت، ترش، فاش، فرات، شتر، تراش، گشت
۴۸۷- جگر، ترس، رنج، گرجستان، سنگر، سرنگ، اجر، راست، ارنج، گران، نرگس، تاجر
۴۸۸- بره، ریشه، ارز، شیب، شهربازی، ابر، ریش، بارز، شهر، شاه، رازی، شهاب، بازی، ارزش، زیبا، باز، بهار، یار
۴۸۹- دزد، دانا، دنیا، زین، دزدی، دین، ایزد، نیاز، یزد، ازادی، داد، زیاد، زیان، یزدان
۴۹۰- کاشی، کاش، خال، کیش، خشکسالی، کلاس، شکل، خاکی، شیخ، خاک، کال، سال، شیک، سیخ، اسکی، شاکی
۴۹۱- فیل، بدل، دلفین، دفن، بدن، بیل، دین، دبی، لیف، بند، بلند
۴۹۲- اهو، شیاد، اویز، دیه، ایده، ایزد، هوش، دایه، ادویه، زیاد، هادی
۴۹۳- میترا، تیم، مار، تایر، مات، یار، تیمار، رحم، ریتم، تار
۴۹۴- سیب، دست، کشتی، سبد، تشک، کیش، دیس، بیست
۴۹۵- نوش، اهن، بانو، شهاب، هوا، هوش، شانه، شنبه، شاه، نوشابه، وان، انبه، هاون
۴۹۶- زیان، زمین، زین، نیاز، اویز، موز، میهن، زانو، موازی، مایونز، اهن، ازمون، موزه
۴۹۷- گوشه، گواه، گوش، گور، ورزشگاه، شاه، زهرا، ورزش، روز، زور، شور، اهو، راه، گرز، شاهرگ، هوش، ارزش، گره، هزار، واشر
۴۹۸- شبیه، شیب، شهید، شهاب، شهادت، بهداشت، شادی، شته، بدهی، شاهد، تهی، هادی
۴۹۹- ماش، شاخ، مشک، ساکن، خنک، سکان، خشن، شام، ماسک، خانم، شخم، شانس، خشک، اسم، اخم، سخن، کاش، نمک
۵۰۰- صورت، تورم، اتو، قمار، مات، قوم، رمق، تقوا، قوا، مار، وقت، تقاص، تور، مترو، مقوا

فصل پانزدهم: کره اسب بالدار

۵۰۱- نهایت، زین، اینه، تازه، انتها، زیان، نیاز، تیز، تنها، تازیانه، اهن، هیات
۵۰۲- راز، زیلو، زود، رود، ارزو، رودل، الو، وزیر، زرد، ریز، دلاور، زردالو، ایدز، دوا، اول
۵۰۳- حرف، دینار، افرین، یار، دین، حریف، اردن، ردیف، دنیا، حنا، فردین
۵۰۴- گاز، ابرنگ، ارزن، گران، زبر، باران، نگار، باز، راز، انبار، انار، گازانبر، گرز، ارزان، بانگ، ابر
۵۰۵- عالم، جام، دعا، علم، جالب، مبدا، دام، بلا، ادب، جدال، مبل، عمل، ابد، عدل، ادم، مدال، دما، مال
۵۰۶- خبر، گام، خراب، اخر، خرمگس، برس، گرما، سراب، مگس، اخم، خام، ابر، برگ، اسب، خمار، سرب
۵۰۷- گام، تیم، نبات، تاب، گمان، مات، امنیت، بام، متن
۵۰۸- مسافر، تاس، سفر، مسافرت، ستم، سپر، پست، پارس، فرات، پسر، مار، ترس، سرما، اتمسفر، رسم، سفت، ستار، راست، ماست
۵۰۹- ارشد، رازی، لرزش، شال، ارز، دیر، شاد، ایزد، درز، یلدا، ریز، لیز، زال، زرد، ارزش، راز، شیراز، دریا، دیزل، رشید، شیاد
۵۱۰- اتو، داور، ترد، مدار، دوام، واردات، مار، ادم، تور، تمرد، رود، مات، مروت، وام، دما، مواد، دوا، دارت، اوا، مدت، اردو، ارام، دام
۵۱۱- کور، محکم، حمام، مار، مرحوم، حاکم، مرام، کمر، موم، مکار، کرم، روح، مراحم، کار، حکم، محرم، رحم، حرم
۵۱۲- اربیل، بادگیر، ادب، اردبیل، گلاب، دریا، ریگ، بیدار، بال، باد، دیگ، دلبر، بلا، دبی، ابر، لیگ، لگد، ردیاب
۵۱۳- بوران، برلین، بال، یاور، لیوان، ریل، بلور، لبو، بلوار، نور، ویران، اربیل
۵۱۴- اهنگ، دانه، شنا، گنده، انشا، نهاد، شاه، دهان، دشنه، اگاه، اهن، گشنه، دانش
۵۱۵- اجر، جوهر، مهاجر، هویج، ایرج، هوا، جمهوری، ریه
۵۱۶- متن، شانه، اتش، نشاسته، مشت، نشست، تنش، تنه، ماش، سهام، شانس، سنت، ماه، تاس، تنها، تشنه، شته، سهم، ماست، نشت
۵۱۷- نماز، زمان، تیز، میزان، تامین، امنیت، تیم، میز، نیاز، زینت، زمین، زین
۵۱۸- ماشه، اسم، شام، سجده، ماش، جامد، سجاده، ادم
۵۱۹- گلف، شرف، شیر، رفع، لیگ، عرش، شریف، علی، لیف
۵۲۰- سنگک، هود، کندو، کدو، سوگند، گنده، دکه، هوس، سند، گونه، کود، نوه
۵۲۱- چاپ، چای، چپاول، پویا، پوچ، سال، چلو، پول، سیل، اول، یاس، چیپس، پیچ، الو، سوال، چاپلوس، الپ، پلیس، چالوس، لوس
۵۲۲- بیم، میخچه، بچه، خیمه، بخیه، مخچه، میخ، بیمه
۵۲۳- نیایش، پشیمان، منشی، شنا، نیش، پیش، پیمان، ناشی، ماش، نمایش، شیمی
۵۲۴- اجیل، ریال، الجزایر، زجر، یار، اجر، ارازل، ازار، ایرج، اجرا، ریل، جاری، راز، ارز، زال، اریا، لرز، لیزر، لیز
۵۲۵- نرم، اینه، منفی، نهر، اهریمن، ریه، هنر، رهن، افرین، رفاه، اهن، امیر، میهن، ماهی، رمان، مناره
۵۲۶- اسب، بست، بابل، بسکتبال، سال، لباس، کسب، کباب، کتاب، بابک، تاس، تاب، سبک، کال، کسالت، بال، باک، کابل، کلاس
۵۲۷- دانه، یلدا، اول، والدین، اهن، اینده، الویه، لایه، دیوان، لیوان، ناهید، لانه، الوده
۵۲۸- ساکن، کاست، سنت، پاکت، پست، استان، کتان، سکان، پکن، پتک، تاس، پاکستان، ساکت، پاک
۵۲۹- خون، نادر، رخنه، اهو، دوا، رودخانه، دره، نهر، نور، اخور، روان، خدا، دانه، دوره، راه، اخر، رنده، نرخ، هنر، نهاد، خنده، خرد، دهان، دارو، اروند
۵۳۰- ترن، تنور، اوا، نور، روغن، توانا، غنا، وان، اغوا، غار، رانت، اوار، ارغوان، تار، نوار، وانت
۵۳۱- تهی، اهانت، اینه، تازیانه، نهایت، تنه، تنها، نیاز، زینت، زین، نیزه، اهن، هیات، زیان، تازه
۵۳۲- جانب، جنگل، باج، لنگ، بانگ، لنج، انگل، لگن، جالب، جنگ، بنا، لبنان، لجن، جنگلبان، بالن، جان، گلاب، بال
۵۳۳- شاهد، رویا، شاد، راه، هود، شاهرود، هادی، یار، شوهر، رشید، هوش، دارو، دشوار، داریوش، دره، روده، ریش، دایه، شیار
۵۳۴- کوی، سکوت، ماسک، وام، سیما، اسکی، مات، موکت، سویا، یاس، تیم، سکو، موسی، ماست، ستم، اسم، اسکیمو، واکس، تماس، یکتا، مساوی
۵۳۵- ترن، قند، قدم، تند، نمد، مدت، مرد، تمدن، نرم، دقت، رمق، مرقد، قرن، نقد، تمرد، قدرت، قدرتمند، ترد، قدر، متن، درد
۵۳۶- کیش، شیک، کلاس، کاست، لاستیک، کلیسا، تاس، تاکسی، ساکت، یکتا، سیل، ایست، تشک، لیست، یاس، کشت، اسکی
۵۳۷- دما، دریا، میلیارد، یلدا، مرید، مدال، رمال، مایل، مال، دیر، یار، دایی، میلاد
۵۳۸- مایع، شام، ماش، مانع، بیم، شنا، شعبان، منشی، شیب، منع، نیش، بام، نمایش، ناشی، ماشین، بنا، بیان، معنا، نعش، امشب، شبنم، عمان
۵۳۹- میدان، اینده، دینام، هادی، هند، نیمه، ادینه، دامنه، دانه، مهدی، نهاد، ادم، میهن، مدینه
۵۴۰- باهوش، موش، شبنم، هامون، بنا، نوه، بهمن، هاون، شنا، ماشه، وام، شنبه، شانه
۵۴۱- گوشه، پوشه، پژوهشگر، پشه، شهر، گوهر، شوهر، پره، گوش، گره، شور، رشوه، شوره
۵۴۲- حرم، حرمت، سحر، ساحر، رحمت، رحم، رستم، نرم، راست، ماست، حراست، حرام، رحمان
۵۴۳- عمر، تراش، اتم، عرش، شاعر، بام، ارتش، عمارت، بشر، تمبر، عابر، تابش، مرتب، شمع، مربا، عبارت، شعر، شتاب، ماش، شتر
۵۴۴- شفا، وفا، نشات، نفت، وان، فاش، اشتی، نشت، نیش، توان، تنش، وانت، فیش، اویشن، فوت، شنا، وفات، یواش
۵۴۵- پسر، راز، رازی، زیپ، سبزی، ساز، زیبا، سیر، اسیب، بازپرس، یاس، اسب، پاریس، ابر، ریز، سبز، پیر
۵۴۶- هنر، دیو، هیدروژن، روده، دره، نهر، نرده، دوره، درون، نیرو، نوید، وردنه
۵۴۷- یکتا، تار، تیر، کاری، راکت، کارت، اژیر، تایر، کتری، کار، کتیرا، تیراژ، یار، تاریک، ترک
۵۴۸- ماش، قشم، طلاق، شال، قلم، شلاق، طلا، مشق، شمال، شام
۵۴۹- کیف، جکوزی، جوک، فکس، فیوز، یوسف
۵۵۰- مات، شورا، شمع، عمو، شام، اتو، مشاور، تورم، شتر، شعر، مروت، شوم، شروع، موش، عمارت، وام، مشت، شاعر

مطالب مرتبط

2 دیدگاه‌

 1. امیر گفت:

  آپدیت پاسخ های بازی “شهزاد ۱٫۰٫۱٫۱”

  دقایقی پیش نسخه ی جدید “مثل در حجر” هم اومد.
  ضمن تشکر از طراحان این بازی، پاسخ ها به دو صورت تقدیم می شه. ابتدا به روز رسانی پاسخ های قبلی و بعد، تمامی پاسخ های جدیدترین نسخه:

  آپدیت پاسخ های بازی “شهزاد ۱٫۰٫۱٫۱”

  فصل دوازدهم: سه خاتون بغداد

  ۳۵۱٫ ایوان، قوی، ساقی، اسیا، قوس، اقیانوس، نای، ناقوس
  ۳۵۲٫ ترد، ندرت، برند، سرداب، دربست، سربند، درست، انبردست، بست، داربست
  ۳۵۳٫ پریا، شاکی، شاپرک، پرشیا، کاشی، پارک، پیراشکی، کیارش، پیرایش
  ۳۵۴٫ باقر، بور، غرب، براق، اهو، بها، روباه، بقره، ابغوره، قبر، قورباغه، اره، غوره
  ۳۵۵٫ روح، فنر، فوری، چین، نوح، حوری، فنچ، حروف، حروفچین، وحی، فرنی
  ۳۵۶٫ زیلو، پیل، پلنگ، نیل، نزولی، لگن، یوزپلنگ، نیلو
  ۳۵۷٫ سخاوت، ساخت، پوست، استوا، سخت، اختاپوس، اتو
  ۳۵۸٫ روانه، ارومیه، همار، موریانه، ویرانه، مهران، هموار، هارمونی، مهین، هوا
  ۳۵۹٫ شهین، نشریه، پری، شهریه، پشه، نهر، هنرپیشه، پینه
  ۳۶۰٫ دفتر، دستور، دروس، تور، شوفر، شدت، سرشت، فرش، دوست، سرود، فرد، دستفروش، روش، سوت، درفش
  ۳۶۱٫ نمره، فرم، فرمانده، دامنه، فهم، نمدار، مانده، درام، مفرد، فرمان
  ۳۶۲٫ رانش، جشن، هجو، جوهر، اوج، جشنواره، نور، هنجار، اشور، هاشور، نجار، هجران، جوانه، جهش، جهان
  ۳۶۳٫ راسته، ترانه، رسان، تنها، هراس، هنرستان، تهران
  ۳۶۴٫ شلنگ، دلگشا، لنگر، ناشر، گشاد، گلنار، شنل، گردان، نارگل، شالگردن، شگرد، نگارش، انگل، شاگرد
  ۳۶۵٫ اهرم، گریم، ماهیگیر، یاری، گاری، گام، همگرا، ماهر، اگهی، یار
  ۳۶۶٫ وبا، وال، بلا، البالو، اول، اوایل، یابو، والیبال، لولا
  ۳۶۷٫ باز، گربه، بزرگراه، هرگز، گراز، ارگ، بزرگ، بهار، اره، گاز، رهبر، گرز
  ۳۶۸٫ خزه، خزر، روزه، نواز، روزنه، خوره، زورخانه، خون، رخنه، هاون
  ۳۶۹٫ جنبش، پنجه، پنجشنبه، جشن، جنب، نبش، جهش، ننه، پهن
  ۳۷۰٫ فوران، اردن، دوران، فردا، روان، دار، اروند، وفا، فضانورد، وارد، فضا، نفر
  ۳۷۱٫ روشن، شوربا، رویا، ویران، روانی، نور، نیشابور، ریش، ابی، ناو
  ۳۷۲٫ واکسن، کوتاه، ساکت، اهو، سوهان، نکته، تانک، کاسته، کوهان، کوهستان، کاوه، سکونت
  ۳۷۳٫ بابک، کباب، چلوکباب، چلو، کوچ، کچل، کلاچ، لبو، الو، الک، بلوک، بلا
  ۳۷۴٫ ایدا، اچار، ابیار، یارد، ابادی، ابدار، اداری، ایراد، ابدارچی، دبیر
  ۳۷۵٫ دریبل، بلدرچین، بندری، برلین، چیدن، چرند، چنبر، چریدن
  ۳۷۶٫ الایش، لرز، ارازل، شالیزار، شیار، زاری، ارایش، شیر، ارشیا، لیزر
  ۳۷۷٫ ویتامین، اتم، ایین، متن، اتی، تامین، ایتم، یتیم، تومان
  ۳۷۸٫ بندر، دربند، گردنبند، گردن، برگ، ننگ، برند، درنگ، درب، گند، نگر، برد، بدن
  ۳۷۹٫ پهن، نوپا، خان، خانه، پته، پناه، پخته، توپخانه، هوا، خاتون
  ۳۸۰٫ کیوان، بینوا، مینا، مبانی، نمک، کمیاب، بانمک، کامیون
  ۳۸۱٫ منشا، شمع، عید، معدن، ناشی، ماشین، شمعدانی، نمایش، نماد
  ۳۸۲٫ نگاره، مرزه، زمان، اهنگر، هنگام، زرنگ، مهناز، زمانه، هرمزگان، گمان، همزن، همگان
  ۳۸۳٫ سنت، دادستان، داستان، داد، اسناد، استان، تاس، سنا، تند
  ۳۸۴٫ افسر، فارس، رفسنجان، فنر، نجار، فسنجان، جار، نان، سنا، فنج، فنا، نفس، فنس
  ۳۸۵٫ چرب، ابراز، چاه، چهار، ازار، چابهار، بازارچه، زابرا، باز
  ۳۸۶٫ البوم، متولی، اتومبیل، تمایل، تالیم، توالی، لوتی، موبایل
  ۳۸۷٫ ابرنگ، بناگر، خبرنگار، رگبار، بانگ، خبرگان، خنگ، انگ
  ۳۸۸٫ رشوه، گوشه، گوشواره، ارش، شاهرگ، شوره، گرو، شور، گره، هاشور، ورشو
  ۳۸۹٫ اهانت، انتها، استوانه، اوستا، تنه، هوا، ساوه، اسان، توان، سوا، ستوان
  ۳۹۰٫ رام، مخابرات، ارا، تار، خمار، بخارا، ربات، مربا، تمبر
  ۳۹۱٫ موزه، هارون، ازمون، زانو، روزنامه، امروز، منور
  ۳۹۲٫ توازن، تناسخ، وانت، نخست، تخس، سزا، نوساز، تونس، ناز، سخن، خوزستان، خواست
  ۳۹۳٫ کوره، کوهنورد، ورود، کور، نکره، نوکر، کنده
  ۳۹۴٫ نمادین، همانند، نماینده، نهمین، نهان، مهدی، مدینه، همدان
  ۳۹۵٫ بدلی، بلا، رای، دریبل، لایی، لیبی، ردیاب، بیلیارد، بیل، یاری، دلیر
  ۳۹۶٫ ادمکش، پشمک، پشم، مکش، پاک، پماد، دامپزشک، اشپز، پزشک
  ۳۹۷٫ کابوی، کاخ، خالکوبی، کلوخ، خاک، بخیل، کولی، کیلو، خوک
  ۳۹۸٫ براق، قبرستان، قنات، بستر، قار، برق، سرقت، تناسب، قربان
  ۳۹۹٫ ملکوت، ریتم، کویت، تکلم، تیمور، موکل، کمیت، کیلومتر، رتیل، متکی، موکت
  ۴۰۰٫ دلاک، هدا، کلاهخود، خاله، وکلا، دخل، کلاه، داخل، دلخواه، کوله، دکل

  ………………………………….
  ………………………………….
  ………………………………….

  ب) پاسخ های تمامی مراحل بازی “شهزاد ۱٫۰٫۱٫۱”

  http://uupload.ir/view/7bj1_پاسخ_های_بازی_شهزاد_۱٫۰٫۱٫۱٫txt/

 2. امیر گفت:

  سلام.
  دقایقی پیش نسخه ی جدید بازی “شهزاد (هزار داستان)” هم اومد.
  با تشکر از طراح(ان) این بازی، پاسخ های این نسخه، مانند دفعات پیشین، به دو صورت تقدیم می شود تا مدیران گرامی سایت ها، به هر گونه راحت ترند، عمل کنند: در ابتدا تنها مراحل جدید یا مراحلی که دارای تغییر بوده اند، سپس تمامی پاسخ های نسخه ی جدید ارائه می شود.

  برای چندمین بار تأکید می شود کلیه ی غلط های املایی، نگارشی و منطقی پاسخ ها، مربوط به طراح یا طراحان بازی است و در این فایل، هیچ گونه تغییر رسم الخط یا تصحیح اشتباهاتی صورت نگرفته است و فقط پاسخ ها برای گذراندن مراحل نوشته شده اند.

  الف) پاسخ های آپدیت بازی “شهزاد (هزار داستان) ۱٫۰٫۱٫۲”

  فصل سیزدهم: مهمانی سه خاتون

  ۴۰۱٫ یال، نکات، کابینت، کیا، بانک، نیک، لکنت، لاک، نیابت، نبات، انی، کلان، تلکابین، لابی، کابل، لنت
  ۴۰۲٫ شورا، داد، وبا، داشبورد، بارش، دود، شوربا، باور، داور، درد
  ۴۰۳٫ صخره، نهاد، خاص، رهن، رصد، خرده، رصدخانه، صادر
  ۴۰۴٫ نقل، تنیس، تعلق، عقل، عسل، علی، نعل، سنت، تعلیق، سنتی، سعی، نستعلیق، علت، لعنت، لیست، تلقین
  ۴۰۵٫ همایش، خیام، هخامنشی، خشن، خیمه، میخ، خشم، شاخه، شخم
  ۴۰۶٫ قیام، کالری، قمار، مالک، ریال، ریکا، قلک، قلمکاری، قایم، ملاک، ریا، لیر، ملایر
  ۴۰۷٫ تنه، سرانه، راسته، ترن، انتر، سرشانه، تار، ارش، شهرستان، تاس، سرشت، هرات
  ۴۰۸٫ فریب، برف، سیبا، کفا، برفک، کبری، کرفس، ریسک، بارفیکس، فکس، فیبر
  ۴۰۹٫ تدارک، دکترا، خدمتکار، دختر، ختم، خدمت، تارخ، دکتر، تراکم، دمکرات، تمرد، خدمات
  ۴۱۰٫ اعمال، علیم، الیاس، عالی، اسماعیل، عیال
  ۴۱۱٫ فارس، سفارش، ارس، شفا، فاش، اجر، نشر، فنج، فنس، اشرف، فشارسنج، رنج، فجر، ناشر
  ۴۱۲٫ سیخک، سرخک، تاخیر، استخر، خاکی، خسارت، خاکستری، کرخت، سرایت
  ۴۱۳٫ جوشن، جاهد، جوشانده، وجدان، شواهد، نجوا، اجنه، جوشان، اوج، اندوه، نواده، جاده
  ۴۱۴٫ خالص، اصل، حاصلخیز، اصیل، حیا، حاصل، خلاص، صالح، خالی، زحل
  ۴۱۵٫ اسکی، تدارک، تایر، دستی، ادرس، یاسر، درست، دستار، ارد، یاد، دستیار، کیا، یار، کدر، سیر، دارت
  ۴۱۶٫ گلو، فرش، گوشی، شرف، ویفر، گوش، ولی، شریف، فروش، گوریل، یورش، رویش، ریش، گلف
  ۴۱۷٫ یاد، زندانی، اندونزی، نازی، ویزا، نینا، ونیز، ایدز، یون، یزدان، زندان
  ۴۱۸٫ شیما، پیشانی، ایمن، یمن، شیمی، پیشی، منش، شنا، نیایش، ماشین
  ۴۱۹٫ گروه، اهو، فروشگاه، ارش، هار، فشار، گوهر، گوارش، فواره، روش
  ۴۲۰٫ زیرک، ویزا، وزش، کاش، کشاورزی، ریزش، رازی، واریز، وزیر، کشاورز، روزی، زکریا، شاکی، زری
  ۴۲۱٫ ساکت، کسالت، تاکسی، کال، الکی، کلاس، پیت، کلیپ، الک، الپ، پلاستیک، کیا، سیل، اسکی، کاپ
  ۴۲۲٫ مهمان، نامحرم، همنام، نمره، هنر، حمام، محرمانه، راه، مرهم
  ۴۲۳٫ تاسف، سرد، سفت، سفارت، فردا، درس، ستاره، ترس، دفاتر، فساد، دارت، فرستاده، ادرس، دستار
  ۴۲۴٫ گواه، گیرا، نوا، نیروگاه، ریا، اینه، اهن، گونی، گاری، گوی، روانه، نگاه، راوی، نوه، رهن
  ۴۲۵٫ پتروس، پوست، سرخپوست، سوپ، روس، ترسو، سرو، پتو، ترس، سوخت
  ۴۲۶٫ خون، اهدا، خانواده، نواده، دانا، دوا، خوانا، هدا، هود، نود، اهن، خنده، ادا، خواهان
  ۴۲۷٫ فتوا، سفال، فوت، فستیوال، سلفی، تاسف، ولایت، یوسف، سال، تلف، تلافی، یاس، یافت، فایل، سوت
  ۴۲۸٫ ناله، جاهل، لاهیجان، اجیل، نهال، جهل، هیجان
  ۴۲۹٫ بدن، زند، ناس، بدنسازی، داس، ساز، یزدان، بنز، ادبی، ناب، سبد، دیس، اسید، زیبا، نای، سینا، سزا
  ۴۳۰٫ پست، سود، بودا، بوداپست، وبا، اوت، دوات، سودا، سوا، اسب، پتو، سواد، پادو
  ۴۳۱٫ ارم، تار، اینک، کمان، تینر، کارت، رامتین، رمانتیک، ترک، ریتم
  ۴۳۲٫ شوید، شاهرود، رادیو، هشدار، دایره، ارشیو، داور، دور
  ۴۳۳٫ واکر، کار، ورزشکار، زور، ارز، واشر، کور، رزرو، روش، شرور
  ۴۳۴٫ اسمان، سلیمان، سینما، املا، نسیم، اسیا، میانسال، سامان
  ۴۳۵٫ نفر، دور، ردیف، رنو، فرد، ویفر، دین، فنر، روی، نود، روند، فروند، یون، فریدون، رود، فنی، فروردین، دیو، فردین، درون، فرنی
  ۴۳۶٫ ظفر، ظرفشویی، ریش، رویش، روی، ظرف، شرف، شیر، فیش
  ۴۳۷٫ تارخ، بخت، بیخ، اتی، بختیاری، خیر، ریخت، ترب، خراب، خار، تیر، تار، بخاری، خیرات
  ۴۳۸٫ نگر، نگاره، ارگ، دهان، رها، ران، اجنه، جهانگرد، گران، رنج
  ۴۳۹٫ دیو، مدار، رادیو، مرور، مراد، ارد، رویا، امید، مور، امیر، یارد، رای، مروارید، رام، ارم، دیوار
  ۴۴۰٫ ستون، خوانا، وانت، تاس، اتنا، اتان، اوت، نخست، توانا، سنت، ستوان، خون، تونس، سخن، ناو، استخوان، خان، وات، اتو، انس، تخس
  ۴۴۱٫ بال، بنا، جنگلبان، نان، جنگل، بالن، گلاب، جالب، لبنان، ننگ، جناب
  ۴۴۲٫ ولرم، روی، مور، مشورت، تیم، یشم، شتر، موش، لیمو، لیموترش، رشت، میش
  ۴۴۳٫ خدا، داور، وان، هند، هندا، نادر، روانه، روند، دار، وارد، اره، ارد، رودخانه، دانه، اردو، نرخ، خرد، ناو، اخوند
  ۴۴۴٫ نیاز، بنیاد، زند، ابدی، بندباز، زبان، باز، زینب، ابی، بدبین، زیان، بادبزن، نایب
  ۴۴۵٫ غار، روانی، ویران، روغن، یارو، یار، غنی، ناروا، ارغوانی، غیر، نای
  ۴۴۶٫ راسو، سوپاپ، ساتور، پاس، پست، ستار، تراس، راس، پرتو، روستا، پاسپورت، پارس، پرستو، پاستور
  ۴۴۷٫ مصرع، ارم، مصراع، صدر، مار، صدام، صدراعظم، رعد، مصر
  ۴۴۸٫ پیدا، پشه، پاشنه، شهیدان، پاینده، دنیا، پیشنهاد، نای، شاهین، پیاده
  ۴۴۹٫ دارا، مدارا، مرداد، ارام، درامد، گرما، امر، امار، مادر، امدادگر، دامدار، امداد
  ۴۵۰٫ مرتد، ثروت، تندر، مروت، تندرو، موثر، ثروتمند، مونث

  ………………………………….
  ………………………………….
  ………………………………….

  ب) پاسخ های بازی “شهزاد (هزار داستان) ۱٫۰٫۱٫۲”
  (پاسخ های تمامی مراحل):

  http://s9.picofile.com/file/8343552250/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_1_0_1_2.txt.html

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *