جملات انگلیسی برای تاتو

عشق بی پایان - Endless Love

عشق بی پایان – Endless Love

این بار در اینفو یکسری متن کوتاه انگلیسی به همراه ترجمه فارسی ، مناسب برای تاتو ( خالکوبی ) قرار دادادیم .

Even angels fall

حتی فرشته ها هم سقوط می کنند


My life is my art, My art is my life

زندگی من هنر من است، هنر من زندگی من است


Live by faith, not by sight

با ایمان زندگی کن نه با دیدگاه


Love me for who I am

من را برای آن چیزی که هستم دوست داشته باش


We accept the love, we think we deserve

ما عشق را می پذیریم، ما فکر می کنیم که لایق آن هستیم


When you left me behind you set me free

هنگامی که من را پشت سر می گذاری من را آزاد می کنی


Close your eyes and free your mind

چشمانت را ببند و ذهنت را آزاد کن

There is a change for the hearing of my heart

یک شانس برای شنیدن صدای قلب من وجود دارد


Float like a butterfly, sting like a bee

مثل یک پروانه شناور باش، مثل یک زنبور نیش بزن


Dream as if you’ll live forever

چنان رویا پردازی کن که انگار برای همیشه زندگی خواهی کرد


Live as if you’ll die today.

چنان زندگی کن انگار امروز خواهی مرد


Don’t worry be happy

نگران نباش شاد باش


For every dark night, there’s a brighter day

برای هر شب تاریکی یک روز روشن وجود دارد


In the beginning, God created the heavens and the earth

در ابتدا، خدا آسمان ها و زمین را آفرید


Don’t dream your life, live your dream

زندگی ات را تصور نکن، رویایت را زندگی کن


Sometimes when you fall you fly

گاهی اوقات هنگامی که شما سقوط می کنید پرواز خواهید کرد


Take a breath and be strong

نفس بکش و قوی باش


Do what you love

کاری را که دوست داری انجام بده


With his love there is nothing I cannot do

با عشق او هیچ چیزی وجود ندارد که من نتوانم انجام دهم


You be the Anchor that keeps my feet on the ground

تو لنگری باش که پاهای من را به زمین متصل نگه می دارد


Who is more real?

چه کسی بیشتر واقعی است؟


Life goes on

زندگی ادامه دارد


Don’t test the ones you love

کسی که شما را دوست دارد آزمایش نکنید


If you want peace, prepare for war

اگر شما صلح می خواهید، برای جنگ آماده شوید


Lead me not into temptation

من را به سوی وسوسه هدایت نکن


If you don’t live for something, you’ll die for nothing

اگر شما برای چیزی زندگی نکنید برای هیچ چیز خواهید مرد


She flies by her own wings

او با بال های خودش پرواز خواهد کرد


Art never comes from happiness

هنر هرگز از خوشحالی به وجود نخواهد آمد


You get what you give

شما هر آنچه بدهید را خواهید گرفت


Life is not measured by the number of breaths

زندگی با تعداد نفس ها اندازه گیری نمی شود


Fear is the mind killer

ترس کشنده ذهن است


Heart means everything

قلب یعنی همه چیز


Never forget who you are

هرگز فراموش نکن چه کسی بوده ای


You are what you love

شما همان چیزی هستید که دوست دارید


Wars begin in the minds of men

جنگ ها در ذهن مردان آغاز می شود


If you can dream it you can do it

اگر می توان چیزی را تصور کنی می توانی آن را انجام دهی


With pain comes strength

قدرت همراه با درد می آید


I will fear no evil for you are with me

تا زمانی که تو با من هستی من از هیچ شیطانی نمی هراسم


Live each day as if it were your last

هر روز به شکلی زندگی کن که اگر روز آخر تو باشد


Forget your past, forgive yourself, and begin again

گذشته را فراموش کن، خودت را ببخش و دوباره شروع کن


One Life One Love

یک زندگی، یک عشق


Fall down seven times stand up eight

7 بر سقوط کن و 8 بار بلند شو


I am the hero of this story I don’t need to be saved

من قهرمان این داستان هستم نیازی به نجات داده شدن ندارم


Celebrate this chance to be alive and breathing

این شانس را که زندگی و نفس می کشی جشن بگیر


Everything has beauty, but not everyone sees it

همه چیز زیباست، اما همه افراد نمی توانند آن را ببینند


To Love and Be Loved

دوست بدار و دوست داشته شو


I am the architect of my own

من معمار خودم هستم


I am the captain of my soul

من کاپیتان روح خودم هستم


I carry your heart with me

من قلب تو را با خود حمل می کنم


I’ll find a way to see you again

من برای دیدن دوباره تو راهی پیدا خواهم کرد


I’m going to fight for what’s right

من قصد دارم برای چیزی که درست است بجنگم


Learn from yesterday Live for today Hope for tomorrow

از دیروز درس بگیرد، برای امروز زندگی من، به فردا امیدوار باش


Live the life you have imagined

آن گونه که تصور می کنی زندگی کن


Love is all you need

عشق تمام آن چیزی است که به آن نیاز داری


Love without cause

بدون دلیل عشق بورز


My life is my message

زندگی من پیام من است


That which does not kill me makes me stronger

آن چیزی که من را نکشد من را قوی تر خواهد کرد


There is always hope

همیشه امیدی وجود دارد


This heart beats for only you

این قلب تنها برای تو می تپد


What would you die for?

برای چه چیزی می میری؟


The soul is the place where love lives

روح جایی است که عشق در آن زندگی می کند


Do not forget that nobody will ever be able to cut your wings

فراموش نکن که هیچ کس هیچ زمان نمی تواند بال های شما را قطع کند


You are the one who decides how high you want to fly

شما کسی هستید که تصمیم می گیرد می خواهند تا چه اندازه بلند پرواز کند


Those who feel guided from heaven

کسانی که احساس می کنند از بهشت هدایت می شوند


Live is a word that says more than a thousand words

زندگی کلمه ای است که بیش از هزاران کلمه را می گوید


Together forever, never separated

تا همیشه با هم، هرگز جدا نخواهیم شد


Love is everything and more than anything

عشق همه چیز و بیش از هر چیزی است


Love never dies

عشق هرگز نمی میرد


Do not let it fall

اجازه نده سقوط کند


Love kills slowly

عشق به آرامی می کشد


If you wish, you can do it

اگر شما امیدوار باشید، شما می توانید آن را انجام دهید


I hope you also think of me

امیدوارم تو هم به من فکر کنی


Nothing can stop me

هیچ چیزی نمی تواند مانع من شود


Trust in destiny

به سرنوشت اعتماد کن


Life and art, the same thing

زندگی و هنر، چیز های یکسانی هستند


To fly, sometimes it is necessary to have fallen before

برای پرواز، گاهی لازم است که سقوط کرده باشی


Reality is the one that is wrong, dreams are real

واقعیت آن چیزی است که اشتباه است، رویا ها واقعی هستند


Fate is with those who are not afraid

بخت با کسانی است که نمی ترسند


There are feelings that never die

این جا احساساتی وجود دارد که هرگز نمی میرد


We travel not escaping to life, but life escapes us

ما سفر می کنیم از زندگی فرار نمی کنیم اما زندگی از ما می گریزد


Family is everything

خانواده همه چیز است


Leave behind the past

گذشته را پشت سر بگذار


Love yourself first

اول خودت را دوست داشته باش


Life is like a picture, if you smile it’s better

زندگی شبیه یک عکس است، اگر شما لبخند بزنید بهتر می شود


A day without a smile is a day lost

روز بدون خنده، روی از دست رفته است


The best gift of God is my family

خانواده من بهترین هدیه از جانب خداوند هستند


I love the way you are

من تو را به همین شکلی که هستی دوست دارم


I do not regret anything

من برای هیچ چیزی حسرت نمی خورم


Life is the sum of your choices

زندگی مجموع تمام انتخاب های شما است


Imagination is more important than knowledge

تصور کردن از داشتن دانش مهم تر است


Life is a game that must be played

زندگی مسابقه ای است که باید بازی شود


A dream is a Wish your Heart Makes

رویا همان آرزویی است که قلب شما می سازد


Don’t forget to Love yourself

فراموش نکن که خودت را دوست داشته باشی


Count every beautiful thing

همه چیز های خود را در نظر بگیرد


Take these broken wings and learn to fly

این بال های شکسته را بپزیر و پرواز کردن را فرا بگیرد


Laugh as much as you breathe

بخند به همان اندازه که نفس می کشی


Never a victim, forever a fighter

هرگز قربانی نباش، همیشه جنگجو باش


We can’t direct the wind, but we can adjust the sails

ما نمی توانیم مسیر باد را تغییر دهیم اما می توانیم بادبان ها را تنظیم کنیم


Your wings were ready, but my heart was not

بال های تو آماده بودند اما قلب من آماده نبود

1-Don’t let the sadness of your past and the fear of your future ruin the happiness of your present.
اجازه نده غم گذشته و ترس آینده ، شادی کنونی ات را از تو بگیرد
? ?
2-Always pray to have eyes that see the best, a heart that forgives the worst, a mind that forgets the bad, & a soul that never loses faith.
دعا کن همیشه چشمانی داشته باشی که بهترین ها را ببیند،قلبی که بدترین ها را ببخشد،ذهنی که بدی ها را فراموش کند و روحی که ایمانش را از دست ندهد.
? ?
3-Keep going. Difficult roads lead to beautiful destinations.
راهت را ادامه بده ، جاده های سخت به مقصدی زیبا می انجامند
? ?
4- when you truly care for someone,their mistakes never change your feelings because it’s the mind that gets angry but the heart still cares.
زمانی که شما صادقانه کسی را دوست دارید ، اشتباهات آن ها هرگز احساس شما را تغییر نمی دهد چون ذهن شما عصبانی می شود اما قلب شما هنوز او را دوست دارد
? ?
5- Never stop learning, because life never stops teaching.
هرگز از یاد گیری دست برندارید،زیرا زندگی هرگز از آموختن باز نمی ایستد
? ?
6- Life is a small gap between BIRTH & DEATH, So in this gap Be Happy and try to make others Happy..! Enjoy every moment of life.. – Ritu Ghatourey.
زندگی فاصله کوتاه میان تولد و مرگ است پس شاد باش و دیگران را شاد کن و از تک تک لحظاتت لذت ببر – ریتو گاتوری
? ?
7- Believing in yourself is the first step to success.
باور به خودت ، اولین گام موفقیت توست
? ?
8- Before you judge ME Make sure that you’re PERFECT .
قبل از قضاوت من ، مطمئن باش که خودت انسان کاملی هستی
? ?
9-Life asked Death “Why do people love me, but hate you?” Death responded “Because you are a beautiful lie, and I’m a painful truth.”
زندگی از مرگ پرسید چرا مردم عاشق من هستند اما از تو متنفرند ، مرگ پاسخ داد چون تو دروغی زیبا هستی و من حقیقتی دردناک
? ?
10- Don’t explain. People only hear what they want to hear.
برای مردم توضیح نده ، آن ها تنها آن چه را که می خواهند بشنوند ، می شنوند
? ?
11-Always love your mother, because you will never get another.
همیشه مادر خود را دوست بدارید، زیرا هرگز مادر دیگری نخواهید داشت
? ?
12-Remember, as long as you are breathing it’s never too late to start a new beginning.
یادت باشه، تا وقتیکه نفس میکشی هرگز برای شروع دوباره دیر نیست
? ?
13- Honesty is an expensive gift, Don’t expect it from cheap people.
صداقت موهبتی ارزشمند است انتظارش را از افراد پست و دون مایه نداشته باش
? ?
14- Beauty is start of life
Beauty is art of life
Risk is part of life
And good friend is heart of life
زیبایی شروع زندگیه زیبایی هنر زندگیه
خطر کردن قسمتی از زندگیه و یه دوست خوب قلب زندگیه
? ?
15- My father chose my name, and my last name was chosen by my ancestors
That’s enough, I myself choose my way
نامم را پدرم انتخاب کرد، نام خانوادگی ام را اجدادم!
دیگر بس است، راهم را خودم انتخاب می کنم….
? ?
16- The only difference between me and these
people is my place of birth
and this is not a big difference
Howard Baskerville
تنها تفاوت بین من و این مردم مکان تولد من است و این تفاوت بزرگی نیست
هوارد بسکرویل
? ?

17- If you judge people , you have no time to love them.
اگر درمورد دیگران قضاوت کنی وقتی برای ابراز علاقه به آنها پیدا نمی کنی.
? ?
18- Nothing’s as good or as bad as it appears.
هیچ چیز به آن خوبی یا بدی که به نظر می آید نیست.
? ?
19- Why repeat the old errors
if there are so many new errors to commit
وقتی این همه اشتباهات جدید وجود دارد که می توان مرتکب شد
چرا باید همان قدیمی ها را تکرار کرد.
? ?
20- The millstone may break down
but the river continues its course to the sea
ممکن است سنگ lآسیاب بشکند(یا آنرا بشکنند)
اما رود به سفر خویش به سوی دریا ادامه خواهد داد.
? ?
” من بنده آن دمم که ساقی گوید
یک جام دگر بگیر و من نتوانم

 


 

مطالب مرتبط

۱ دیدگاه

  1. افشین گفت:

    عالی بود ?

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *