جملات انگلیسی درباره زندگی

جملات و ضرب المثل های زیبا انگلیسی درباره زندگی

جملات و ضرب المثل های زیبا انگلیسی درباره زندگی

جملات انگلیسی در مورد زندگی

بادکنک ها همیشه با باد مخالف اوج میگیرند
The kites always rise with adverse winds

جملات انگلیسی با معنی

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others

جملات انگلیسی درباره زندگی با معنی

سفری به طول هزارفرسنگ با یک گام آغاز می شود
A distant tour begins with one step…

جملات انگلیسی با معنی

بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند
The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem

جملات انگلیسی درباره زندگی با معنی

به جای موفقیت در چیزی که از آن نفرت دارم، ترجیح می دهم در چیزی شکست بخورم که از آن لذت می برم
Instead of success in a base I hate, I prefer to loose in a base I enjoy

جملات انگلیسی با معنی

بادبادک تا باباد مخالف روبه رو نگردد ، اوج نخواهد گرفت
If the kite doesn’t face adverse wind it won’t rise…

جملات انگلیسی درباره زندگی با معنی

آن‌چه را که در مزرعه ذهن خود کاشته‌اید درو خواهید کرد
You will reap what you plant in your minds farm

جملات انگلیسی با معنی

متن انگلیسی در مورد زندگی روزمره

اگر در جریان رودخانه صبرت ضعیف باشد هر تکه چوبی مانعی عظیم بر سر راهت خواهد شد
If you won’t be patient in the flow of river, every driftwood will be a huge problem for you

جملات انگلیسی درباره زندگی با معنی

آن که امروز را از دست می دهد ! فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیست
Who looses today, won’t find tomorrow
There is nothing important as today

جملات انگلیسی درباره زندگی با معنی

 

یک ضرب المثل امریکای هست که میگه مشکل که به وجود اومد بگرد راه حلش را پیدا کن نگرد دنبال این که چرا بوجود اومد
There is an American proverb that says: If you face a problem try to find the solution not the reason

جملات انگلیسی با معنی

انسان هر چه بالاتر بروداحتمال دیده شدن وصله ی شلوارش بیشتر می شود
Whatever human rise his trousers inset will be seen more

جملات انگلیسی درباره زندگی با معنی

هنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند
When you catch in a calumny, you know your real friends

جملات انگلیسی با معنی

عشق عینک سبزی است که با آن انسان کاه را یونجه می‌بیند
Love is a green glass that you see the chaff as alfalfa with it

جملات انگلیسی درباره زندگی با معنی

هرگز به احساساتی که دراولین بر خورد از کسی پیدا می کنید نسنجیده اعتماد نکنید
Don’t believe your sense of first meeting never

جملات انگلیسی با معنی

تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد
Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us

جملات انگلیسی درباره زندگی با معنی

مهم نیست چه پیش آمده ،تحمل کن و اندوه خود را زیر لبخندی بپوشان
It isn’t important that what happened, tolerate and hide your grief with smiles

جملات انگلیسی با معنی

ضرب المثل های انگلیسی درباره زندگی

Life is sweet
زندگی در گذر حادثه هاست گاه تلخ است و گهی شیرین است

جملات انگلیسی درباره زندگی با معنی

Life without a friend is death without a witness
زندگی بی دوست مرگ بدون شاهد است

جملات انگلیسی با معنی

Life is a battle, not a feast
دنیا محل آزمایش است نه جای آسایش

جملات انگلیسی درباره زندگی با معنی

Life without love is like a tree without fruit
زندگی بدون عشق مثل درخت بی میوه است

جملات انگلیسی با معنی

Life begins at forty
زندگی تازه در چهل سالگی آغاز می شود

جملات انگلیسی درباره زندگی با معنی

Life is not always a bed of rose
زندگی خوردن و خوابیدن نیست

جملات انگلیسی با معنی

Life is short and time is swift
زندگی کوتاه است و زمان شتابان گذران

جملات انگلیسی درباره زندگی با معنی

ضرب المثل انگلیسی

A poor workman blames his tools

کارگر بی‌مهارت، ابزار کارش را مقصر می‌داند

مترادف فارسی: عروس نمی‌توانست برقصد، می‌گفت زمین کج است یا وقتی زمین سفت است ، گاو از چشم گاو دیگر بیند

جملات انگلیسی با معنی

A bird in the hand is worth two in the bush

یک پرنده‌ در دست، بهتر از دوتا روی درخت است

مترادف فارسی: سرکه نقد به از حلوای نسیه

جملات انگلیسی درباره زندگی با معنی

Absence makes the heart grow fonder

دوری باعث علاقمندی می شود

مترادف فارسی: دوری و دوستی

جملات انگلیسی با معنی

A cat may look at a king

شاید که گربه به شاهی نظر کند

مترادف فارسی: به اسب شاه گفته یابو

جملات انگلیسی درباره زندگی با معنی

A chain is no stronger than its weakest link

استحکام زنجیر به اندازه ضعیف‌ترین حلقه آن است ویلیام شکسپیر در نمایش‌نامه ژولیوس سزار

جملات انگلیسی با معنی

A coward dies a thousand times before his death The valiant never taste of death but once

ترسو هزاربار پیش از مرگ می‌میرد آدم نترس فقط یکبار مزه مرگ را می‌چشد

مترادف فارسی: ترس برادر مرگ است

مترادف فارسی: ترسو مرد!

جملات انگلیسی درباره زندگی با معنی

A creaking door hangs longest and A creaking gate hangs long

دری که غژغژ می‌کند عمرش بیشتر است

مترادف فارسی: اجل برگشته می میرد نه بیمار سخت

جملات انگلیسی با معنی

Actions speak louder than words

صدای عمل رساتر از حرف است

مترادف فارسی: دو صد گفته چون نیم کردار نیست

جملات انگلیسی درباره زندگی با معنی

Advice when most needed is least heeded

هرجا که پند و اندرز لازم آید، کمتر گوش شنوا است

جملات انگلیسی با معنی

A fool and his money are easily parted

احمق و پولش به راحتی از هم جداشدنی هستند

مشابه فارسی:تا ابله در جهانه، مفلس در نمی ماند

جملات انگلیسی درباره زندگی با معنی

A fox smells its own lair first and A fox smells its own stink first

روباه بوی گندش را زودتر از دیگران استشمام می‌کند

مترادف فارسی: چوب را که بلند کنی، گربه دزده فرار می‌کند

جملات انگلیسی با معنی

A friend in need is a friend indeed

به هنگام نیاز، دوست واقعی شناخته می‌شود

معادل فارسی: دوست آن باشد که گیرد دست دوست / در پریشان‌حالی و درماندگی

دوست واقهی کسی است که درموقع مشکلات همراه ماست

جملات انگلیسی درباره زندگی با معنی

After a storm comes a calm

پس از طوفان، آرامش گسترده می‌گردد

جملات انگلیسی با معنی

After dinner sit a while, after supper walk a mile

بعد از نهار کمی استراحت کنید، بعد از شام یک کیلومتر راه بروید

جملات انگلیسی درباره زندگی با معنی

A good beginning makes a good ending

یک شروع خوب، پایان خوبی در پی دارد

خلاف فارسی: خشت اول چون نهد معمار کج// تا ثریا می رود دیوار کج مولوی

جملات انگلیسی با معنی

A good man in an evil society seems the greatest villain of all

انسان نیک در جمع اشرار، شریرترین آن‌ها به نظر می‌رسد

مترادف فارسی : با بدان منشین که صحبت بد/گرچه پاکی تو را پلید کند/آفتابی بدین بزرگی را/پاره ای ابر ناپدید کند

جملات انگلیسی درباره زندگی با معنی

A good surgeon has an eagle’s eye, a lion’s heart, and a lady’s hand

یک جراح خوب دارای چشمی همانند عقاب، دلی مثل شیر و دستی زنانه است

جملات انگلیسی با معنی

A guilty conscience needs no accuser

یک وجدان گناه‌کار به سرزنش دیگران محتاج نیست

جملات انگلیسی درباره زندگی با معنی

A jack of all trades is master of none

کسی که همه کار انجام می‌دهد استاد هیچ‌ کاری نیست

مترادف فارسی: همه‌کاره و هیچ‌کاره

جملات انگلیسی با معنی

A lie has no legs

دروغ پا ندارد

مترادف فارسی: دروغگو تا در خانه‌اش

جملات انگلیسی درباره زندگی با معنی

A lie can be halfway around the world before the truth gets its boots on

حقیقت تا چکمه‌هایش را بپوشد، دروغ نیمی از جهان را دور زده است

جملات انگلیسی با معنی

Well begun is half done
شروع خوب نصف کار است.

جملات انگلیسی درباره زندگی با معنی

Winners never cheat and cheaters never win
آدمهای برنده هرگز کلک نمی زنند و آدمهای متقلب هرگز برنده نمی شوند.

جملات انگلیسی با معنی

When money speaks, the truth remains silent
وقتی پول حرف می زند حقیقت سکوت اختیار می کند.

جملات انگلیسی درباره زندگی با معنی

When a thing is done, advice comes too late
بعد از وقوع واقعه، پند و تدبیر دیگر بکار نیاید.

جملات انگلیسی با معنی

Waste not, want not
اسراف نکن تا محتاج نشوی.

جملات انگلیسی درباره زندگی با معنی

a Watched pot never boils
زمان انتظار دیر می گذرد.

جملات انگلیسی با معنی

Will is the key of the victories
رمز پیروزی اراده است.

جملات انگلیسی درباره زندگی با معنی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *